وبلاگ آموزشی و تحلیلی(سوادزندگی)

آگاهی دشمن جهل وخودکامگی است.زگهواره تاگوردانش بجوی(حضرت رسول)

اثرات نذری وقربانی
ساعت ۱۱:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٦   کلمات کلیدی:

نذری یعنی انجام کارخیربرای رضای خدا؛یکی ازآیین های باستانی ایرانیان نذروقربانی کردن بود که همچنان به قوت خودباقی مانده است.نذری دادن درایران تاریخ طولانی دارد؛دردوره هخامنشی(2500سال پیش)درآمدموقوفات صرف هزینه های روحانیون ؛آتشکده هاوپرستشگاههامی شد.درزمان ساسانیان(بعدازهخامنشی)برای رضای خداوتاییدرهبران زرتشتی نذری مرسوم بودو درآمدحاصل ازموقوفات توسط پاپ زرتشتی برای امورات مذهبی هزینه می گردید.

دردوره قاجاریه نذری برای برحذرماندن ازارواح خبیث؛درفرهنگ مردم رواج یافت مثل توسل به درخت مقدس درهندیاجهت تحقق آرزوی بشرکه دسترسی به آن راغیرممکن می دانستند؛مثلا" درآن زمان بهداشت نیز خوب نبودواکثرا"درزمان اپیدمی بیماریهاباروضه خوانی ونذزی دادن دعامی کردند.زنان برای جلب محبت شوهرخودگوسفندقربانی می کردندونمازمی خواندند.دردوره اسلام نیزفرهنگ نذری منسجم ترشدوحتی اروپائیان نیزازآن الگومی گرفتندوهنگام بروزبیماری یاگرفتاریهابه آن متوسل می شدند.

مزایا

1-پایدارکردن همبستگی اجتماعی یا سازمان اجتماعی.

2-کمک دادن به فقراونیازمندان.

3-احساس رضایت نذردهنده.

نکات قابل توجه:

1-نذری وقربانی دادن باهدف کمک به نیازمندان اقدام پسندیده است ولی اگربرای توجیه یا پاک کردن گناهان خودویاکسب موقعیت اجتماعی باشدباعث پیدایش ریاکاری وظاهرسازی می گردد.اگرنذری دادن برای کسب موقعیت اجتماعی باریاکاری باشدباعث رواج ارزشهای ضداخلاقی شده ومردم برای ریاکاری ازیکدیگرسبقت می گیرند.

2-اگرنذری وقربانی دادن ازروی صداقت نباشدوتنهابرای راحتی وجدان خودانجام گیرداین وجدان به خواب می رودتامشکلات اساسی مثل ریشه های فقر رانبیند.

3-اگربراساس جوگیری اجتماعی وچشم هم چشمی باشدمحبت ازبین می رودوفاصله ظاهروباطن انسان بیشترمی شود.

پشنهاد:لازمست روانشناسان؛جامعه شناسان؛روحانیون وصاحب نظران علوم اجتماعی این موضوعات راتجزیه وتحلیل کرده واین سنت گرانبهاراتقویت نمایند.تشکیل نهادهای خیریه وآموزش مردم به کارآمدی این سنت خوب کمک می کند.

15/4/90دکترعباس حاتمی09122865368


موسیقی درمانی
ساعت ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٦   کلمات کلیدی:

هنربعنوان یکی ازوسایل اولیه ای سازگاری بشردرخدمت نیازهای کمال جویی،زیباطلبی وآرامبخش بشر است .موسیقی شکلی ازهنراست که زبان مشترک همه انسانهاست واحساس،عاطفه،ادراک وشناخت انسان رابدون نیازبه تکلم وزبان منتقل می نماید.امروزه دارودرمانی بدلیل عوارض بالاوهزینه های زیادفقط درمواردخاص توصیه می شود.درجوامع پیشرفته بجای دارودرمانی ازروشهایی مثل موسیقی درمانی،ورزش درمانی،تغذیه درمانی،توریست درمانی،هنردرمانی وکاردرمانی استفاده می کنند.موسیقی نه تنهاکاربرددرمانی داردبلکه درصنایع کشاورزی ودامپروری(افزایش تولیدشیردردامها،تسریع رشدگیاهان) نیزبکارمی رود،دربرخی کشورهامثل ترکیه وهندوستان ازموسیقی برای جذب توریست واشتغالزایی استفاده می کنند.موسیقی درمانی یعنی بکارگرفتن موسیقی برای بدست آوردن سلامت روحی وجسمی،کاهش دردناشی ازترشح اندروفین دربیماران سرطانی است.

موسیقی درمانی 2کاربردعمده دارد:

1-آرامبخشی:اغلب مردم هنگام شنیدن موسیقی،واکنش اتونومیک نشان می دهند.امواج موسیقی برهیپوتالاموس مغزتاثیرگذاشته وباعث افزایش ترشح هورمون اندروفین می شود.اندروفین(مرفین ضعیف) دربدن موجب نشاط،سرخوشی شده ودردراکاهش می دهد.امواج موسیقی ترشح دوپامین وسروتونین رامتعادل می کنندوباعث بهبودوضعیت خواب وشرایط روحی می گردد.

2-بهبودعملکردقلب وریه:امواج موسیقی ازطریق آزادسازی میانجی هاباعث تنظیم عملکردقلب وریه می شودودردرمان اختلالات حرکتی(امواج موسیقی باعث بهبودهماهنگی میان قسمتهای مختلف مغزمی شود) نیزموثراست.

تاریخچه:دریونان قدیم،ارتباط نزدیکی بین موسیقی وشفاوجودداشت،درایران نیزازریتم طبلهادرمراسم شفابخش ودرمانگراستفاده می کردند،فارابی موسیقی رابرای جلوگیری ازتاخیررشدکودکان توصیه می کردند،حضرت رسول(ص) می فرمایندخداوندزیباست وزیبایی رادوست دارد.درآمریکادرطی سالهای جنگ جهانی دوم،موسیقی درمانی دربیمارستانهابرای سربازان نقص عضواستفاده شد.ازاواخرقرن بیستم دربیمارستانهای روانی برای درمان افسردگی استفاده می شود.درگذشته ازموسیقی برای درمان اختلالات خواب بخصوص به خواب بردن نوزادان استفاده می کردند. 23/9/89

 

 

دکترعباس حاتمی09122865368   

 

 

 


مقایسه سیستم خانواده سنتی با جدید
ساعت ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٦   کلمات کلیدی:

   امروز در عصر مدرنیسم زندگی می کنیم که عصر نوآوری و فروپاشی مرزهای اطلاعاتی نامیده شده است. شتاب تحولات و پیشرفت تکنولوژی تاثیرات عمیق و شگرف خود را در معادلات سیاسی ،  اقتصادی،اجتماعی،آموزشی،تربیتی و دیگر جنبه های زندگی ما برجای گذاشته است.

تغییرات و دگرگونیهای اساسی دنیای جدید کارکرد نهادهای تربیتی از جمله خانواده و مدرسه را با چالش ها و دشواری های جدی مواجه ساخته است.برای غلبه براین آسیبها و چالشها بایستی توانایی جدیدی کسب کنیم که فرهنگ ،اندیشه و روشهای تربیتی خود را متناسب با شرایط جدید رشد و تعالی بخشیم تا بتوانیم به درستی از محصولات پیشرفته جامعه مدرن استفاده کنیم و آسیبها یا آفتهای ناشی از تغییرات را کاهش دهیم.در این رویکرد اولین گام ،شناخت ویژگیها و قابلیتهای خانواده ای گذشته و جدید می باشد تا با درک تفاوتهای هریک بتوانیم موقعیت خود را شناسایی و روشهای نوین در تربیت فرزندان را برگزینیم . خانواده هایی که توانسته اند از روشهای تربیتی و مدیریتی جدید استفاده کنند درجه آسیب پذیری آنها بسیار پایین است. 

ویژگی خانواده جدید

ویژگی خانواده سنتی

معادله شخص سالاری شکسته شده وبراساس حق سالاری،عقل گرایی و جمع گرایی است.

خانواده براساس مرد سالاری یابزرگ سالاری اداره می شد.

زن در تمام عرصه های سیاسی،اجتماعی و اقتصادی حقوق برابر  و مساوی با مردها دارد

زن کمتر حق انتخاب آزادانه داشت و فعالیت اجتماعی آن محدودبود.

تربیت فرزندان از طریق گفتگو،در حین کار و بازی براساس استدلال ومنطق است.

تربیت فرزندان بیشتر براساس تلقین،تقلیدو اطاعت بی چون و چرا بود.

فرزندان تخصص های مختلف کسب و شغل دلخواه خود را انتخاب میکنند.

فرزندان غالبا شغل و حرفه پدران خود را ادامه می دادند.

 

جوانان در تمام عرصه های سیاسی،اجتماعی و فرهنگی حق شرکت آزادانه دارند و میتوانند گذشته را نقد کنند.

 

جوانان کمتر حق حضور و شرکت آزادانه در عرصه های گوناگون جامعه را داشتند.

 

نسل جوان و نوجوان احترام بزرگترها را دارند ولی حق دارند از الگوهای جدیدنیز پیروی کنند.بزرگترها نیز تغییر پذیر و نوگراهستند.

نسل جوان و نوجوانان مطیع بزرگترها بودند و بزرگترها سنت ها را حفظ می کردند.

 

اموال،دارایی ودرآمد خانواده بصورت عادلانه مابین اعضای خانواده توزیع می شود.

اموال،دارایی ودرآمد خانواده در انحصار مرد بود

مدرسه برای آموختن خواندن و نوشتن  ومحل پرسشگری،نقد،تحلیل و تشکیک است.

مدرسه برای آموختن خواندن و نوشتن بود.

آموزش و یادگیری مختص سن و جنس نیست،والدین نیز درحال آموزش اند تا از دانش روز دنیا برخوردار شوند.

فقط جوانان ونوجوانان به مدرسه یا دانشگاه می رفتند.

دانش ،اطلاعات ونگرش اعضای خانواده مهمترین ثروت و دارایی خانواه محسوب می شود.

ملک ،زمین و عوامل فیزیکی مهمترین دارایی خانواده ها  بشمار می رفت.

والدین فرزندانی موفق تر از خود تربیت می کنند.والدین نقش مربی حرفه ای دارند.

والدین فرزندانی در حد خود تربیت می کردند.والدین مربی غیرحرفه ای بودند.

یادگیری دوطرفه ازجانب والدین وفرزندان به یکدیگر است.

تعلیم وتربیت یکطرفه ازجانب والدین بود.

بحث وگفتگودرخانواده هاکارشناسی ودرموردمسائل بزرگتر مثل شاخصهای توسعه اجتماعی وجهانی شدن است.

بحث وگفتگودرخانواده هاغیرکارشناسی ودرموردهمسایه هاومسائل پیرامون بود.

2/11/89                                                                        


مصرف لوازم آرایشی
ساعت ۱۱:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٦   کلمات کلیدی:

اگرچه آماردقیقی درباره میزان مصرف لوازم آرایشی درکشورنداریم ولی طبق گزارش رسانه هادرسال89حدود3میلیارددلارلوازم آرایشی واردکشورشده ومصرف گردیده است.صرفنظرازاینکه مصرف لوازم آرایشی خوب یابدباشد؛همانندسیگارکشیدن معلول یکسری عوامل مثل فشارزندگی وتعارضات فرهنگی است.مهمترین عوامل آرایش وجلوه گری که اغلب درخانمهااتفاق می افتدعبارتنداز:

1-نمایش زیبایی:برخی زنان برای نمایش زیبایی خود؛آرایش می کنندزیرازیبایی راهنروسرمایه خودمی دانندوچون تنها صورت آنهابازاست برای نمایش خودآرایش می کنند.

2-بیکاری:خانمهای بیکاربرای مشغول کردن خودبیش ازخانمهای شاغل آرایش می کنند.

3-همسریابی:درجوامعی که تعدادخانمهابیش ازآقایان باشدتوازن زن ومردبهم میخوردوزنان برای پیداکردن همسر؛دست به آرایش وخونمایی می زنند.مهاجرت پسران به خارج ازکشوروجنگ باعث بهم خوردن توازن دختروپسرمی شود.

4-جبران شکست:برخی خانمهادرزندگی خوددچارشکست؛خشونت ومحدودیت شدیدمی شوندوبرای جبران آن دست به آرایش تند می زنند.

5-کمبوداعتمادبنفس:کمبوداعتمادبنفس واحساس حقارت ازعوامل درونی جلوه گری است.کسانی که خودراشهرونددرجه 2تلقی کننددراثرکمبوداعتمادبنفس خودنمایی می کنند.

6-نبودآموزش:هیچگونه آموزش علمی برای معرفی لوازم آرایشی استانداردورعایت نرم های آرایشی وجودندارد.بسیاری ازمحصولات آرایشی مضروبرخی سرطان زاهستند.معمولا"فلسفه آرایش برای سنین کهنسالی است ولی درایران بدلیل نبودآموزش حتی کودکان نیزآرایش می کنند.

راهکارهای کاهش مصرف لوازم آرایشی درایران

باتوجه به اینکه محصولات آرایشی موجوددربازاراکثرا"غیراستانداردهستندوعوارض ناگواری ازجمله خاصیت سرطانزایی وآلرژن دارندبااقدامات ذیل میتوان مصرف این موادراکاهش داد:

1-تصویب واجرای قانون ضدخشونت وتبعیض:خانمهایی که احساس تبعیض جنسی؛حقوقی یامذهبی کنندویادرجامعه وخانواده انواع خشونت راتجربه نمایند؛عکس العمل آنان هنجارشکنی خواهدبود.

2-ریشه کنی بیکاری خانمها؛آموزش شهروندان توسط رسانه ها.

3-افزایش مشارکت:افزایش مشارکت سیاسی؛اقتصادی واجتماعی زنان.

4-افزایش برنامه های شادی بخش درجامعه مثل تاسیس کانال تلویزیونی موسیقی؛برگزاری جشنواره ها؛گسترش صنعت توریسم.

دکترعباس حاتمی09122865368


صنعت گردشگری
ساعت ۱۱:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٦   کلمات کلیدی:

ازنظرسازمان جهانی گردشگری؛گردشگرکسی است که ازشهرمحل زندگی خودواردشهردیگری می شودوحداقل24ساعت درشهرمقصداقامت می گزیندکه به آن گردشگرداخلی گویند.اگرمسافرت ازکشوری به کشوری دیگرباشدبه آن گردشگرخارجی گویند؛پیله وران وکسانیکه برای تغییرویزابه کشورسفرمی کنندگردشگرمحسوب نمی شوند.طبق گزارش سازمان جهانی گردشگری ایران ازنظرجاذبه های گردشگری درسال2009رتبه دهم درجهان داشت؛کشورهای چین؛یونان؛مصر؛فرانسه؛آمریکا؛ایتالیاواسپانیادررتبه هابی بعدی قرارداشتند.طبق همان گزارش درسال 2009درآمدصنعت گردشگری درجهان 800میلیارددلاروتعدادگردشگران نیزبه 800میلیون نفررسیده است یعنی هرگردشگربطورمتوسط یک هزاردلارخرج میکند.آمریکاباکسب 52میلیارددلارازنظردرآمدمقام اول بوده ودرآمدترکیه18میلیارددلار؛مالزی15؛تایلند10؛مصر8وایران کمترازیک میلیارددلاربوده است.

ورودهرگردشگربطورمتوسط2شغل درکشورمقصدایجادمی کند.توریسم باآشناکردن ملتهابا یکدیگرضدجنگ وخشونت است وازارزشهای اجتماعی دمکراسی محسوب می شود.روانشناسان وجامعه شناسان برای ایجادتنوع درزندگی جهت کاهش فشارعصبی ناشی اززندگی شهری ونیزتقویت رابطه ملتهاگردشکری رامفید می دانند.

براساس آمارسازمان گردشگری ایران درسال1388حدودیک میلیون نفرگردشگرخارجی به ایران سفرکرده اندکه بخشی ازآنان ایرانیان مقیم خارج ازکشوریاخانواده آنان بوده است که برای دیدن بستگان خودبه ایران سفرمی کنندوحدود5میلیون ایرانی نیزدرهمان سال به خارج ازکشور عزیمت نموده اند.

طبق گزارش اداره گردشگری ترکیه درتابستان 90روزانه5000نفرایرانی به آنتالیاسفرکرده اند.

گردشگران به مقصدآمریکاواروپااکثرا"علمی وتجاری هستندولی گردشگران به مقصدترکیه؛تایلندوهنداغلب جهت تفریح وشادی به آن کشورهاسفرمی نمایند.پیش بینی می شوددرسالهای آینده صنعت گردشگری رونق یابدوکشورهای ویتنام؛برزیل؛کامبوج وفیلی پین نیزبه جمع کشورهای ممتازدرجذب توریست بپیوندند.

عواملی که درجذب توریست موثراست

1-پایین بودن هزینه های خدمات عمومی مثل هتل؛موادغذایی؛حمل ونقل؛مثلا"درتایلنداین خدمات خیلی پایین ومشتری پسنداست.

2-پذیرش تنوع فرهنگی توسط شهروندان کشورمقصدووجودآزادیهای اجتماعی.پذیرش تنوع فرهنگی بمنزله ارج نهادن به ارزشهای مشترک انسانی بدون درنظرگرفتن نژادوملیت است.

3-داشتن جاذبه های توریستی مثل آثارباستانی؛مراکزخریدباقیمت مناسب(قدرت پول ملی کشورمقصد)؛سواحل دریا؛نمایشگاههای بین المللی؛مراکزعلمی برای متخصصان؛اماکن شادی مثل باشگاههای خنده درهند؛کارناول های شادی دربرزیل؛پارک آبی ومناظرطبیعی درتایلند.

4-سرمایه گذاری بخش خصوصی درصنعت توریسم وآزادی اقتصاد.

5-آشنایی شهروندان بازبانهای خارجی بویژه زبان انگلیسی وسلیقه های ملل مختلف(آشنایی شهروندان باسوادبین المللی).

6-تسهیل قوانین کنسولی؛ گمرکی وفرودگاهی(مثل حذف روادید).

7-معرفی جاذبه های توریستی ازطریق رسانه ها و رفتارشهروندان مثلا"درسنگاپورکسی به زمین آشغال
نمی ریزدیادرتایلندخودروهاازبوق زدن خودداری می کنندودرخیابانهاگداوجودندارد.

8-وجهه واعتباربین المللی کشورمقصددرنزدافکارعمومی جهانیان.

9-نظام سیاسی باثبات ودمکراتیک مثلا"مصرجاذبه توریستی بالایی داردولی نظام سیاسی آن غیردمکراتیک است که باعث ناامنی سیاسی؛اجتماعی واقتصادی می گرددوگردشگران رادلسردمی نماید .

16/5/90دکترعباس حاتمی09122865368

 

           


خشونت خانگی
ساعت ۱۱:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٦   کلمات کلیدی:

خشونت خانگی بمعنی تجاوزیک عضوخانواده علیه عضویااعضای دیگرهمان خانواده.

8گروه شایع خشونت خانگی عبارتنداز:خشونتهای زبانی،روانی یاعاطفی،فیزیکی یاجسمی،حقوقی،جنسی،اقتصادی،فکری،آموزشی ومخاطرات است.خانه خطرناکترین مکان برای بروزخشونتهای خانگی است زیراازدسترس عموم دوراست.

عوامل اصلی خشونت خانگی

1-فقرمالی جهت جبران ضعفها2-تبعیض های حقوقی ،تاریخی وفرهنگی که مانع برابری زن ومرددرهمه سطوح زندگی می شود3-قدرت طلبی شخص سوءاستفاده کننده برای کنترل واعمال قدرت برطرف مقابل4-ارزشهای حاکم برجامعه که باعث ترویج خشونت می شوند (مثل خشونت کلامی دررسانه ها، ادبیات مسئولان دولتی،مشاهده صحنه های خشونت آمیزدرخیابانها ومحیط کاریامشاهده آثارهنری) .

5-پایین بودن اختیارات ازدواج وطلاق زوجین نیززمینه سازخشونت خواهندبود.

6-پذیرش سنتی تنبیه بدنی فرزندومشخص نبودن حدودآن زمینه سازخشونت برعلیه کودکان است.

7-تعصب نسبت به حضورزن درجامعه(به بهانه ای غیرتی بودن یاآبروداری).

8- این دیدگاه که زن درمقابل دریافت نفقه بایدتمکین کندولی اجباری برای تمکین خواست زن نیست.

آماروخشونتهای خانگی

طبق گزارش سازمان بهزیستی درسال 1384روزانه 44موردخشونت خانگی درتهران گزارش شده ولی بسیاری ازخشونتها گزارش نمی شوند.طبق گزارش سال 2010 پزشکان بدون مرز50%قربانیان خشونتهای خانگی کودکان ،40%زنان و10%مردان هستند.درایران درسال 1388حدود28%قتلهاخانگی بوده وتوسط نزدیکان صورت گرفته است،درآمریکااین نسبت 14%بوده است.

درانگلیس تنها35%خشونتهای خانگی درسال 2009 به پلیس گزارش شده بود.

پرخشونت ترین دوره برای زنان :1-1سال اول ازدواج2-دوره تنگناهای مالی3-2سال اول تولدفرزند4-دوره بارداری.

اشکال خشونت خانگی

1-اجازه گرفتن ازهمسربرای کارهای روزمره(نه اطلاع دادن)2-متهم به کارهایی که انجام نداده اید3-اهانت به همسر4-پذیرش تصمیمات همسرازروی ترس وناچاری5-محدودشدن روابط بادوستان بخاطرترس ازهمسر6-مشاجره برسردوزنی یاچندهمسری،درخانواده های چندهمسری خشونت پنهان نیزشایع است زیرافشارروحی ناشی از رقابت زنان درنزدیکی به مرد ونیزعدم تامین نیازهای جنسی زنان باعث افزایش فشارروحی درخانواده می شود.

عوارض خشونت خانگی

احساس بیزاری،دل شکستگی،ترک تحصل ،فرارازمنزل،بی انگیزگی وخصومت ازعوارض این آسیب اجتماعی است.

راهکارکاهش خشونت خانگی درجامعه

1-آموزش عمومی همه شهروندان درتمام سطوح سنی وجغرافیایی،حذف خشونت کلامی ازرسانه ها.

2-تصویب قوانین کارآمدوعادلانه،ریشه کنی فقر.

3-زنانی که استقلال مالی وتحصیلات عالی دارندکمترقربانی خشونت خانگی می شوند.14/1/1390

دکترعباس حاتمی09122865368


تفاوت مدیریت وسیاستمداری
ساعت ۱۱:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٦   کلمات کلیدی:

اغلب مردم حتی برخی تحصیل کردگان چنین می پندارندکه مدیران اجرایی مثل وزیر؛شهردار؛استاندارو...بهترین سیاستمدارنیزهستند.اماتفاوت فاحشی میان مدیریت وسیاستمداری وجوددارد.یک مدیرکارهارادرست انجام می دهدولی سیاستمدارکاردرست راتشخیص می دهدوازقدرت پیش بینی زیادی برخوردارمی باشد.

سیاستمداری مدیریت برمدیران اجرایی وتخصصی است.امامدیران اجرایی پس ازطی مراحل مختلف میتوانندسیاستمدارشوند.این تفکیک بقدری اهمیت داردکه سرنوشت وجهت گیری ملتهارامشخص می کند.دوگل درفرانسه؛رجب طیب اردوغان درترکیه ونلسون ماندلادرآفریقای جنوبی به دنبال قدرت رفتندتاکاربزرگی راانجام دهندونهایتا"برای ملت خودآزادی؛دمکراسی؛اعتبارجهانی؛ثروت وحیثیت  به ارمغان آوردند.این سیاستمداران درمقاطعی خاص ظهورکرده اندتامسیروجهت گیری کشورهای خودرابنفع همه ملت باهرگرایشی هدایت نمایند.برخی سیاستمداران بی سیاست نیزچون دل بسته مقام بودندوبدنبال قدرت رفتندبرای ملت خوداستبداد؛عقب ماندگی؛فقر؛بیکاری وبدنامی جهانی به یادگارگذاشتند.بدترین وبی فایده ترین افراددرعرصه سیاست؛آنانی هستندکه مجموعه عملکردآنهابرای حفظ سمت ومقام خوداست.صدام حسین درعراق؛رابرت موگابه دربرمه؛فیدل کاسترودرکوبا؛قذافی درلیبی؛کیم ایل سونگ درکره شمالی،خاندان سعودی درعربستان و...صرفا"برای خودقدرت خواسته اندوبرای حفظ رژیم خودبه سرکوب شهروندان وفقرملت تن داده اند.

مهمترین ویژگی یک سیاستمدارآن است که هویتی برای کشورخودتعریف ونقاشی کندکه ثروت زا؛رفاه گستروملت پسندباشدتامجبورنشودهویت خودرابازوروچماق به مردم تحمیل نماید.مردم مالزی تحت رهبری آقای ماهاتیرمحمدثروتمند شده اندوبه دمکراسی رسیده اند؛ضمن اینکه دین وآداب ورسوم خودرانیزازدست نداده اند.

چوئن لاین؛نخست وزیرومعمارچین نوین وقدرتمندامروز؛نیازهای غریزی خودبه سمت وقدرت راکنارگذاشت وهمه چینی هاوجهانیان رامتوجه مائو(رهبرسابق چین)کردوبامائوزدایی وانجام اصلاحات؛چین راازایده آلیسم افراطی نجات داد.سیاستمداران تواناتاریخ انقضای مصرف خودرابخوبی تشخیص می دهندوخودرابرملت تحمیل نمی نمایند.داسیلوادربرزیل؛ماهاتیرمحمددرمالزی                علیرغم داشتن محبوبیت مردمی ازقدرت کناررفتندوامورات مملکت رابه سیاستمداران جوان بانگرش جدیدسپردند.اماولادیمیرپوتین درروسیه؛علی عبدالله صالح دریمن؛فیدل کاسترودرکوبادرقدرت ماندندکه حاصل قدرت آنهافقروعقب ماندگی بود.

رهبران سابق شوروی؛رهبرکوبا؛اردن؛کره شمالی؛عربستان؛بحرین و... تادم مرگ درقدرت ماندندوبدبختی رابرای ملت خودفراهم نمودند.

حاکمان دائم العمردرسودان؛مراکش؛بحرین؛سوریه؛قزاقستان وقطر برای ملت خودفقر؛استبداد؛بیکاری وعوام گرایی به ارمغان آوردندوبرای فریب افکارعمومی فقرنوازی کردند.

سیاستمداران خوش نام خودرابرمردم تحمیل نمی کنندوبرای مردم خودآزادی؛صمیمیت؛یکپارچگی؛رفاه وامنیت  بوجودمی آورندوپس از2دوره یعنی 8سال ازقدرت کنارمی روند.

درسیاست تصویربمراتب مهمترازواقعیت است همینکه سیاستمداری ببیندموردانتقاداست ومحبوبیت ملی اوبه سراشیبی افتاده است بایدبابرگزاری انتخابات آزادکناررودوحکومت رابه منتخب مردم بسپارد؛البته برای سنجش مقبولیت سیاستمدارآزادی های مدنی ورسانه ای ضروری است.

سیاستمداران حرفه ای ازدشمنان؛دوستان وازدوستان؛وفاداران می سازند.

وقتی که خانم شیناواتراسیاستمدارجوان تایلندی درانتخابات تیرماه1390 تایلندبه پیروزی رسیدبابرگزاری کنفرانس خبری مشترک بارهبران احزاب شکست خورده اعلام کردبامخالفان گفتگومی کندوآنان رادردولت مشارکت خواهدداد؛اوبرعلیه مخالفان خودپرونده سازی نکردبلکه مخالفان راسرمایه کشورخودمی دانست.

برای سیاستمدارگفتگو ومذاکره باهمه گروههای مخالف وموافق یک اصل تغییرناپذیراست.

15/5/90دکترعباس حاتمی09122865368

 


تغذیه مناسب بهترین راه پیشگیری و درمان بیماری دیابت(مرض قند) وچاقی است.
ساعت ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٦   کلمات کلیدی:

طبق گزارش انجمن پزشکان داخلی درایران حدود4میلیون نفربیماردیابتی(قندخون ناشتابیش از126میلی گرم درصد) وجودداردو4میلیون نفرنیزدرمرزابتلائ به این بیماری(قندخون بالای 100میلیگرم درصد) قراردارند. حدود30%جمعیت ایران  نیزدچارچاقی (درزنان بیشترازمردان)هستند(برخی ازاین افرادظاهرلاغری دارندولی چربی خون آنان بالاست که به این افرادچاق پنهان گفته می شود).داشتن تغذیه مناسب،آرامش روانی وتحرک(روزانه نیم ساعت ورزش یاکارفیزیکی)ونیز عدم استعمال دخانیات بهترین راه پیشگیری و درمان این بیماریهاست.

1-رژیم غذایی مخصوص بیماران دیابتی(قندخون بالا):

الف-ازمصرف موادغذائی زیرکاملا"خودداری گردد.

شیرینی جات،چربی،ترکیبات قندی،نوشابه،شربت،خرما،بستنی،شکلات،کشمش،انگور،هندوانه،کمپوت میوه ها،جگر(دارای موادقندی بصورت گلیکوژن است).

ب-موادغذائی زیرکمترمصرف شود:

موادنشاسته دارمانندنان(هربارمصرف به اندازه یک کف دست باشد)،برنج وماکارونی(به اندازه 10قاشق، روزانه یکی ازموادنشاسته دارفوق  مصرف شود)،

ج-بیماران مبتلابه دیابت غذاهای زیررامصرف کنند:

سبزیجات تازه،کاهو،خیار،گوجه فرنگی،گوشت خالص مرغ وماهی(بدون چربی)،کدو(آب پز)،قارچ،سویا،شیرکم چرب.

2-رژیم غذائی مخصوص بیماران باتری گلیسریدبالا(بیش از200میلی گرم درصددرخون):

الف-ازمصرف موادغذائی زیرخودداری شود:

کله پاچه،جگر،سیرابی،گوشت چربی دار،موادغذائی سرخ کردنی،سوسیس،کالباس،همبرگر،کلیه فست فودها،کره،خامه،شیرپرچرب،پنیرپرچرب ودوغ پرچرب.

لازم بذکراست موادقندی دربدن به چربی نیزتبدیل می شوند.

 

ب-موادغذائی زیرکمترمصرف شود:           

موادنشاسته دارمانند نان(به اندازه کف دست درهروعده)،ماکارونی وبرنج(روزانه فقط یکی ازآنهاحداکثر10قاشق مصرف گردد)،موادقندی وشیرینی جات،روغن زیتون وماهی؛نان تهیه شده ازآردسفیدغنی شده نیست وبه چاقی کمک می کند.

ج-موادغذائی زیرمصرف شود:

سبزیجات تازه،حبوبات ،کاهو،شوید،خیار،کدو،گوجه فرنگی،گوشت مرغ یاماهی بدون چرب،سویا،قارچ،انار،گریپ فورت.

3-رژیم غذائی مخصوص بیماران باکلسترول بالا(بیش از200میلی گرم درصددرخون):

الف-ازمصرف موادغذائی زیرکاملا"خودداری گردد:

تخم مرغ،کوکو(بامحتوی زرده تخم مرغ)،جگر،کله پاچه،سیرابی،روغن حیوانی،سرخ کردنی،چربی،کره ،خامه،ماست ؛دوغ وشیرپرچرب،فست فودها.

ب-موادغذائی زیرکمترمصرف شود:

ماهی وزیتون، روغن مایع،مغزگردووبادام.

ج-موادغذائی زیربهتراست مصرف شود:

سبزیجات تازه،کاهو،شوید،قارچ،سویا،حبوبات،انواع میوه هابویژه انار،گوشت بدون چربی مرغ ،روغن ماهی،پسته خام،شیریاماست کم چرب .

تبصره:درایران تنوع غذایی کمترازمتوسط جهانی است(متوسط جهانی 30نوع غذا،درایران14نوع وژاپن70نوع غذا).تنوع غذایی درپیشگیری ازبیماریهابسیارموثراست.سرانه مصرف ماهی درایران2کیلوگرم ودرژاپن12کیلوگرم درسال است.18/3/90

دکترحاتمی09122865368

 

 


تاثیرعمیق نسل دات کام برآینده
ساعت ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٦   کلمات کلیدی:

نسل دات کام به جوانان زیر22سال(برپایه سال2010) اطلاق می شودکه پس ازاختراع انترنت پابه عرصه زندگی گذاشته اند.این نسل درسال2011حدود 42درصدجمعیت کشورهای درحال توسعه راتشکیل می دهندوبیش ازآنکه به والدین یاگذشتگان خودشبیه باشند،به هم سن وسالان خوددرسراسرجهان شباهت دارندزیراازطریق انترنت(شبکه های اجتماعی فیس بوک،تویتر،یوتیوب و...)وتلویزیونهای ماهواره ای بادنیای خارج درارتباط هستندوازیکدیگرالگومی گیرند(فرزندان مافرزندان زمانه خویش هستند(حضرت علی ع)).

خصوصیات نسل دات کام

این نسل ترجیح می دهداستقلال عمل بیشتری داشته باشد،پرسشگرندوبدون استدلال هیچ دیدگاهی رانمی پذیرند،نسبت به وضعیت جامعه احساس مسئولیت دارند،اعتمادبنفس بالایی دارند،به حقایق علمی گرایش دارندتانقل وقولها،پیگیرمطالبات وحقوق شهروندی خودهستند،بدون ترس حرف می زنندوبدون استدلال هیچ نظریه ای رانمی پذیرند،آزادی؛صلح ورفاه اجتماعی برای آنان بسیارمهم است.چون وضعیت جامعه راباجهان خارج مقایسه می کنندبنابراین انتظارات جدیدومتاثرازجهانی شدن دارند.به ارزشهای مشترک جهانی مثل فراگیری زبان بین المللی؛صنعت گردشگری ودوستی ملتها گرایش بیشتری دارندوازخشونت وعوامگرایی دوری می جویند.

نسل دات کام میتواندبرای جوامع دانش پذیرونوآورفرصتی جهت رشدوپیشرفت باشدولی برای جوامع بسته وتغییرناپذیرتهدیدخواهندبود.اگرساختارهای سیاسی واجتماعی این نسل راجذب نکنندآنان ازطریق سرقت،اعتیاد،نافرمانی وهنجارشکنی به تهدیدتبدیل می شوند.والدین نیزبرای همسوئی بااین نسل نیازمندنوسازی دیدگاههاونگرشهای خودهستند.

تاثیرنسل دات کام برنظامهای سیاسی واجتماعی

برای این نسل یادگیری مادام العمرشیوه عادی زندگی است درنتیجه دائم درحال نوسازی دانش وتجربه های خودهستندواطلاعات به روزوجهانی دارند.این نسل مطالبات جدیدی داردبنابراین حکومتهای محافظه کاروغیردمکراتیک راهمانطوریکه درتونس،مصر،لیبی،یمن و...مشاهده شدنمی پذیرندوخواستارانتخاب آزادانه رهبران سیاسی وبازنگری درارزشهای حاکم برجامعه براساس حقایق علمی جدید هستند.

نسل دات کام comبدنبال تحقیق وتوسعه است وبه ابزارتحقیق وپژوهش نیازداردیکی ازابزارهای تحقیق وتوسعه آزادی اندیشه ودیگری انترنت پرسرعت است.اگراین ابزارهاتوسط حکومتهاتا"مین نشودآنان به کشورهای دارای امکانات تحقیق وتوسعه مهاجرت می نمایند.بامهاجرت نخبگان به خارج فقروبیکاری درکشورهای توسعه نیافته بیشترمی شودوباعث گسترش اعتراضات وناامنی می گردد.

دکترعباس حاتمی30/4/90


دوره پست مدرنیسم
ساعت ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٦   کلمات کلیدی:

تاریخ بشری رامیتوان به چنددوره تقسیم کرد،هردوره ویژگیهای اجتماعی،سیاسی،فلسفی وعلمی خودرادارد.دوره کنونی به عصرپست مدرنیسم(بعدازمدرنیسم) مشهوراست،تشریح خصوصیات این دوره وتفاوت آن بادوره مدرنیسم(تجد د):

الف:عصرمدرنیسم(نوگرایی):مدرنیته بمعنی تازگی یاامروزی است که بعدازدوره رنسانس(قرون وسطی)درحوالی قرن هیجدهم میلادی دراروپاآغازشدوپایه گذارتمدن غرب گردید.این دوره راعصرصنعتی شدن نیزگویندومشخصه های آن عبارتنداز:رشدفرهنگ پرسشگری ،عقلانیت،عصراستدلال،توسعه علمی،نقدپذیری،آینده نگری،قانون گرایی،شک کردن به گذشته ها،اعتقادبه رای واستقلال انسان؛مطلق بودن اخلاق،تبدیل شدن جهان به دهکده جهانی.

ب-عصرپست مدرنیسم:ازاواخرقرن بیستم باپیدایش انترنت آغازشده وهم اینک نیز جریان دارد.مشخصه های اصلی این دوره عبارتنداز:

ازبین رفتن مرزهای اطلاعاتی(بوجودآمدن سالن جهانی)،واقعیت یک ساختاراجتماعی است که ساخته می شودنه اینکه پیدامی شود،ردادعاهای شناسایی حقیقت(حقیقت ساخته می شود)،خودداری ازجستجوی اصالت وتلاش برای ساختن آن،اعتقادبه ابرانسان بودن واستفاده بیشترازظرفیت مغزآدمی ،نقدکردن بنیانها؛نسبی بودن اخلاق،رشدصنعت مجازی(انترنت چمدانی؛شبکه های اجتماعی،هوش مصنوعی)؛تقویت ارزشهای مشترک جهانی.

دوره پست مدرنیسم درحال گذاربه عصرژنتیک است وآینده نیزعصرنانوتکنولوژی خواهدبود.

پست مدرنیته

مدرنیته

دیدگاههاومباحث بنیانی

تا"کیدبرمنابع دیجیتال وچندرسانه ای

استفاده ازمنابع چاپی،دیداری،شنیداری

منابع اطلاعاتی

نسبت گرایی وبازتعریف مفاهیم

قطعیت ونظام مندی مفاهیم

دیداجتماعی

چیزی که ساخته یااتخاذمی شود

چیزی که کشف می شود

واقعیت

توجه به مدیریت دانش پذیر

توجه به مدیریت منابع اطلاعات

مدیریت

توجه به هماهنگی بین افرادوگرایش به نظریه سیستمی

توجه به تخصص ومهارتهای افراد

مدیریت منابع انسانی

پیشقدم درتغییرات سریع وبنیانی

تغییرات جزئی وبطئی

مدیریت تغییر

 

09122865368دکترعباس حاتمی 30/4/90

 


بحران مهاجرت نخبگان
ساعت ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٦   کلمات کلیدی:

دریک جامعه پیشرفته 85%ثروت ملی رامنابع انسانی کارآفرین تشکیل می دهد؛این نسبت درژاپن؛کره جنوبی وسوئیس که فاقدمنابع طبیعی هستندبه 90درصدمی رسد.منظورازمنابع انسانی کارآفرین نیروهای متخصص؛سرمایه گذاران؛هنرمندان؛کارگران ماهرو...هستندکه بدلیل داشتن پتانسیل بالادرتولیددانش؛انتشاردانش؛ایجاداشتغال ؛خلاقیت ونوآوری بنام نخبگان شناخته می شوند.نخبگان نسبت به افرادعادی ازاستعداد؛انگیزه وتوانایی بالایی برای تولیدعلم وتکنولوژی برخوردارهستند.مهاجرت نخبگان یعنی خروج این نیروهاازکشورمبداءبه قصدخدمت دریک کشورپیشرفته است.مهاجرت ممکنست بالقوه یابالفعل باشد؛درمهاجرت بالقوه؛افرادهنوزبه شرایط مهاجرت دست نیافته اندولی آرزوی مهاجرت رادارندواگرمرزهابازباشد کوچ می کنند.درمهاجرت بالفعل نخبگان عملا"کوچ می نمایند.

براساس آمارصندوق بین المللی پول درسال 2005ایران ازنظرمهاجرت نخبگان دربین 90کشوردرحال توسعه رتبه نخست راداردبنحوی که سالیانه180-150هزارنخبه ازکشورخارج می شوند.آماردقیقی درموردایرانیان مهاجردردست نیست ولی رسانه هاتعدادآنهاراحدود4میلیون نفر تخمین می زنند.تاسال2005توزیع ایرانیان دردنیابشرح ذیل بود:

آمریکا6/1میلیون نفر؛کانادا200هزار؛انگلیس180هزار؛آلمان110هزار؛فرانسه100هزار؛سوئد90هزار؛استرالیا70هزار؛امارات متحده عربی200هزار؛ترکیه200هزار؛هلند20هزاروبقیه ایرانیهادریونان؛قبرس؛نروژ؛عراق؛ژاپن؛مالزی؛هند؛عراق وتایلند پراکنده هستند.

طبق همان آمارحدود300هزارایرانی درآمریکادارای مدرک تحصیلی دکتراببالاهستند.

تقریبا"50%ایرانیان مهاجردارای مدرک تحصیلی بالاترازلیسانس هستندواگرهرکدام بطورمتوسط6سال درایران دردانشگاه تحصیل کرده باشندبرپایه نرخ تورم سال1388بطورمتوسط سالیانه 6/3میلیارددلارسرمایه ملی به خارج ازکشورمهاجرت منتقل می شود.

000/000/3600=000/000/10*6*60 هزارمهاجرتحصیل کرده دانشگاهی

سرمایه های مالی ایرانیان مقیم خارج تاسال2009حدود1200میلیارددلارتخمین زده شده است که برپایه شرایط اقتصادی ایران درسال1388معادل 25سال صدورکالاهای نفتی وبرای ایجاد350میلیون شغل کفایت می کند.

تعداداساتیددانشگاههای ایران درهمان سال1500نفرودرآمریکااساتیدایرانی تبار1800نفربود.

ازمجموع110هزارنفرایرانی مقیم آلمان بیش از2000عنوان کتاب منتشرشده است درحالیکه ازبین 2میلیون مهاجرترکیه تنها100عنوان کتاب منتشرشده بود.ایرانیان مهاجردرمجالس قانون گذاری؛رسانه های بین المللی مثلCNN -BBCوروزنامه های تایمز؛واشنگتن پست و...حضورفعالی دارندودرهدایت افکارعمومی جهان موثرند.

باتوجه به اینکه کشورهای پیشرفته به دانشمندان ومتخصصان اجازه اقامت می دهندازاینرو اکثرایرانیان درآن کشورهامتخصص هستندولی درکشورهای درحال توسعه مثل ترکیه؛امارات متحده عربی؛تایلند؛عراق و...ایرانیان درصنعت توریسم وکسب وکارمشغول فعالیت اند.

دلایل مهاجرت نخبگان به خارج

1-وجودزمینه های تحقیق وتوسعه وفرصتهای مناسب شغلی درکشورمقصد.

2-وجودآزادیهای اجتماعی؛فرهنگی؛سیاسی وعلمی درکشورهای مقصد.

3-وجودنظم اجتماعی ورفاه جسمی وروانی درکشورهای پیشرفته.

عواقب خروج نخبگان

1-خروج ژن های باهوشی همراه باخروج نخبگان وکاهش ضریب هوشی نسلها ی آینده.

2-فرارسرمایه هاومتعاقب آن کاهش سرمایه گذاری وگسترش فقروبیکاری.

راهکارهای پیشنهادی برای ممانعت ازمهاجرت نخبگان

1-ایجادزمینه های تحقیق وتوسعه وفرصتهای مناسب شغلی برای نخبگان.

2-افزایش زمینه های مشارکت نخبگان؛حتی میتوان درمجلس کرسی برای نخبگان خارج ازکشوردرنظرگرفت.

3-ایجادمراکزویژه توریستی دربرخی نقاط کشورجهت تفریح واحساس رضایت نخبگان.

8/5/90دکترعباس حاتمی09122865368


« مدیریت فشار عصبی (استرس) »
ساعت ۱۱:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٦   کلمات کلیدی:

فشار عصبی یعنی واکنش های فیزیکی،ذهنی وعاطفی که درنتیجه تغییرات ونیازهای زندگی فرد تجربه می شوند.استرس دربدن نیست بلکه واکنش به محرک است مثل دادکشیدن؛فرار؛تنش ؛قهر؛سکوت؛گریه و...

استرس دونوع است مثبت ومنفی؛ که نوع مثبت برای تحرک بخشیدن به زندگی ؛ایجادرقابت وپرهیزازتنبلی لازم است واگربرای سلامتی مضرباشدمنفی است که بایدمدیریت شود.استرس مثبت دوام نداردولی منفی تداوم داردمثل کوک کردن زنگ ساعت که اکثرا"قبل اززنگ خوردن بیدارمی شوند.

عوامل افزایش دهنده فشارعصبی(استرس) :

1-تغییردرشیوه زندگی وامورروزمره.                                    2-توقعات خارج ازتوان

3-مرگ عزیزان؛عدم پشتیبانی دیگران.                                 4- ضعف ارتباطی.

5-نداشتن مهارت حل مسئله .                                             6- غیرواقعی بودن اهداف.

7-تفاوت های فردی.                                                       8-تقسیم کارنامناسب.

9-نیازمثل نیازبه لباس؛غذاوشغل...                                   10-شرایط یکنواخت برای نوآورها.

  • · اثرات فشار عصبی بر بدن انسان :

1- ازدست دادن تمرکز.                                               2- افزایش فشار خون (بدلیل بالارفتن آدرنالین).

3- سردرد وخستگی.                                                  4 -بیخوابی  یابدخوابی       

5-بی اشتهایی؛زخم معده.                                             6 – کاهش بهره وری کار.

7-گرفتگی عضلات.                                                    8- فراموشی

9-میل به مصرف سیگاروالکل ؛اعتیاد                               10 -افسردگی  وتمایل به تنهایی

  • · مهارت کاهش استرس منفی:

1-حداپتیمال(بهینه)استرس راکه باعث تحرک وپویایی می شودرامشخص کنید.

2. تفاوت های فردی را بپذیرید و به همه مردم حق بدهید.

3. ضعف های ارتباطی را از طریق گفتگووبحث حل نمائید(بحث کردن استرس مثبت است).

4. انتظارات خود را متناسب با توانایی تان کنید.

5. این واقعیت را قبول کنید که در زندگی همه چیر منصفانه و عادلانه نیست و برای رسیدن به شرایط آرمانی باید تلاش  کرد .

6. این واقعیت رابپذیریدکه حوادث واسترس بخشی اززندگی طبیعی است.

7. اگر موفق نیستید از نالیدن و شکایت دست بکشید و از مشاوران کمک بگیرید.

8. از برخوردهای حذفی یاسرکوب استرس خودداری نمائید،حذف تنش درونی ایجادمی کند.

9. قدرت سازگاری اجتماعی خود را تقویت نمائیدوتغییرپذیری رابپذیرید .

10. مهارت حل مسئله را کسب کنید .

11. ازکوچک وبزرگ کردن مسائل خودداری کنید(واژه هارادرست بکارببندید).

12. استراحت و تفریح کنید،بخصوص شناکردن؛طبیت گردی وگوش دادن به موسیقی .

13. باورهاواهداف خود را نوسازی نمائید .

مدیریت فشار عصبی:

فشارعصبی((استرس)همیشه مضر نیست.برخی افراد با مدیریت صحیح استرس به یک قهرمان یایک سیاستمدار خوشنام تبدیل می شوند.فشار عصبی درصورت عدم مدیریت به یک نوع بیماری نامرئی تبدیل میشود.

برای غلبه بر فشار عصبی زیان بخش اقدامات زیر مفید است.

-   ازمنابع استرس ،واکنشهای هیجانی وبدنی خودآگاه شوید(ازچه چیزعصبانی می شوید؟باچه چیزتشویق می شوید).

-        ازمشکلا ت سرسری نگذریدودرموردآن بحث کنید،بدنبال معجزه(راه حل آنی)هم نباشید.

-       رویدادهایی که شماراناراحت می کنندرامشخص کنید.

-   درمورددرماندگی آموخته شده درطول عمرخودبامتخصصان مشورت کنید(مثل ترس ازجهنم،زن نبایدکارکند،دندان دخترنبایدمشخص شود،ترس ازتکنولوژی).دکترعباس حاتمی1/4/90