وبلاگ آموزشی و تحلیلی(سوادزندگی)

آگاهی دشمن جهل وخودکامگی است.زگهواره تاگوردانش بجوی(حضرت رسول)

اعتیادومشاوره
ساعت ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱٥   کلمات کلیدی:

اعتیادونقش مشاوره دردرمان وپیشگیری ازآن

                      1-اعتیاد    

مقدمه:اعتیادبیماری مزمن؛ پیشرونده ومخرب است که ازطریق ایجاداختلال جسمی؛ روانی واجتماعی باعث آسیب به فرد؛ خانواده وجامعه می شود. بنابراین اعتیادیک بیماری سیستمیک بوده وبادرمان سیستمیک(درمان خانواده محور) قابل کنترل است. برای پیشگیری ودرمان این بیماری؛آگاه سازی شهروندان(بخصوص جوانان وخانواده ها) وتربیت نیروی انسانی ماهرودانش مدارتحت عنوان مددیاران اعتیادو ارتقای سطح اطلاعات علمی آنان دررابطه بامفاهیم پایه اعتیاد؛ پیشگیری؛ درمان؛ بهبودی وتوانمندسازی(بازتوانی) ضروری است.تجربه نشان داده است بهترین راه مبارزه باسوءمصرف موادآگاه سازی است که کاهش تقاضارابهمراه داردبعنوان مثال درکشورهای  سوئیس؛هلند(مصرف تریاک قانونی است)؛دانمارک؛ایرلندونروژموادمخدرباقیمت پایین نسبت به درآمدسرانه دردسترس شهروندان قرارمی گیردولی مردم بدلیل آگاهی بالاوازطرف دیگروجودتفریحات سالم گرایش بسیارپایینی نسبت به موادمخدرپیدامی کنند.

تعاریف

اعتیادعبارت ازتعلق یا وابستگی یاتمایل غیرطبیعی ومداومی است که برخی افرادنسبت به بعضی موادسوءمصرف ییدامی کنند. بطورکلی 4خصوصیت بارزاعتیادعبارتنداز:1-گرایش به ازدیادمصرف ماده برای رسیدن به آثاردلخواه؛ مصرف ثابت ومداوم باعث کاهش اثرموادمی شود(تحمل)2-وابستگی ناسالم بدنی وروانی به اثرات موادکه قطع آن باعث ظهورعلائم محرومیت(مثل آبریزش ازبینی؛دردعضلانی؛فرافه کنی وبیقراری)می شودکه درمصرف تریاک12-8ساعت بعدعلائم فوق ظاهرمی شوند3- احتیاج شدیدبه مواد4-ضرروزیان جسمانی؛ روانی؛اقتصادی واجتماعی.

سوءمصرف: یعنی باعث ایجادپیامدهای مضر؛ منفی وعودکننده مثل غیبت ازکار؛ ضعف یادگیری؛انکارواقعیت و دگماتیسم درمصرف کننده می شودوخانواده رادچارمشکل می کند.

وابستگی: دراعتیادوابستگی ناسالم است زیراپدیده تحمل ومحرومیت رابدنبال دارد.دروابستگی سالم مثلا"وابستگی فرزندخردسال به والدین اثرات منفی وجودندارد.خطروابستگی باافزایش مصرف بالامی رود.

هم وابستگی:الگوهای رفتاری اعضای خانواده یابطورکلی اطرافیان فردوابسته(معتاد) راکه تحت تاثیررفتارمعتادایجادمی شودرا"هم وابستگی"می گویندکه میتواندباعث آسیب به خود معتادواطرافیان اوگردد؛مثلا"افسردگی؛هنجارشکنی؛دروغگویی.

الگوهای رفتاری اعضای خانواده یانزدیکان فردوابسته به موادباعث پیدایش "سبک زندگی مختل"می شود.دراین سبک زندگی هم فردمعتادوهم خانواده اوبه مجموعه ای ازرفتارهامعتادمی شوندکه بخاطرماهیت اعتیاد؛کنش یکی بدون واکنش طرف دیگر؛آنهارادچارعلائم محرومیت می کند.باتوجه به این نوع پیوند؛اعتیادمسئله ای خانوادگی است وخانواده ابزاردرمان این بیماری محسوب می شود.

درمان:شامل بکارگیری روشهای دارویی؛ روان شناختی ومددیاری اجتماعی برای سم زدایی معتادان وپیشگیری ازمصرف مجددجهت کاهش عوارض فردی؛ خانوادگی واجتماعی اعتیاداست.ورزش درمانی؛موسیقی درمانی وکاردرمانی نیزدراین حوزه قراردارند.درمان بایدخانوادگی باشدوهمه اعضای خانواده تحت درمان روانشناختی قرارگیرند(درمان خانواده محور).اگرخانواده موردتوجه قرارنگیرداحتمال لغزش(مصرف مجدد) بیشتراست.

بهبودی:یعنی بازگشت بحالت طبیعی وسلامت پیش ازبیماری است که ممکنست کامل یانسبی باشد.

سم زدایی:حالتی که وابستگی جسمانی به موادازبین می رودوناراحتی جسمی ناشی ازقطع مصرف کاهش می یابد.

بمنظورپیشگیری ازاعتیاد،شناسایی ودرک علل گرایش افرادبه اعتیادضروری است.

شواهدنشان می دهدکه مصرف موادمخدرعموما"درسنین نوجوانی آغازشده وعوامل اجتماعی ومتغیرهای مرتبط بارشدفردی درآن دخیل هستند.عوامل اجتماعی مثل بیکاری،فقر،اختلافات خانوادگی وتقلیدازبزرگترها(همسالان،والدین)،کمبودشادی ومحبت،میزان درک وفهم افرادازاثرات موادمخدربسیارتعیین کننده هستند.

عوامل درونی  نیزمیتوانندافرادرادربرابرخطراعتیادمستعدوآسیب پذیرنمایندمثل نگرش نسبت به مواد،انگیزه زندگی،میزان شناخت ازعوارض موادمصرفی .

افرادیکه ازپیامدهای منفی موادافیونی آگاهی دارنددرمقایسه بااشخاصی که چنین اطلاعی ندارندکمتربه موادمخدرروی می آورند.عوامل درونی دیگردرگرایش افرادبه موادمخدرنقش دارندمانندپایین بودن اعتمادبنفس،نیازشدیدبه تاییددیگران،ناتوانی درابرازوجود،عدم تحمل شکست،ناتوانی درپذیرش مسئولیتهای اجتماعی،عدم مقابله بامشکلات زندگی وآشنانبودن بااصول وفنون مهارتهای زندگی.

پیشگیری ازاعتیاد

پیشگیری فرآیندی برای کاهش نرخ آسیب وجلوگیری ازانتشاربیماری است.پیشگیری در3سطح انجام می شود:الف-اولیه:دراین سطح افرادیکه مشکل ندارندآگاهیهای لازم برای جلوگیری ازآسیب های اجتماعی پیدامی کنند.آموزش دراین مرحله بویِژه درزمینه مهارتهای زندگی بسیارکارسازخواهدبود ب-ثانویه: دراین سطح افرادآسیب دیده شناسایی می شوندوتحت درمان دارویی یاروان درمانی قرارمی گیرند.

ج-ثالثیه:دراین سطح افرادآسیب دیده بازتوان شده وتوانمندمی شوند.ناتواناییهایی که باعث اعتیادشده اندبوسیله آموزش مهارتهای زندگی مرتفع می گردند.

آموزش مهارتهای زندگی شامل ارتباطات موثر؛فن"نه"گفتن؛تکنیکهای انتقادی؛اثرات فیزیولوژیکی منفی موادمخدربربدن؛مدیریت تعارض؛بهداشت روانی؛روابط باجنس مخالف؛فنون تصمیم گیری؛روش حل مسئله و...ازراههای موثردرپیشگیری ازاعتیاداست.

علل اعتیاد

الف-علل فردی:مثل تجارب منفی دوران کودکی(قربانی کودک آزاری).

-داشتن شخصیت ضداجتماعی؛تنفرازغیرخودی ها؛ضعف درهوش هیجانی.

-نداشتن مهارت زندگی(بویژه ضعف درارتباطات اجتماعی).

-فقراقتصادی وفرهنگی(بیکاری؛کم سوادی یابیسوادی).

-ناراحتی های جسمانی مثل میگرن؛کمردرد؛انزال زودرس.

ب-علل بین فردی:مثل سابقه معتادبودن اقوام یاوالدین؛وجودخشونت درخانواده؛غفلت والدین ازفرزندان.

ج-عوامل محیطی:مثل داشتن همکاریادوست معتاد؛ارزانی موادمخدر.

-وجودفرهنگ اعتیاددرمحیط زندگی.

-کمبودامکانات تفریحی مثل کمبودفیلمهای جذاب سینمایی؛ورزشی؛آموزشی ومشاوره ای.

-سیاستگذاری ناکارآمدمثل پایین بودن مشارکت سیاسی واجتماعی شهروندان؛بی توجهی به ریشه های اعتیاد؛ضعف رسانه ها.

برخی عواقب ناگواراجتماعی ناشی ازاعتیادعبارتنداز:طلاق؛همسرآزاری؛دگماتیسم؛آسیب های اجتماعی؛کودک آزاری وخشونت خانگی که دربخش مهارتهای زندگی به تفصیل شرح داده شده اند.آشنایی خانواده هابااصول مهارتهای زندگی به پیشگیری ودرمان اعتیادکمک می کند.

انواع موادمخدر:دربحث شیشه توضیح داده شده است. 

2-مشاوره

مقدمه:دنیای امروزی به عصرانفجاردانش واطلاعات مشهوراست.دراین عصربه دلیل رشدشدیدعلم ودانش بشری شاهدارتقای آگاهی و تنوع تخصصی درخانواده ها وجامعه هستیم؛این تنوع تخصصی منجربه پیدایش سلیقه هاواندیشه های متنوع درشهروندان شده است که نتیجه آن افزایش تعارضات است.برای حل این تعارضات وایجادزبان مشترک درخانواده هانیازبه مشاوران متخصص داریم که بااستفاده ازفنون علمی وتجربی به شهروندان مشاوره دهند.باتوجه به اینکه اعتیادنیزیک بیماری سیستمیک است؛آشنایی مددیاران وخانواده ها بااصول وفنون مشاوره ضروری بنظرمی رسد.دراین قسمت دانشجویان وخانواده ها برای تسلط بیشتر براصول مشاوره بامسائل مربوط به روانشناسی شخصیتی؛مدیریت ارتباطات ؛مدیریت تعارض ودرمانهای غیردارویی آشناخواهندشد.

تعریف مشاوره:راهنمایی؛کمک ویاری منظمی به فردیاخانواده است؛برای اینکه استعدادهای خودرادریابند؛رفتارخویش رامدیریت کرده وقادربه تشخیص وحل مسائل پیچیده زندگی باشند.

انواع مشاوره:شامل1- مشاوره سازگاری یاتطبیقی:پس ازسم زدایی ؛معتادخلاء بزرگی درزندگی احساس می کندوزندگی بدون موادبرای اوبسیارسخت است.دراین میان مشاوربه او کمک می کندتامهارتهای زندگی خودرابالاببردوباشرایط جدیدزندگی خودراتطبیق دهدمثل پس زدن تعارف مصرف موادبافراگیری هنر"نه"گفتن؛توانمندسازی مجدد؛برقراری ارتباطات موثر؛تغییرشماره تلفن ها ومحیط زندگی؛شرکت درجلسات توجیهی وشروع فعالیت جدیدعاری ازموادمثل ورزش یاکار.هدف مشاوره ممکنست آنی(شناخت استعداد وتوان تغییر)یا نهایی(توانمند کردن؛خردورزی وخودمدیری)باشد.

2-مشاوره برای ایجادانگیزه: انگیزش بمعنی وضعیت درونی فردکه محرک وجهت دهنده وعامل رفتاراست.انگیزش میزان نیازفردبه تغییرات ونیزپذیرش مشکلات است که این انگیزش ناشی ازنیازدرونی یافشاربیرونی(خانواده؛دوستان یاجامعه)بوجودمی آید.انگیزه بیمارکلیداصلی درمان اوست.بی انگیزگی درمعتادان؛حاصل مکانیسم های دفاع روانی قوی دراوست که خودبخشی ازبیماری آنهاست.شایع ترین مکانیسم دفاعی"انکار"است ولی "فرافکنی"؛"دلیل تراشی"وپسرفت هم بخشی ازشخصیت معتادراتشکیل می دهند.مددیاراعتیاددرمصاحبه بامعتادیارهجواورابه خودتشخیصی وخودکارآمدی راهنمایی می کندوبه اوآگاهی وشناخت می دهد.

3-مشاوره برای تغییر:تغییربمعنی حرکت ازشرایط موجودبه وضعیت جدیداست که باانگیزه درونی یابیرونی صورت می گیرد(رجوع به بخش مهارتهای زندگی).

روان درمانی: روانشناسی علم بررسی تجربی وآزمایشگاهی رفتاروفرآیندهای ذهنی است.روانشناسی رفتاری مثل یادگیری؛هیجان؛هوش؛تفاوتهای فردی؛هرآنچه می اندیشیم یااحساس؛واکنشهاوپاسخهای بدنی رابررسی می کند.روان درمانی حالتی است که باکمک علم روانشناسی مشکلات روانی بیماررادرمان می کنندمثل گفتاردرمانی؛خنده درمانی و...

مددکاری:حرفه ای است جهت کمک فکری ؛فرهنگی واجتماعی به افرادنیازمند؛بمنظورشکوفاکردن استعدادهاورساندن آنان به استقلال فرهنگی ؛اجتماعی واقتصادی؛حالتی که آسیب دیدگان یامعتادان موردحمایت افرادباتجربه وقابل اعتمادقرارمی گیرند.انواع مختلف حمایت عبارتنداز:

1-حمایت عاطفی برای درمیان گذاشتن احساسات2-حمایت آموزشی برای تواناسازی3-حمایت تفریحی برای گذراندن اوقات فراغت4-حمایت ابزاری مثل نگهداری ازبچه هایاکمک به کارهای منزل.

روشهای مختلف مددکاری:

1-مددکاری فردی یاکاربافرد:که مددکارخدمات حرفه ای رابه فرددارای مشکل(مددجو) وخانواده اوارائه می دهد مثل کاربامعتادوخانواده اش یاکاربامعلول؛زندانیان و...

2-مددکاری گروهی یاکارباگروه:که خدمات حرفه ای ازطریق گروههای مشکل داروبااستفاده ازخاصیت گروه؛به اعضاءگروه ارائه می شودمثل کاردریک اردوگاه یابفرض کاربانابینایان یک منطقه.

3-مددکاری جامعه ای یاکارباجامعه:که خدمات رابه افرادیک جامعه بامحدوده مشخص وازطریق گروههای درون آن جامعه؛بااستفاده ازفنون برنامه ریزی واجرای طرحهای توسعه عام المنفعه ارائه می نمایندمثل کارباهمه خانواده هاجهت آگاه سازی آنان ازآثارموادمخدریابازپروری معتادان جامعه یاحمایت ازحقوق کارگران.

روش مددکاری فردی یاکاربافرد

فرددارای مشکل اجتماعی؛یاخودش به مددکاریامددیارمراجعه می کندومشکلاتش رامی گویدویامددکارباتوجه به دانش خودمتوجه مشکلات او می شود.دراین فرآیندچندعامل وجوددارد.

1-فرددارای مشکل رامددجوگویندکه هرمددجو دارای مشخصات روانی؛جسمی؛اهداف وآرزوهای مشخصی می باشند.آشنایی مددیاربااین مشخصات ضروری است.

2-مشکل میتوانداعتیاد؛خشونت درخانه؛بزهکاری یافرارازمنزل باشد.

3-مددکاریامددیار:فردی که خدمات به مددجومی دهدوبایدفردی باصلاحیت ورازدارباشد.شخصیت وخلق وخوی مددکاردرنفوذکلام اوبسیارموثراست(آراستگی ظاهرمددیارومحیط کارنیزدرروحیه مددجوتاثیرمستقیم دارد).

4-منابع مورداستفاده درحل مشکل میتوانددردرجه اول خودفرد(بازتوانی؛توانمندسازی)ودردرجه بعدی خانواده ونهایتا"نهادهای اجتماعی مثل کمپ ها؛بیمارستانها؛انجمن های خیریه و...باشد.

مراحل مددکاری

1-مطالعه مثل سوابق مصرف داروی روانگردان؛اختلافات خانوادگی؛سبک زندگی؛محیط کارو...بایددقت شودتامددجوتمام مشکلات رابگویداگرمددجواحساس کندتحقیرمی شودیااعتمادنداشته باشدازبیان واقعیات خودداری می نماید.

2-تشخیص؛پیداکردن رابطه علت ومعلولی؛مثل مشکل اعتیاددراثرفقر؛سوءمدیریت والدین یاعوامل محیط میباشدکه به هم پیوسته هستند.

3-برنامه درمانی یامددکاری مثل سم زدایی درکمپ بانظرپزشک.

4-ارزیابی نتایج واصلاح نواقصات.

کارابزارهای مورداستفاده درمددکاری اجتماعی

1-مشاهده:دیدن یاشنیدن موثرمشکلات مددجووکسب مستقیم اطلاعات.

2-مصاحبه بافردمشکل داریاخانواده اش.

3-فعالیت گروهی؛گاهی مددکاران یک گروه خاص مثل زندانیان یاکودکان خیابانی راموردبررسی ومددکاری قرارمی دهند.

4-رابطه حرفه ای مثلا"رابطه قاچاق انسان باعاطفه قاچاقچی؛رابطه تغییرجنسیت باهویت. 

واژه های مرتبط بامشاوره

1-حل مسئله

تعریف:یافتن راهکارمناسب برای دستیابی به هدف است.

مراحل حل مسئله:1-شناسایی وتعریف مسئله.

2-ارزیابی وضع موجود(جمع آوری اطلاعات مثل چه زمانی؟ درچه ابعادی؟).

3-برنامه ریزی اجرایی(عملیاتی کردن).

4-ارزیابی نتایج.

5-رفع نواقص(تفکرمجدد؛بازنگری مجدد).

مسئله دونوع است ساختاریافته مثل ریاضی که مشخص است وساختارنیافته مثل مسائل مختلف زندگی که بسیارپیچیده است.

2-کارتیمی

کارتیمی یاگروهی حالتی است که هریک ازاعضای تیم سلایق فردی راکنارمی گذارندوبرای رسیدن به هدف گروه تلاش می نمایند.درکارگروهی معدل نظرات یاهدف مشترک اعضاءمدنظرقرارمی گیرد.

برای انجام موفقیت آمیز کارگروهی اقدامات ذیل لازم است:

الف:تشکیلات گروه:یکنفرسرپرست تیم-یکنفرمنشی وحداکثر9نفرسایراعضاء.

ب-شرکت متوازن همه اعضاءدربحث ها.

ج-آزادی کامل بیان برای نقدهمه موضوعات(بحث آزادموافقان ومخالفان).

3-سیستم

سیستم عبارتست ازمجموعه ای ازاجزای هماهنگ وبهم پیوسته ای که برا ی رسیدن به هدف مشترک با همدیگرهمکاری می نمایند.بعنوان مثال اعتیادیک بیماری سیستمی است زیرامجموعه ای ازاجزای مختلف بصورت هماهنگ برای معتادشدن فردبایکدیگرهمکاری می نمایند. اجزای درگیردرسیستم معتادشدن یک فردشامل آگاهی ونگرش خودفرد؛سبک مدیریت خانواده؛نبودشادی درمحیط زندگی؛کمبودمهارتهای زندگی و...می باشند.

بنابراین بیماری اعتیادیک بیماری کمپلکس(چندوجهی یاسیستمی) است که جسم وروان بیمارواعضای خانواده اش رادرگیرمی کندوازاین طریق به جامعه نیزسرایت می نمایدوآسیبهای اجتماعی رابوجودمی آورد.برای درمان این بیماری نیزنگرش سیستمی یعنی درمان دارویی وروانی خودبیمارو همزمان باآن راهنمایی اعضای خانواده وسالم سازی محیط زندگی معتادبرای تکمیل چرخه درمان لازم است.اگرمعتادترک کندومجددا"واردمحیطی زندگی شودکه درهمان محیط معتادشده بوداحتمال لغزش آن بیشتراست.

برای اینکه مددیاران به کمک مشاوران اثرگذار وموثرتبدیل شوندبایدباسه نوع مهارت آشنایی کافی داشته باشندکه دربخش مهارتهای زندگی بطورمفصل شرح داده شده اند:

1-آشنایی باخصوصیات وخصلتهای طبیعی انسانها(مثل سلامت ذهنی؛اعتمادبنفس؛تفاوت روانی وفیزیولوزیکی زن ومرد؛فنون ارتباطات؛خردورزی؛مدیریت تغییر؛نگرش مثبت به زندگی؛مدیریت شکستها؛عوامل موفقیت؛بهداشت روانی؛نظام آراستگی؛هوش هیجانی؛اصول شادزیستن؛شاخصهای یک زندگی باکیفیت و...).

2-آشنایی بارفتارهاوخصلتهای غیرطبیعی انسانها(مثل فن برخوردبا افرادمشکل آفرین ؛دروغگویی؛دگماتیسم؛مقاومت دربرابرتغییر؛اجتماع گریزی؛فشارهای عصبی و...

3-آشنایی باروشهای مشاوره ومددیاری به آسیب دیدگان اجتماعی باهدف کاهش عوارض آسیب ها وپیشگیری ازپیامدهای ناگوارمثل خودکشی؛طلاق؛خشونت های کلامی وفیزیکی؛فرارازمنزل؛غیبت ازکارو...

مددیاران بایستی خودازدانش وتجربه کافی برخوردارباشندوالگوهای مفیدوموفق رابه آسیب دیدگان معرفی نمایند؛باتوجه به اینکه علم ودانش روزبه روزدرحال تکامل وپیشرفت است؛مددیاران بطورمستمردانش وتجربیات خودراارتقاءدهند.تنوع فرهنگی؛تخصصی؛تجربی؛جغرافیایی ونگرشی درجامعه ایران ایجاب می کندکه مددیاران بااین تنوع هاآشناشوندتابتواننددرراهنمایی مردم نقش موثری ایفاءنمایند.30 /3/90


کیفیت زندگی
ساعت ۱۱:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱٥   کلمات کلیدی:

 زندگی کردن تنهابه مفهوم زنده ماندن نیست، بلکه بایکسری معیارهاوشاخص های قابل اندازه گیری معناپیدامی کند.زنده ماندن شرط لازم برای زندگی کردن است ولی کافی نیست. هدف ازکیفی کردن زندگی، لذت بردن ازعمر،موثربودن درجامعه ، شاد زیستن وشادکردن است .       
تعریف کیفیت:
کیفیت یعنی درجه برتری، برتری در(قیمت،شاخصها،مشخصات فنی ،شکل ظاهری و...). 

چرابایدزندگی باکیفیت باشد؟

بررسی اجمالی وضعیت فعلی جمعیت 75میلیونی کشوراهمیت بهبود شاخصهای زندگی رانشان می د هد:

1-طبق آمارانجمن روانشناسان درسال88 حدود 16میلیون نفردرکشور مبتلابه انواع بیماریهای روانی هستند یعنی هرشهروندحدود 33%عمرسپری شده رابامشکلات روانی و عصبی می گذراند.براساس گزارش انجمن دندانپزشکی90%مردم دچاربیماریهای دهان ولثه هستند.

2-مصرف سرانه شیردرایران روزانه 200میلی لیتر ومتوسط جهانی آن 500میلی لیتراست(89).

3-میلیونها نفر معتاددرکشوروجودداردکه"سبک زندگی "مختل شده "برای خانواده ها بوجودآورده اند.

4- حدود12میلیون نفردرکشورکاملا" بیسوادهستند(سال88)وطبق جدیدترین تعریف ازسواد،امروزه بسیاری ازایرانیهاکم سوادیابی سوادمحسوب می شوند،زیرادرایران تحول ونوآوری متناسب بارشدعلم ودانش نیست.

 6-حدود6میلیون زن(آمار87) بدون همسروجودداردکه2میلیون نفرآنان زن سرپرست خانوارمی باشند.سالیانه 60هزارنفربه زنان سرپرست خانواربدلیل جدایی یافوت همسرافزوده می شودکه 75٪زنان مطلقه برای دریافت کمک به کمیته امام مراجعه می نمایند( نقل ازمدیرکل ایتام بهزیستی7/3/90همشهری).

7-15میلیون دختروپسرمجردبالای 18سال(آمار1388) وجودداردکه برای تشکیل خانواده به امکانات اولیه نیازدارند.جوانان بدلیل مشکلات جانبی علاقه کمتری به ازدواج دارند.

8-سن ابتلا به بیماریهای قلبی وعروقی درجوامع پیشرفته دهه شصت زندگی ودرایران دهه پنجاه (10سال کمتر)است.

9-حدود4میلیون نفردرکشورمبتلا به بیماری دیابت و4میلیون نفرنیز درمعرض ابتلابه این بیماری می باشند(1388انجمن متخصصان داخلی).

10-براساس آمارسال 1388حدود2000نفرکشته درماه دراثرسوانح رانندگی وجودداشت.متوسط جهانی مرگ ومیرناشی ازتصادفات رانندگی15نفر به ازای 100هزارنفرجمعیت ؛درایران32 ؛ژاپن 2/1واتحادیه اروپااانفردرسال 2011بوده؛درایران به ازای 10هزارخودرو120سانحه ودرژاپن وفرانسه 12تصادف بود.ایران ازنظرریسک تصادفات رتبه اول وازنظرنرخ تصادفات بعدازکلمبیا؛ونزوئلاوبنگلادش رتبه چهارم راداشت(انجمن ایمنی راهها7/3/90 وسریرست پژوهشکده بیمه ایران24/2/91همشهری).

11-5/ 1میلیون کودک کار و900هزارمردودی دانش آموزان درمدارس کشوروجوددارد(87)و25%کودکان درسن تحصیل به سال آخردبیرستان نمی رسند(سال 89).

12-مرگ مردان بطورطبیعی 6%بیش اززنان است.رشدسالیانه ابتلابه سرطان نیز4% می باشد(متوسط جهانی2٪).

13-سرانه مصرف نان درسال درایران سالیانه160کیلوگرم بوده و3برابرمتوسط جهانی است(89).

14- درخصوص مصرف دارو،تعدادپرونده های قضایی،تنوع  رژیم غذایی،مصرف انرژی،طلاق فیزیکی وعاطفی  و...نیزرتبه خوبی درجهان نداریم، دراین شرایط ،بهبودوضعیت زندگی ضروری است که اولین قدم آن شناخت شاخصهای زندگی وقدم بعدی ارتقای آنهااست.

16-اکثرخانواده هابرای بچه هاامکانات ایجادمی کنندنه خوشبختی.خوشبختی لوازم وتمرینهایی داردمثل عاطفه مثبت.

17-میانگین جهانی معلولین 7٪جمعیت ودرایران12٪است(معلول ذهنی؛حرکتی؛فکری؛روانی؛شنوایی؛بینایی و..).

18-میانگین جهانی مصرف سرانه نوشابه 12-10لیتردرسال ودرایران 40لیتراست.

19-25%ایرانیان بدغذامی خورند؛25%پرخوری می کنند؛25%ندارندبخورندوتنها25%صحیح غذامی خورند.

20-نیازروزانه یک انسان بالغ به نمک5گرم است ولی درایران18گرم(روزانه5گرم ازطریق نان)می باشد.

شاخص های اصلی یک زندگی باکیفیت :

 1. 1.  درآمدسرانه 2-داشتن مسکن3-توزیع درآمد4-مسئولیت پذیری اجتماعی شهروندان(شرکت درفعالیتهای عام المنفعه )5-مدیریت زمان6-امیدبه زندگی7-تامین نیازهای فیزیولوژیک8-یادگیری دائمی(به روزکردن سواد).

وضعیت شاخصهای اصلی دریک زندگی باکیفیت:

-خط فقردریک خانوار4نفری درسال 1389 درتهران،اصفهان،شیراز،رشت،تبریزدرماه 000/1050 تومان ودرشهرستانها000/800تومان،روستاها000/550تومان (دوهزارکالری خط بقا)بود،درزندگی باکیفیت درآمدسرانه 2برابربالای خط فقراست.

 • •    - خریدیک واحدمسکونی 100متری توسط یک خانوار4نفری بادرآمد5/3سال یااجاره نشینی با17%درآمدماهیانه خانوار.
 • •    -سوادشهروندان طبق آخرین تعریف یونسکوباشد:سوادیعنی قابلیت تشخیص ،درک،تفسیر،خلق،ارتباط بامحیط اطراف،محاسبه،گسترش دانش وتواناییهای بالقوه اش،شرکت وسیع درامورجامعه واستفاده ازاصول کتبی ومجازی(اینترنت وشبکه ها مجازی) مرتبط بامتون است.سوادبایدبه روزبوده ودرزمینه های حرفه ای(شغلی) وعمومی(مهارت زندگی) باشد؛بااین تعریف بسیاری ازمردم بی سوادمحسوب می شوند.
 • •         حداقل روزی یکبارایمیل خودراچک می کندوازدنیای امروزآگاه می شود.
 • •    -مسئولیت پذیری دربرابرخود،خانواده،شغل،جامعه ،محیط زیست (هوای آلوده عمرراکاهش می دهد)ومسائل انسانی بین المللی.
 • •    مدیریت زمان:(کار10- 6ساعت درشبانه روز،خواب8-6 ساعت،مطالعه30دقیقه،ورزش 30دقیقه،صرف  غذا2ساعت،معاشرت باخانواده30دقیقه،-خنده 3دقیقه وبقیه صرف استراحت وعبادت) .
 • •     توزیع درآمد(20درصدسرمایه گذاری،14درصدآموزش،15% خوراکی و...)،آموزش هرشهروندحداقل 50ساعت درسال(به روزکردن دائمی اطلاعات عمومی وحرفه ای).
 • •    حداقل درسال دوبارمسافرت باخانواده به مناطقی که تاکنون ندیده اید درداخل یاخارج کشور(برای ایجادتنوع درزندگی ،حل بحران انتخاب،آشنایی بافرهنگهاوتجارب گوناگون؛افزایش سازگاری اجتماعی وبین المللی).لازم بذکراست تکرارمسافرت به مناطق خاص تنوع ایجادنمی کندوگردشگری محسوب نمی شود.
 • •    تامین نیازهای بهداشتی(حداقل امکان 2بارمراجعه درسال به پزشک،دندانپزشک وآزمایشگاه)،روانی،عاطفی،جنسی وامکان ارتباط باغیرخودی ها(گفتگوباناشناس).
 • •    امیدبه زندگی(درسال1390مردان درایران72سال وزنان 74 سال است)،متوسط جهانی دوره ناتوانی درکهنسالی 5سال(درحال حاضردرایران10سال است)بعبارتی امیدبه زندگی سالم درایران63سال است،اعتقادات مذهبی(معنی داربودن زندگی).درنروژ امیدبه زندگی مردان 78وزنان 81سال (درسال 2010) بود.
 • •    اکتفاءکردن به یک فرزند.فقر؛بیکاری وبی کیفیتی زندگی ناشی ازرشدجمعیت است؛وظیفه والدین تنهابزرگ کردن بچه هانیست بلکه خودوالدین نیزباید اززندگی لذت ببرند،برای نیل به این هدف یک بچه بس است.
 • •    امکان ادامه زندگی بالای خط فقردرصورت ازدست دادن شغل بدلیل ناتوانی جسمی یاروانی(نظام بیمه های اجتماعی کارآمدوهمگانی). 09122865368www.drhatamy.blogfa.comویرایش4/5/91

همسرآزاری
ساعت ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱٥   کلمات کلیدی:

همسرآزاری

ازنظرجامعه شناسی،خانواده یک واحد اجتماعی است که هرکدام ازاعضای آن وظایف وتکالیف خاصی دارند.وقتیکه نیازهای فیزیولوژیک،نیاز به امنیت (روانی،اقتصادی واجتماعی)وخودشکوفایی درفرآیندتشکیل خانواده یعنی ازدواج بنحو طبیعی ومطلوب برآورده نگردد،روابط بین زن وشوهردچارتغییرودستخوش میشودوبسمت نارضایتی می رودکه حاصل آن کاهش کیفیت زندگی؛بروز خشونت وظهورتعارضات است که به همسرآزاری معروف است وشایعترین آسیب اجتماعی محسوب می شود.

همسرآزاری درمحیط خانواده ازطرف زن یامردصورت می گیردکه به دوشکل فیزیکی(خشن) یاروانی(نرم)است .همسرآزاری خشن بصورت کتک زدن وضرب وشتم انجام می گیردولی همسرآزاری نرم یاروانی که امروزه شایعترین نوع همسرآزاری است به اشکال  زیراعمال می گردد:

ندادن خرجی ونفقه زن،سوءاستفاده اقتصادی ازهمسر،ممنوعیت ملاقات باخانواده واطرافیان همسر،حبس کردن درخانه ،تحمیل عقایدودیدگاه  خودبرهمسر،فحش ودشنام،عیب جویی وبهانه گیری ،تحقیرخانواده همسر،عدم ارضای جنسی،ناآگاه نگهداشتن همسر،تحقیروضعیت ظاهری،بزرگ کردن اشتباهات وکوچک شمردن موفقیتها،قطع ارتباط همسرباجامعه،بی اعتمادی نسبت به همسر،ایجادحس بی اعتمادی درفرزندان نسبت به خانواده همسر .

علل همسرآزاری

همسرآزاری بیشتربخاطرجبران احساس حقارت است .وقتی که زن یامرددرجمع دوستان یامحیطهای اجتماعی باشکست وناکامی مواجه شودیامورداهانت وتحقیرقرارگیردواکنش اوتنش های روانی وهمسرآزاری یاناسازگاری اجتماعی خواهدبود.فرهنگ غلط زن سالاری یامردسالاری دربرخی خانواده های سنتی نیزازعوامل مهم همسرآزاری است. اعتیاد،مشکلات اقتصادی ،قوانین ناکارآمدمدنی؛ناتوانی جنسی،ناهنجاریهای شخصیتی وعدم آشنایی خانواده ها با اصول مهارتهای زندگی ازجمله عوامل دیگرهمسرآزاری هستند.درایران بررسی آمارمراجعین به کلانتریهاودادگاهها نشان می دهدکه بیشترزنان موردهمسرآزاری قرارمی گیرند.

پنهان نگهداشتن مشکلات هرچندکوچک زندگی  باهمسرباعث تجمیع این مشکلات شده ومنجربه همسرآزاری می شود.

عوارض وعواقب همسرآزاری

عوارض جسمی بصورت جراحات بدنی،کبودی وشکستگی استخوان ظاهرمی شود.عوارض روانی نظیر کاهش اعتمادبنفس ،افسردگی،احساسات منفی ،کاهش میل جنسی وترس ازجنس مخالف بروز می کند.

ازدیگرعواقب همسر آزاری میتوان به فرار ازخانه،تعلل درتربیت فرزندان،طلاق عاطفی وکاهش امیدبه زندگی اشاره کرد.

درمان همسرآزاری    

1-اولین قدم بیرون آوردن زن یامردازمحیطی که موردهمسرآزاری قرارگرفته است.

2-کا هش وابستگی اقتصادی به همسرحتی درشرایط عادی.استقلا ل اقتصادی زن درخانواده به کاهش آسیبهای اجتماعی کمک می کند.

3-مشاوره زناشویی ومدیریت خانواده بامتخصصان.

4-راه اندازی مراکزمداخله دربحرانهای خانوادگی توسط پلیس ،بخش خصوصی وسازمان بهزیستی.

5-اصلاح قانون مدنی ،بطوریکه مردان حق اخراج زنان راازمنزل نداشته ومردان موظف به بیمه کردن زنان خانه دارباشند.

6-آموزش مهارتهای زندگی به خانواده هابویژه درمناطق محروم وروستاها؛آموزش مسائل جنسی.

7-ارائه خدمات حمایتی برای زنان قربانی خشونت مثل حمایتهای بیمه ای ومالی توسط نهادهای دولتی .

8-درمان دارویی وروانی معتادان وخانواده های آنان.

9-ریشه کنی فقر اقتصادی وبیکاری.

10- تقویت نهادهای مدنی فعال درزمینه مسایل خانوادگی.

11-تشکیل حلقه های افزایش کیفیت زندگی درخانواده هاتوسط نخبگان وجوانان خانواده،بمنظوربحث وبهبود نگرش اعضای سنتی باتوجه به پیشرفتهای جدیدعلمی درحوزه های فرهنگی واجتماعی.9/8/90 دکترعباس حاتمی09122865368


نکته هایی از دالائی لاما رهبرمذهبی بودائیان تبت:
ساعت ٧:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱٥   کلمات کلیدی:

  1- به خاطر داشته باش که عشق‎های سترگ ودستاوردهای عظیم، به خطر کردن‎ها و ریسک‎های بزرگ محتاج‎اند.
2- وقتی چیزی را از دست دادی، درس گرفتن از آن را از دست نده.
3- این سه میم را همواره دنبال کن:
* محبت و احترام به خود را.

* محبت به همگان را. 

 * مسؤولیتپذیری در برابر کارهایی که کردهای.
4- به خاطر داشته باش دست نیافتن به آنچه می
جویی، گاه اقبالی بزرگ است.
5- اگر می
خواهی قواعد بازی را عوض کنی، نخست قواعد را فرابگیر.
6- به خاطر یک مشاجرهی کوچک، ارتباطی بزرگ را از دست نده.
7- وقتی دانستی که خطایی مرتکب شده
ای، گامهایی را پیاپی برای جبران آن خطا بردار.
8- بخشی از هر روز خود را به تنهایی گذران.
9- چشمان خود را نسبت به تغییرات بگشا، اما ارزش
های خود را بهسادگی در برابر آنها فرومگذار.
10- به خاطر داشته باش که گاه سکوت بهترین پاسخ است.
11- شرافتمندانه بزی؛ تا هرگاه بیش
تر عمر کردی، با یادآوری زندگی خویش دوباره شادی را تجربه کنی.
12- زیرساخت زندگی شما، وجود جوی از محبت و عشق در محیط خانه و خانواده است.
13- دانش خود را با دیگران در میان بگذار. این تنها راه جاودانگی است.
14- با دنیا و زندگی زمینی بر سر مهر رفتارکن.
 15- بدان که بهترین ارتباط، آن است که عشق شما به هم، از نیاز شما به هم سبقت گیرد.
1
6-سالی یک بار به جایی برو که تا کنون هرگز نرفتهای.
17- وقتی می خواهی موفقیت خود را ارزیابی کنی، ببین چه چیز را از دست داده
ای که  چنین موفقیتی را به دست آوردهای.
18- در آشپزی، جسورانه دل را به دریا بزن.