وبلاگ آموزشی و تحلیلی(سوادزندگی)

آگاهی دشمن جهل وخودکامگی است.زگهواره تاگوردانش بجوی(حضرت رسول)

جنبه های اجتماعی دمکراسی
ساعت ٩:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱٦   کلمات کلیدی:

جنبه های اجتماعی دمکراسی

دمکراسی نه تنهاهردوجنبه ماهیت وشکل حکومت رادربرمی گیرد،بلکه مبین یک فلسفه اجتماعی یابه تعبیردیگرچهارچوبی ازافکارونوع رفتارانسانها است که درراستای مطالبات منافع عمومی می باشد.

ازلحاظ فلسفه اجتماعی دمکراسی دارای جنبه های اجتماعی،اقتصادی،سیاسی وفرهنگی است.برای تحقق کامل دمکراسی رعایت هرچهارجنبه ضروری است.

دمکراسی حداقل درعرصه نظری یکی ازدستاوردهای ارزشمندعصرمدرنیسم درحوزه علوم اجتماعی بشمارمی رود.درسالیان اخیرعلیرغم وجودتفاوتهای زیربنایی،تاریخی،فرهنگی ونژادی ملتها،شاهدسطوح متفاوتی ازتحقق دمکراسی درمناطق مختلف جهان  بوده ایم،این نظریه باآنچنان اقبالی درنزدجهانیان مواجه است که حتی حکمرانان خودکامه ودیکتاتورنیزکوشیده اندبرای فریب افکارعمومی،باظاهری دمکراتیک به اعمال حاکمیت بپردازندتاحکومتهای خودرامشروع جلوه دهند.

منظورازجنبه های اجتماعی دمکراسی آنست که تبعیضات براساس قومیت،طبقه اجتماعی،نژاد،جنسیت،گرایشات سیاسی وغیره درجانعه وجودنداشته باشد.ازنظرفلسفه دمکراسی همه مردان وزنان،توانگران وتهیدستان،معلولان وتوانمندان،صرفنظرازهرگونه پیشداوری طبقاتی ازحیث اجتماعی وقانونی برابرند وحقوق شهروندی برابری دارند.

جنبه عملی دمکراسی درحوزه اجتماعی عبارتنداز:اشتغال برای همه شهروندان،ریشه کنی کامل بیسوادی ازجامعه،درآمدسرانه شهروندان بالای خط فقر،بیمه های اجتماعی بامزایای مستمری بگیری برای همه شهروندان،وجودجامعه ای شادونشاط آور،حذف خشونتهای خانوادگی،امکان انتخاب شغل موردعلاقه توسط شهروندان، سهولت دسترسی مردم به امکانات بهداشتی،تضمین بهداشت روانی شهروندان،مقابله جدی باآسیبهای اجتماعی(مثل کودک آزاری،همسرآزاری،کودکان کار،روسپیگری،گدایی درخیابانهاواماکن عمومی).11/10/89

 

 

 

دکترعباس حاتمی09122865368