تاثیرعمیق نسل دات کام برآینده

نسل دات کام به جوانان زیر22سال(برپایه سال2010) اطلاق می شودکه پس ازاختراع انترنت پابه عرصه زندگی گذاشته اند.این نسل درسال2011حدود 42درصدجمعیت کشورهای درحال توسعه راتشکیل می دهندوبیش ازآنکه به والدین یاگذشتگان خودشبیه باشند،به هم سن وسالان خوددرسراسرجهان شباهت دارندزیراازطریق انترنت(شبکه های اجتماعی فیس بوک،تویتر،یوتیوب و...)وتلویزیونهای ماهواره ای بادنیای خارج درارتباط هستندوازیکدیگرالگومی گیرند(فرزندان مافرزندان زمانه خویش هستند(حضرت علی ع)).

خصوصیات نسل دات کام

این نسل ترجیح می دهداستقلال عمل بیشتری داشته باشد،پرسشگرندوبدون استدلال هیچ دیدگاهی رانمی پذیرند،نسبت به وضعیت جامعه احساس مسئولیت دارند،اعتمادبنفس بالایی دارند،به حقایق علمی گرایش دارندتانقل وقولها،پیگیرمطالبات وحقوق شهروندی خودهستند،بدون ترس حرف می زنندوبدون استدلال هیچ نظریه ای رانمی پذیرند،آزادی؛صلح ورفاه اجتماعی برای آنان بسیارمهم است.چون وضعیت جامعه راباجهان خارج مقایسه می کنندبنابراین انتظارات جدیدومتاثرازجهانی شدن دارند.به ارزشهای مشترک جهانی مثل فراگیری زبان بین المللی؛صنعت گردشگری ودوستی ملتها گرایش بیشتری دارندوازخشونت وعوامگرایی دوری می جویند.

نسل دات کام میتواندبرای جوامع دانش پذیرونوآورفرصتی جهت رشدوپیشرفت باشدولی برای جوامع بسته وتغییرناپذیرتهدیدخواهندبود.اگرساختارهای سیاسی واجتماعی این نسل راجذب نکنندآنان ازطریق سرقت،اعتیاد،نافرمانی وهنجارشکنی به تهدیدتبدیل می شوند.والدین نیزبرای همسوئی بااین نسل نیازمندنوسازی دیدگاههاونگرشهای خودهستند.

تاثیرنسل دات کام برنظامهای سیاسی واجتماعی

برای این نسل یادگیری مادام العمرشیوه عادی زندگی است درنتیجه دائم درحال نوسازی دانش وتجربه های خودهستندواطلاعات به روزوجهانی دارند.این نسل مطالبات جدیدی داردبنابراین حکومتهای محافظه کاروغیردمکراتیک راهمانطوریکه درتونس،مصر،لیبی،یمن و...مشاهده شدنمی پذیرندوخواستارانتخاب آزادانه رهبران سیاسی وبازنگری درارزشهای حاکم برجامعه براساس حقایق علمی جدید هستند.

نسل دات کام comبدنبال تحقیق وتوسعه است وبه ابزارتحقیق وپژوهش نیازداردیکی ازابزارهای تحقیق وتوسعه آزادی اندیشه ودیگری انترنت پرسرعت است.اگراین ابزارهاتوسط حکومتهاتا"مین نشودآنان به کشورهای دارای امکانات تحقیق وتوسعه مهاجرت می نمایند.بامهاجرت نخبگان به خارج فقروبیکاری درکشورهای توسعه نیافته بیشترمی شودوباعث گسترش اعتراضات وناامنی می گردد.

دکترعباس حاتمی30/4/90

/ 0 نظر / 28 بازدید