پیش نیازافزایش جمعیت

برخی مسئولان محترم دولتی ونمایندگان مجلس باتغییربودجه تنظیم خانواده خواستارافزایش بیش ازاین جمعیت کشورهستند،درحال حاضررشد جمعیت کشور2/1درصداست که بااین رشد،جمعیت ایران در30سال آینده به100میلیون نفرخواهدرسید.پیشنهاد مابه این عزیزان اینست که برای رسیدن به این هدف اقدامات زیررابعنوان پیشنیازانجام دهند،زیراباوجودمشکلات زیرامکان رشدبیشترجمعیت کم است:

 1-میلیونهاجوان بیکارندومیلیونهانفرنیزمشاغل کاذبی مثل مسافرکشی ودستفروشی دارند،بااین وضعیت خانواده هاانگیزه ای کمتری برای بچه دارشدن دارند.

 بایدبه این نکته توجه کردکه گسترش صنعت مجازی وصنعت رباتیک نیازبه نیروی انسانی راکاهش داده است وربات هاباهزینه کمترجایگزین نیروی انسانی می شوند.

 2-حدود18نفرجوان درسن ازدواج قراردارندولی بدلیل کمبودامکانات قادربه ازدواج نیستند.

 3-درکشورهم اکنون2میلیون خانوارفاقدمسکن هستند،بهترنیست قبل ازافزایش جمعیت برای این افرادسرپناه ساخته شودتاانگیزه ای برای بچه دارشدن باشد.

4-حدود10%مردم کاملا"بیسواداندو70%مردم کم سوادیافاقدتحصیلات عالی هستند.

 5-میلیونهانفریااعتیادبه موادمخدرهستندیادرگیراعتیاداعضای خانواده خودمی باشند.

 6-طبق گزارش انجمن روانشناسان 16میلیون نفرمبتلابه بیماریهای روانی می باشندوزندگی مختل شده ای دارند،آنهابه آینده امیدی ندارندوفاقداستدلال بچه دارشدن هستدزیرااگربچه دارشوندبچه هانیزروانی می شوند.

 7-هزاران کودک وزن خیابانی وجودداردکه فاقدحداقل امکانات زندگی هستند.

 8-کمبودآب،تخریب محیط زیست وترافیک بدلیل بالابودن جمعیت کشوراست، ایران1%جمعیت و2/1%مساحت جهان راداردولی تنها36/.درصدمنابع آبی دنیادرآن واقع است.

 بسیاری ازمناظق ایران بدلیل کمبودآب وبرخی شهرهای بزرگ بدلیل آلودگی هواقابل سکونت نیستند.

 9-سالیانه حدود000/20(یعنی45/1تصادفات دنیا)نفردراثرتصادفات رانندگی درکشورمی میرندو100هزارنفرمجروح می شوند،دولت برای حفظ جمعیت این مشکل رارفع کند.

 10-بارداری هیکل خانمهارابهم می زندوتاثیرمنفی برزیبایی زن داردوباعث افزایش وزن می گردد،بیش از50%خانمهامبتلا به بیماری چاقی هستند،بیماری چاقی عوارضی مثل بیماری قندیادیابت بدنبال دارد.قبل ازتشویق زنان به بارداری بهتراست این مشکلات باگسترش ورزش همگانی حل شوند.

 11-بیش از4میلیون نفرایرانی بدلایل مختلف،به خارج ازکشورمهاجرت کرده اندواکثرآنان ازنخبگان وکارآفرینان هستند،دولت اقدام لازم برای بازگشت آنان بعمل می آوردتاجمعیت کشوربیشرشود.

 حفظ جمعیت مهمتروکم هزینه ترازافزایش زادولداست.

 12-فقروبیکاری باعث گسترش آسیبهای اجتماعی ازقبیل روسپیگری،فروش اعضای بدن مثل کلیه وازدواج اجباری دختران زیر15سال شده است،قبل ازتشویق به افزایش جمعیت این معضلات راحل کنند.جمعیت با کیفیت مهمترازجمعیت بی کیفیت است.

 13-وقتی که بهترین دوران جوانی پسران درسربازی به هدرمی رودخانواده هاعلاقه ای کمتری به بزرگ کردن بچه خواهندداشت.بهتراست سربازی اجباری حذف شود.

 14-دولتهامسئول رفاه وآسایش ملت خودهستند،قطع بودجه تنظیم خانواده اگرباتایید مردم ازطریق یک رفراندم صورت گیردبهتراجرامی شود.

 15-قطع بودجه تنظیم خانواده باعث گرانی لوازم پیشگیری ازحاملگی می شودوباافزایش حاملگی های ناخواسته،میزان سقط جنین افزایش می یابد.

 17-اگردولت به والدین یارانه برای افزایش زادوولدپرداخت کنندباعث افزایش جمعیت بی بضاعتهاشده وضمن نقصان تربیتی،جمعیت افرادکم هوش نیزبیشترخواهدشد.

 18-ایرن بیشترین جمعیت چاق(40%) راداردکه بیش از3برابرجمعیت لاغرغذامصرف می کننددرحالیکه ژاپن بیشترین جمعیت لاغررادارد،دولت ابتدااین مشکل راحل کندتامردم امیدوارشوندوبچه بیشری بدنیابیاورند.

 19-درسال91نسبت به سال90آمارازدواج9%کاهش وآمارطلاق6%افزایش داشته است،در9ماهه اول سال92نیزمیزان ازدواج4%کاهش وطلاق6% افزایش داشته که این روندبه کاهش زادولدکمک می کند.

 بایدتوجه داشت که دردنیای امروزی بالابودن جمعیت یابزرگی وسعت کشورعامل قدرت نیست بعنوان مثال روسیه وسیع ترین کشورجهان است ومساحت آن15برابرانگلیس است اماقدرت بین المللی آن کشورکمترازانگلستان است،کشورهندوستان بیش از1میلیاردنفرجمعیت داردکه 90%جمعیت آن کشورزیرخط فقرزندگی می کنندوحتی فاقدتوالت هستندیاپاکستان 170مبیلیون نفرجمعیت داردودارای بمب اتم نیز هست ولی یکی ازفقیرترین وخشونت آمیزترین کشوردنیاست.

 کشورهای سوئیس،ایرلند،سنگاپور،دانمارک،نروژو...باجمعیت6-4میلیونی ازخوشبخت ترین وقویترین کشوردنیا هستندوفقروبیسوادی راکاملا"ریشه کن کرده اند.

 دردنیای امروز دانشوری،ابتکار،رفاه اجتماعی،نظم گرایی،سیاست ورزی وخردگرایی ملتها،مهمترین مولفه قدرت هستند،برای افزایش قدرت ملی،این مولفه هاراتقویت کنیم،سیاستهاطوری تنظیم شوندکه زادولد جمعیت طبقه متوسط وطبقه بالابیشترشود،زیرااین طبقه اجتماعی توان بیشتری برای تربیت بچه دارند.

/ 0 نظر / 12 بازدید