پیام نوروز1392

 

       در آستانه نوروز باستانی پارسی1392

تبریک مشروط سال نو

اگردرنوروزافکارواندیشه هایت رانوکنیدومتحول شوید"نوروزت مبارک"،اگرمثل سال گذشته

ات باشیدنوروزبی معنااست:

گذشته ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر ،

با اعتمادوعلاقه ، زمان حالت را بگذران ،

وبدون ترس برای آینده آماده شو .

عشق را نگهدار وترس را به گوشه ای انداز .

شک هایت را تجزیه وتحلیل کن ،

وهیچگاه به باورهایت تعصب نداشته باش .

زندگی شگفت انگیز وزیباست است ، در صورتیکه بدانی چطور زندگی کنی .

پرسیدم ،

آخر .... ،

و او بدون اینکه متوجه سؤالم شود ، ادامه داد :

مهم این نیست که قشنگ باشی ... ،

قشنگ این است که مهم باشی ! حتی برای یک نفر .

کوچک باش و عاشق ... که عشق ، خود میداند آئین بزرگ کردنت را ..

بگذارعشق خاصیت تو باشد ، نه رابطه خاص تو با کسی .

موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن ..

  داشتم به سخنانش فکر میکردم که نفسی تازه کرد وادامه داد ...

هر روز صبح در آفریقا ، آهویی از خواب بیدار میشود و برای زندگی کردن و امرار معاش در صحرا میچراید ،

آهو میداند که باید از شیر سریعتر بدود ، در غیر اینصورت طعمه شیر خواهد شد؛

شیر نیز برای زندگی و امرار معاش در صحرا میگردد ، که میداند باید از آهو سریعتر بدود ، تا گرسنه نماند ..

مهم این نیست که تو شیر باشی یا آهو ... ،

مهم اینست که با طلوع آفتاب از خواب بر خیزی و برای زندگیت ، با تمام توان و با تمام وجود شروع به دویدن کنی ..

 ه خوبی پرسشم را پاسخ گفته بود ولی میخواستم باز هم ادامه دهد و باز هم  ... ،

 چین و چروک پیشانیش باز راکرد و با نگاهی به من اضافه کرد :

زلال باش.... ،‌ زلال باش .... ،

فرقی نمی کند که گودال کوچک آبی باشی ، یا دریای بیکران ،

زلال که باشی ، آسمان در تو پیداست

دو چیز را همیشه فراموش کن:

خوبی که به کسی می کنی

بدی که کسی به تو می کند 

دنیا دو روز است:

یک روز با تو و یک روز علیه تو

روزی که با توست مغرور مشو و روزی که علیه توست مایوس نشو. چرا که هر دو پایان پذیرند.

 به چشمانت بیاموز که هر کسی ارزش نگاه دارد

به دستانت بیاموز که هر گلی ارزش چیدن دارد

به دلت بیاموز که هر عشقی ارزش پرورش دارد

گالیله:من دردنیا کسی رانیافتم که نشودچیزی ازآن آموخت؛همه چیزوهمه کس ارزشمندانداگرشمااستعدادآنهاراکشف کنید.

در دنیا فقط 3 نفر هستند که بدون هیچ چشمداشت و منتی و فقط به خاطر خودت خواسته هایت را بر طرف میکنند، پدر و مادرت و نفر سومی که خودت پیدایش میکنی، مواظب باش که از دستش ندهی و بدان که تو هم برای او نفر سوم خواهی بود. 

چشم و زبان ، دو سلاح بزرگ در نزد تواند، چگونه از آنها استفاده میکنی؟ مانند تیری زهرآلود یا آفتابی جهانتاب، زندگی گیر یا زندگی بخش؟

 بدان که قلبت کوچک است پس نمیتوانی تقسیمش کنی، هرگاه خواستی آنرا ببخشی با تمام وجودت ببخش که کوچکیش جبران شود.

 هیچگاه عشق را با محبت، دلسوزی، ترحم و دوست داشتن یکی ندان، همه اینها اجزاء کوچکتر عشق هستند نه خود عشق.

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید