روش برخوردبافردداغدار


سوگ یک پاسخ هیجانی طبیعی است که نسبت به فقدان عزیزان رخ می دهدکه شدت آن درافرادمختلف فرق می کندولی عموم افراددارای عکس العمل مشترک نسبت به آن هستند.

مراحل مشترک واکنش به سوگ:

1-انکارمرگ:این مرحله معمولا"5-1روزطول می کشد.نبایدانکاراوراتاییدیاتکذیب کرد.

2-خشم:فردازمشاجرات وبحث های ناخوشایندی که بافردازدست رفته داشته ازخودش خشمگین می شودواحساس خطامی کند.تصورمی کندخودیادیگران باعث مرگ شدند.

بایدبه اوفرصت دادتاهیجانتش رابروزدهد.

3-چانه زنی وتلاش برای بازگشت به گذشته:مثلا"می گویدکاش فرصت داشتم فلان کاررابرای مادرم(یاهرعزیزازدست رفته)انجام میدادم.

4-افسردگی:فکرمی کنددیگرکاری ازدست اوبرنمی آیدوذهنش رامی بنددوافسرده می شودبایدمراقب بودتامنزوی نشودوچاربیماری روانی نگردد.

5-مرحله آخرپذیرش فوت عزیز:معمولا"خواب اوطبیعی می شودوبه زندگی عادی خودبرمی گردد.این مراحل5گانه نبایدبیش از6ماه طول بکشد.

/ 0 نظر / 26 بازدید