همسرآزاری

همسرآزاری

ازنظرجامعه شناسی،خانواده یک واحد اجتماعی است که هرکدام ازاعضای آن وظایف وتکالیف خاصی دارند.وقتیکه نیازهای فیزیولوژیک،نیاز به امنیت (روانی،اقتصادی واجتماعی)وخودشکوفایی درفرآیندتشکیل خانواده یعنی ازدواج بنحو طبیعی ومطلوب برآورده نگردد،روابط بین زن وشوهردچارتغییرودستخوش میشودوبسمت نارضایتی می رودکه حاصل آن کاهش کیفیت زندگی؛بروز خشونت وظهورتعارضات است که به همسرآزاری معروف است وشایعترین آسیب اجتماعی محسوب می شود.

همسرآزاری درمحیط خانواده ازطرف زن یامردصورت می گیردکه به دوشکل فیزیکی(خشن) یاروانی(نرم)است .همسرآزاری خشن بصورت کتک زدن وضرب وشتم انجام می گیردولی همسرآزاری نرم یاروانی که امروزه شایعترین نوع همسرآزاری است به اشکال  زیراعمال می گردد:

ندادن خرجی ونفقه زن،سوءاستفاده اقتصادی ازهمسر،ممنوعیت ملاقات باخانواده واطرافیان همسر،حبس کردن درخانه ،تحمیل عقایدودیدگاه  خودبرهمسر،فحش ودشنام،عیب جویی وبهانه گیری ،تحقیرخانواده همسر،عدم ارضای جنسی،ناآگاه نگهداشتن همسر،تحقیروضعیت ظاهری،بزرگ کردن اشتباهات وکوچک شمردن موفقیتها،قطع ارتباط همسرباجامعه،بی اعتمادی نسبت به همسر،ایجادحس بی اعتمادی درفرزندان نسبت به خانواده همسر .

علل همسرآزاری

همسرآزاری بیشتربخاطرجبران احساس حقارت است .وقتی که زن یامرددرجمع دوستان یامحیطهای اجتماعی باشکست وناکامی مواجه شودیامورداهانت وتحقیرقرارگیردواکنش اوتنش های روانی وهمسرآزاری یاناسازگاری اجتماعی خواهدبود.فرهنگ غلط زن سالاری یامردسالاری دربرخی خانواده های سنتی نیزازعوامل مهم همسرآزاری است. اعتیاد،مشکلات اقتصادی ،قوانین ناکارآمدمدنی؛ناتوانی جنسی،ناهنجاریهای شخصیتی وعدم آشنایی خانواده ها با اصول مهارتهای زندگی ازجمله عوامل دیگرهمسرآزاری هستند.درایران بررسی آمارمراجعین به کلانتریهاودادگاهها نشان می دهدکه بیشترزنان موردهمسرآزاری قرارمی گیرند.

پنهان نگهداشتن مشکلات هرچندکوچک زندگی  باهمسرباعث تجمیع این مشکلات شده ومنجربه همسرآزاری می شود.

عوارض وعواقب همسرآزاری

عوارض جسمی بصورت جراحات بدنی،کبودی وشکستگی استخوان ظاهرمی شود.عوارض روانی نظیر کاهش اعتمادبنفس ،افسردگی،احساسات منفی ،کاهش میل جنسی وترس ازجنس مخالف بروز می کند.

ازدیگرعواقب همسر آزاری میتوان به فرار ازخانه،تعلل درتربیت فرزندان،طلاق عاطفی وکاهش امیدبه زندگی اشاره کرد.

درمان همسرآزاری    

1-اولین قدم بیرون آوردن زن یامردازمحیطی که موردهمسرآزاری قرارگرفته است.

2-کا هش وابستگی اقتصادی به همسرحتی درشرایط عادی.استقلا ل اقتصادی زن درخانواده به کاهش آسیبهای اجتماعی کمک می کند.

3-مشاوره زناشویی ومدیریت خانواده بامتخصصان.

4-راه اندازی مراکزمداخله دربحرانهای خانوادگی توسط پلیس ،بخش خصوصی وسازمان بهزیستی.

5-اصلاح قانون مدنی ،بطوریکه مردان حق اخراج زنان راازمنزل نداشته ومردان موظف به بیمه کردن زنان خانه دارباشند.

6-آموزش مهارتهای زندگی به خانواده هابویژه درمناطق محروم وروستاها؛آموزش مسائل جنسی.

7-ارائه خدمات حمایتی برای زنان قربانی خشونت مثل حمایتهای بیمه ای ومالی توسط نهادهای دولتی .

8-درمان دارویی وروانی معتادان وخانواده های آنان.

9-ریشه کنی فقر اقتصادی وبیکاری.

10- تقویت نهادهای مدنی فعال درزمینه مسایل خانوادگی.

11-تشکیل حلقه های افزایش کیفیت زندگی درخانواده هاتوسط نخبگان وجوانان خانواده،بمنظوربحث وبهبود نگرش اعضای سنتی باتوجه به پیشرفتهای جدیدعلمی درحوزه های فرهنگی واجتماعی.9/8/90 دکترعباس حاتمی09122865368

/ 0 نظر / 14 بازدید