« مدیریت فشار عصبی (استرس) »

فشار عصبی یعنی واکنش های فیزیکی،ذهنی وعاطفی که درنتیجه تغییرات ونیازهای زندگی فرد تجربه می شوند.استرس دربدن نیست بلکه واکنش به محرک است مثل دادکشیدن؛فرار؛تنش ؛قهر؛سکوت؛گریه و...

استرس دونوع است مثبت ومنفی؛ که نوع مثبت برای تحرک بخشیدن به زندگی ؛ایجادرقابت وپرهیزازتنبلی لازم است واگربرای سلامتی مضرباشدمنفی است که بایدمدیریت شود.استرس مثبت دوام نداردولی منفی تداوم داردمثل کوک کردن زنگ ساعت که اکثرا"قبل اززنگ خوردن بیدارمی شوند.

عوامل افزایش دهنده فشارعصبی(استرس) :

1-تغییردرشیوه زندگی وامورروزمره.                                    2-توقعات خارج ازتوان

3-مرگ عزیزان؛عدم پشتیبانی دیگران.                                 4- ضعف ارتباطی.

5-نداشتن مهارت حل مسئله .                                             6- غیرواقعی بودن اهداف.

7-تفاوت های فردی.                                                       8-تقسیم کارنامناسب.

9-نیازمثل نیازبه لباس؛غذاوشغل...                                   10-شرایط یکنواخت برای نوآورها.

  • · اثرات فشار عصبی بر بدن انسان :

1- ازدست دادن تمرکز.                                               2- افزایش فشار خون (بدلیل بالارفتن آدرنالین).

3- سردرد وخستگی.                                                  4 -بیخوابی  یابدخوابی       

5-بی اشتهایی؛زخم معده.                                             6 – کاهش بهره وری کار.

7-گرفتگی عضلات.                                                    8- فراموشی

9-میل به مصرف سیگاروالکل ؛اعتیاد                               10 -افسردگی  وتمایل به تنهایی

  • · مهارت کاهش استرس منفی:

1-حداپتیمال(بهینه)استرس راکه باعث تحرک وپویایی می شودرامشخص کنید.

2. تفاوت های فردی را بپذیرید و به همه مردم حق بدهید.

3. ضعف های ارتباطی را از طریق گفتگووبحث حل نمائید(بحث کردن استرس مثبت است).

4. انتظارات خود را متناسب با توانایی تان کنید.

5. این واقعیت را قبول کنید که در زندگی همه چیر منصفانه و عادلانه نیست و برای رسیدن به شرایط آرمانی باید تلاش  کرد .

6. این واقعیت رابپذیریدکه حوادث واسترس بخشی اززندگی طبیعی است.

7. اگر موفق نیستید از نالیدن و شکایت دست بکشید و از مشاوران کمک بگیرید.

8. از برخوردهای حذفی یاسرکوب استرس خودداری نمائید،حذف تنش درونی ایجادمی کند.

9. قدرت سازگاری اجتماعی خود را تقویت نمائیدوتغییرپذیری رابپذیرید .

10. مهارت حل مسئله را کسب کنید .

11. ازکوچک وبزرگ کردن مسائل خودداری کنید(واژه هارادرست بکارببندید).

12. استراحت و تفریح کنید،بخصوص شناکردن؛طبیت گردی وگوش دادن به موسیقی .

13. باورهاواهداف خود را نوسازی نمائید .

مدیریت فشار عصبی:

فشارعصبی((استرس)همیشه مضر نیست.برخی افراد با مدیریت صحیح استرس به یک قهرمان یایک سیاستمدار خوشنام تبدیل می شوند.فشار عصبی درصورت عدم مدیریت به یک نوع بیماری نامرئی تبدیل میشود.

برای غلبه بر فشار عصبی زیان بخش اقدامات زیر مفید است.

-   ازمنابع استرس ،واکنشهای هیجانی وبدنی خودآگاه شوید(ازچه چیزعصبانی می شوید؟باچه چیزتشویق می شوید).

-        ازمشکلا ت سرسری نگذریدودرموردآن بحث کنید،بدنبال معجزه(راه حل آنی)هم نباشید.

-       رویدادهایی که شماراناراحت می کنندرامشخص کنید.

-   درمورددرماندگی آموخته شده درطول عمرخودبامتخصصان مشورت کنید(مثل ترس ازجهنم،زن نبایدکارکند،دندان دخترنبایدمشخص شود،ترس ازتکنولوژی).دکترعباس حاتمی1/4/90

                    

/ 1 نظر / 157 بازدید
سارا شکری

مرحبا بر این قلم سوخته و گداخته ات براستی که مرورایدوار می نگاری عباسکم. یاهو سارا شکری