رتبه بندی کشورها

واحداطلاعات اکونومیست 168کشورجهان رابراساس شاخصهای دمکراسی درسال 2010رتبه بندی کرده است.طبق این گزارش هیچ کشوری بطورکامل دمکراتیک نیست ولی بطورنسبی کشورهادر4گروه قرارمی گیرند:

1-27کشورجهان درگروه بهترین هاقراردارندکه نروژ،دانمارک وفنلاندبترتیب رتبه اول تاسوم هستند.دراین تقسیم بندی،آمریکارتبه 17،انگلیس 19،کره جنوبی 21،ژاپن دررتبه 22قرارمی گیرند.

2-44کشوربعدی درگروه نسبتا"دمکراتیک قرارمی گیرندکه لهستان،یونان،سنگاپوروتایوان ازجمله این کشورهاهستند.

3-40کشوردیگرازجمله هنگ کنگ(رتبه80) ترکیه(89)،لبنان،هندومالزی درگروه سوم هستندکه درحال دمکراتیزه شدن می باشند.

4-بقیه 57کشوردرگروه کشورهای دیکتاتوری هستندکه عراق دررتبه 112،کویت  114،مصر138،افغانستان150،عربستان 153می باشند.

شاخصهای دمکراسی دراین رتبه بندی عبارتنداز:

آزادی انتشارعمومی عقیده وبیان ازطریق رسانه ها،زمانداربودن دوره زمامداری(حداکثر8سال)،انتخابات آزاد،امکان نظارت بین المللی برانتخابات،آزادی مذهب،برابری همه شهروندان درمقابل قانون،دستگاه قضایی پاسخگو،امکان پرسشگری شهروندان ازبالاترین مقام مسئول،کیفیت ومدت زمان دادرسی؛باسوادشدن همه شهروندان طبق معیارسازمان یونسکو؛ریشه کنی فقرمطلق برای همه شهروندان؛آزادی سیاسی اقلیت های سیاسی،تسهیل مراجعه به آرای عمومی(رفراندم)،درجه آزادی مخالفان حکومت؛نحوه بازنشستگی  سیاستمداران؛توازن قدرت بنفع نهادهای مدنی،وجودفرهنگ سیاسی مبتنی برائتلاف ومصالحه،سیاست خارجی مبتنی برحقوق بشر.

لازم بذکراست ازسال2011دمکراسی اینترنتی  بعنوان یک شاخص توسعه کشورهامطرح شده است که برمبنای آزادی وسرعت اینترنت ونیزتعداد کاربران آن کشورتعریف می شود.درکشورهای دمکراتیک90%مردم کاربراینترنت هستند.

وضعیت کشورهاازنظرشاخص گردشگری

ازنظرسازمان جهانی گردشگری،گردشگرکسی است که واردیک شهریاکشوردیگری می شودو24ساعت درشهریاکشورمقصداقامت می گزیند.اگرمقصدسفرداخل کشوری باشد،توریسم داخلی است.گردشگری ازقرن هیجدهم میلادی درجهان آغازشدوامروزه بعنوان یک ارزش اجتماعی و صنعت پردرآمدمحسوب می شود.

طبق این گزارش ایران درسال2010رتبه دهم را درجاذبه گردشگری جهان کسب کرده است.کشورهای چین،یونان ومصررتبه اول تاسوم وفرانسه،آمریکا،ایتالیاواسپانیابترتیب دررتبه های بعدی ازنظرجاذبه های گردشگری قرارگرفته اند.درسال 2010درآمدصنعت گردشگری درجهان1000میلیارددلاربوده که آمریکامقام اول یعنی53میلیارددلار،ترکیه23،مالزی15،مصر7 وایران 8/.میلیارددلاررابه خوداختصاص داده بودند.ورودهرگردشگرخارجی حدود2شغل برای کشورمیزبان ایجادمی کندوباعث تبادلات فرهنگی وصلح ودوستی میان ملتهامیگردد.براساس این گزارش اتباع انگلیس ازنظرتسهیل ورودبه کشورمیزبان رتبه اول وآمریکارتبه دوم رادارندزیرااتباع انگلیس برای ورودبه 160کشورواتباع آمریکابرای سفربه 140کشورجهان نیازبه اخذویزاندارند.

اتباع ایران برای ورودبه 14کشورنیازبه اخذویزاندارند.درسال 2010گردشگران ایرانی5/4میلیارددلاردرخارج ازکشورخرج کرده اند.

طبق گزارش سازمان بین المللی گردشگری درسال2011هزینه یک هفته ورودیک گردشگربه ایران1500دلار؛آمریکاواروپا2000؛ترکیه1000وکشورهای تایلند؛مالزی وفیلی پین800می باشد.

وزیرگردشگری مالزی اعلام کرده درسال2011حدود25میلیون نفرگردشگرخارجی به آن کشور27میلیون نفری سفرکرده که درآمدحاصل ازآن 18میلیارددلارمی باشد.

مجمع جهانی اقتصاددرسال2011اعلام کردرتبه ایران ازنظرزیرساختهای (هتل،آزادی اجتماعی،فرهنگ مردم)جذب گردشگرخارجی ازمیان140کشور114است.دراین گزارش رتبه ترکیه50،گرجستان73،جمهوری آذربایجا83وارمنستان90بود.

 وضعیت کشورهاازنظرکیفیت زندگی شهروندان

موسسه بین المللی منابع انسانی مرسر(mercer)استانداردهای شهرنشینی راازمیان 215شهرو192کشوردرسال 2007موردبررسی قرارداده است.دراین بررسی کشورفرانسه بهترین وعراق بدترین بودند.شهرهای زوریخ(آلمان)وبرن(سوئیس)بترتیب دررتبه اول ودوم بودندوتهران دررتبه 177قرارداشت.معیاراین بررسی عبارتنداز:

بهره مندی شهروندان ازآب سالم،برق،تلفن،حمل ونقل عمومی(مترو،اتوبوس)،تراکم ترافیک،فضای سبز،فرهنگسرا،پارک،سیستم فاضلاب،بازیافت زباله،امنیت،آزادیهای فردی،بهداشت عمومی،جمعیت سینمایی،هوای پاک،تغذیه،فرهنگ اجتماعی(مثل رعایت حقوق دبگران وپذیرش عقایدمختلف)،امکان دسترسی همه شهروندان به مدرسه ودانشگاه،جریان آزاداطلاعات.

برخی دیگرازشاخص های این موسسه برای افزایش کیفیت زندگی شهروندان عبارتنداز:

1-بطورمتوسط 20%شهروندان درشهرهای بزرگ ازمترواستفاده نمایند.

2-بطورمتوسط سرعت وسایط نقلیه عمومی درشهرهای بزرگ 30کیلومتربرساعت باشد.

3-بطورمتوسط هرشهروندسالی دوباربه سینمابرود.

4- همه شهروندان درحددوره متوسطه تحصیل کنند.

بنیادمشاوره ای مرسردرمردادماه سال90گرانترین وارزانترین شهرهای جهان رابا200معیارمشخص نمود.اجاره بهای مسکن وقدرت پول دربرابردلارآمریکامهمترین معیاربررسی بودند.

لواندادرآنگولاگرانترین(رتبه1)؛توکیو؛ان جامنادرچاد؛مسکو؛ژنو؛اوزاکا ؛هنگ وکنگ وسنگاپوردررتبه های بعدی قرارداشتند.

ارزانترین شهرهای دنیابترتیب عبارتندکراچی درپاکستان؛طرابلس؛تفلیس گرجستان؛کلکته درهندوستان.

درخاورمیانه تل آویوگرانترین(رتبه24درجهان)؛ابوذبی ودبی دررتبه های بعدی قراردارند.

براساس ایت رتبه بندی تهران درسال2010دررتبه103ودرسال2011بدلیل بالارفتن قیمت مسکن ودلاردررتبه130(27رتبه سقوط)قرارگرفت.شهرپایه دراین بررسی نیویورک بارتبه32بود.

شادترین کشورهادرسال2010

موسسه جهانی اقتصاد وشاخصهای زندگی"لگاتم"براساس 89شاخص 5کشوررابهترین وشادترین کشوردرسال2010اعلام کرد.این شاخصهاشامل،درآمدسرانه،تولیدناخالص داخلی،سرمایه گذاری،کارآمدی دولت،آموزش،دسترسی به انترنت پرسرعت،بهداشت،تهیه غذاومسکن،اشتغال،اوقات فراغت،امنیت،آزادی فردی واجتماعی است.

براساس این گزارش نروژرتبه اول ودانمارک،فنلاند،استرالیاونیوزلنددررتبه های بعدی قرارمی گیرند.نروژبعدازآمریکابالاترین وضعیت بهداشتی رادارد،دولت فنلاندازنظرصلح طلبی ومورداطمینان بودن بهترین بوده ونیوزلندبدلیل داشتن مردمی خونگرم ومحیط زیست پاک دررده پنجم قرارمی گیرد.5/6/90

                                       شاخص تعداد خرده فروشی               

براساس گزارش مرکزمطالعات بازرگانی ایران درسال1390کشورماازنظرتعدادواحدهای صففی خرده فروشی نسبت به جمعیت رتبه اول رادردنیا داردکه باعث افزایش هزینه های توزیع وعدم کنترل کیفیت کالاهای عرضه شده می شود.به ازای هر38 نفردرایران یک واحدخرده فروشی(مغازه سرکوچه) وجوددارد؛این نسبت درهندبه ازای 94نفرودرچین به ازای 210نفراست.ضریب نفوذفروشگاههای زنجیره ای که شاخص توسعه یافتگی است درهند5%ودرآمریکا85%است.

شاخص اقتصاد

مجمع جهانی اقتصاددرسال2011ازنظرتولیدناخالص داخلی ایران رابا375میلیارددلارتولیددررتبه 18قرارداده است؛آمریکابا15تریلیون وچین با8/8تریلیون دلاردرجایگاه اول ودوم قرارگرفته اند.

مجله فوربس درژانویه2012قطررابا88000دلارسرانه تولیدناخالص داخلی ثروتمندترین کشورجهان اعلام کرد.لوکزامبورگ باسرانه81هزاردلاروسنگاپوربا56000دلاردررتبه دوم وسوم وآمریکابا46000دررتبه هفتم قراگرفته است.

شاخص فساد

سازمان بین المللی شفافیت ومبارزه بافساد(همشهری12/9/90)رتبه کشورهارادرسال2011ازمیان 183کشوربشرح زیراعلام کرد:

نیوزلند1(پاک ترین) ؛دانمارک2؛ایرلند3؛سوئد4؛سنگاپور5؛قطر22؛آمریکا26؛امارات عربی28؛ترکیه61؛چین72؛کره شمالی182وسومالی183(فاسدترین ازنظرسیاسی واقتصادی).

شاخص رقابت پذیری اقتصاددرسال2010

مجمع جهانی اقتصادرقابت پذیری114کشوررابشرح زیراعلام کرد:

سوئیس بدلیل نوآوری بالا،بازده بازارکاروموسسات دولتی کارآمددرصدراین فهرست قرارداردوکشورهای سنگاپوروفنلانددررتبه های دوم وسوم قرارمی گیرند.

آمریکارتبه هفتم،قطررتبه11،برزیل48،چین29وروسیه67راکسب کرده اند.

شاخص سلامت

سازمان بهداشت جهانی درسال2011ایران راازنظرسلامت دررتبه113قرارداده که5/3تولیدناخالص داخلی رابه نظام سلامت اختصاص داده است.درکشورهای پیشرفته18%تولیدناخالص داخلی به نظام سلامت اختصاص دارد.میانگین جهانی پرداخت هزینه سلامت ازجیب مردم18%ودرایران54%است.

معیارشادی درسال2011

شادی تنها سرخوش بودن یالبخندبه لب داشتن نیست؛ شادی معیارهایی دارد که برخی از کشورها به دلیل داشتن این معیارها شادترین کشور های دنیا محسوب می شوند.

معیارهای "شاد بودن" جمعیت یک کشور در چیست؟! چه عواملی در شکل گیری یک جامعه شاد موثرتر هستند؟! آیا داشتن سرمایه ملی یا داشتن پول و درآمد سرشار به تنهایی می تواند گویای شادی باشد یا عوامل دیگری هم باید لحاظ شوند؟! آیا نرخ تورم و بیکاری می توانند به تنهایی شاخص های ارزیابی شادی ملی باشند؟!

در اوایل ماه ژانویه سال 2011 میلادی، مجله مشهور آمریکایی فوربس Forbes فهرست 110 کشور دارای شادترین مردم دنیا را منتشر کرد که در آن کشور "نروژ" شادترین کشور جهان قلمداد شده بود.

در این تحقیق جامع که توسط انستیتوی تحقیقاتی LEGATUM انجام شده است، به ترتیب کشورهای نروژ، دانمارک، فنلاند، استرالیا، نیوزیلند، سوئد، کانادا، سوئیس، هلندو آمریکا شادترین مردم دنیا را دارند و بعد از آنها، کشورهای ایرلند، ایسلند، انگلستان، اتریش، آلمان و بلژیک در رده‌های 11 تا 16 کشورهای شاد دنیا قرار دارند.

این تحقیقات کشورهای جهان را در سال 2010 در 110 رتبه طبقه‌بندی کرده است که این میزان 90 درصد جمعیت کل جهان را پوشش می‌دهد.

معیارهای انتخاب شادترین کشورها

معیارهای مختلفی از جمله رضایت از کسب و کار، میزان سطح سلامت جامعه، وضعیت تأمین و امنیت اجتماعی، وضعیت اقتصادی، داشتن دموکراسی، داشتن وقت آزاد، نداشتن درد و رنج، داشتن توانایی مراقبت از خود، بودن در کنار دوستان و خانواده و بیان نظرات شخصی در خانه و جامعه بدون ترس و بدون احساس ناامنی، داشتن فرصت تحصیل رایگان و همچنین امکان بروز خلاقیت و کارآفرینی جزو معیارهایی بود که این مجله برای ارزیابی خود جهت معرفی شادترین کشورها مد نظر قرار داده بود.

بدیهی است برای "شاد" قلمداد نمودن جمعیت یک کشور مجموعه کاملی از این معیارها هستند که تاثیرگذار هستند و نه لزوما" یک یا چندتا از آنها! هرچقدر تحقق این معیارها بیشتر باشد، ارزیابی ما از شاد بودن افراد آن جامعه نیز منطقی تر و به واقعیت نزدیک تر خواهد بود.16/6/91

/ 0 نظر / 77 بازدید