هزینه مرده هادرایران:مدیریت مجلس ختم

مردن برای همه انسانها اعم ازفقیروغنی اتفاق می افتد،اّماآن چیزی که آزاردهنده است هزینه های سرسام آوری ا ست که به زنده هاتحمیل می شود.امروزه زندگی درایران هزینه های سرسام آوری دارد،حدود15میلیون جوان درسن ازدواج هستندکه بدلیل مشکلات قادربه ازدواج نیستند،آمارطلاق همه ساله پیشی می گیرد،بیش از20 %جمعیت دچارمشکلات روانی هستند(مثل افسردگی،اسکیزوفرنی،زوال عقل،اقدام به خودکشی،وسواس،دگماتیسم).درسال 1388حدود2700نفردرنزاع هاکشته شده بودند،هنوزهم میلیونهانفربیسوادوبیکارهستندو...

این سوال مطرح است که چه دلیلی داردبرای مردگان این همه هزینه شوددرحالیکه زنده هابامشکلات زیادی دست وپنجه نرم می کنندوکیفیت زندگی بسیاری ازبازماندگان پایین است؟

پس ازمردن چه چیزی عوض می شود؟چرابایدبازماندگان بدهکارشوند؟برای بررسی بیشتراین مشکل اجتماعی به متوسط هزینه های مردن درشهرهای بزرگ درسال1390رجوع می کنیم:

مبلغ 000/150تومان بابت هزینه آمبولانس درتهران واگرمتوفی به شهرستانهامنتقل شودبه ازای هرکیلومترمسیر1200تومان هزینه آمبولانس دریافت می شود،مبلغ000/400تومان به حساب بهشت زهرا بابت اجازه دفن وباطل کردن شناسنامه،000/30تومان بابت قبرکن،نمازوحشت15000تومان،کفاره و15روزنماز000/90تومان،معاینه پزشکی قانونی20000تومان،خطاطی مشخصات مرده روی سنگ شامل سنگ گرانیت سبز000/ 250 تومان،کلاف آهنی25000تومان،سنگهای بغل باکرایه000/40تومان،سیمان7000تومان و...

بعدازخاکسپاری مرده،همه ازقبرستان راهی منزل صاحب مرده می شوندتادرمراسم ختم،شب هفت وچهلم شرکت نمایند.هزینه هایی که دراختیارصاحب مرده درمجالس ترحیم قرارمی گیردعبارتنداز:

قاری قرآن000/30تومان،مداح000/40تومان،واعظ000/40تومان،نمازمیت25000تومان،چاپ اعلامیه هرعدد300تومان،نصب اعلامیه هرعدد150تومان،پلاکاردهرعدد000/20تومان،تاج گل هرعدد000/200-000/50تومان،اتوبوس 000/50تومان،اکو5000و...

هزینه های مسجدبرای برگزاری مراسم عبارتنداز:

ورودی مسجدحدود000/200تومان،حق الزحمه خادمان000/50تومان،آبدارچی000/30تومان ،توزیع کنندگان قرآن وگلاب 000/50تومان و...

دراین میان هزینه های دیگری مثل خریدخرما،فیلم برداری،گلاب،حلوا،میوه،ظروف یکبارمصرف،چای،قند،نهاریاشام از000/8000-000/4000 تومان برای پذیرایی مهمانان لازم است.

چنانچه ملاحظه می شودبرای دفن وبرگزاری مراسم درسه روزاول مرگ حدود8میلیون تومان بطورمستقیم لازمست واگرهزینه های شب هفتم وچهلم وسالگرد رانیزاضافه کنیم این رقم به 11میلیون تومان درسال اول می رسد.علاوه براین بطورغیرمستقیم نیزبه خانواده هاهزینه های ناشی ازچندهفته مشغولیت برگزاری مراسم ودست کشیدن ازکارتحمیل می گردد.این هزینه هابرای 70%خانواده هاغیرقابل تحمل است ومجبورمی شوندازهزینه های ضروری زندگی مثل بهداشت؛آموزش ورفاه بکاهند. دفن مردگان درگورستانهابدلیل محدودیت مکانی نیزهزینه سازاست.

دربسیاری ازکشورهااجسادمردگان رامی سوزانندیاجهت مصارف آموزشی پزشکی می فروشند.

این هزینه های صرف شده برای مردگان اکثرا"به جیب کسانی می رودکه هیچگونه کارتولیدی انجام نمی دهندبلکه ازفرصت عواطف ناشی ازازدست دادن عزیزان سوء استفاده می کنندوصاحب مرده رادرعمل انجام شده قرارمی دهند،مثلا"هنگام تشییع جنازه دههانفردرخواست پول بابت قرآن خوانی می کنندو...

راهکارهای پیشنهادی برای کاهش هزینه های مردن ومدیریت مجالس ختم

1-درایران فرهنگ خاطره نویسی وانتشارافکاروتجربیات بصورت کتاب،صفحه فیس بوک یاوبلاگ وجودنداردوبسیاری ازمردم برای بخاطرآوردن خودپس ازمرگ،وصیت می کنندبعدازمرگ برای اوهزینه کنندومرتب سرقبرش بروند.برای حل این مسئله میتوان فرهنگ خاطره نویسی راترویج داد،سرکشی مستمر به گورستانهابه شلوغی شهروافزایش ترافیک کمک می کندوبرای جامعه نیزهزینه سازاست.

2-همانطوریکه درمراسم عروسی کادودادن مرسوم است، به صاحبان مرده نیزتوسط وابستگان کادویاپول نقداهداء شودتابخشی ازهزینه هاجبران گردد.علاوه برآن اگردرمراسم ختم کادوازمراجعان نزدیک دریافت شود،برخی ازافرادازرفتن مکرربه یک ختم بدلیل پرداخت هزینه آن خودداری می کنند.

3-متخصصان جامعه شناسی وروانشناسان باآموزش دادن بمردم،آنان راازعوارض سوگ واندوه درازمدت آگاه نمایندوبرنامه هایی رابرای افزایش تولیدناخالص شادی بمردم ارائه دهند.

4-صداوسیما،رسانه هاومبلغان مذهبی نیزمردم راازعوارض سوءروانی واقتصادی ناشی ازاین مشکل اجتماعی آگاه نمایند،این مجالس اگربدرستی مدیریت شونددرتحکیم همبستگی اجتماعی مفیدهستند.

5-عقلانیت توسط رهبران فکری جامعه جایگزین رسم پرستی،عادت زدگی ورفتارهای ظاهرگراشود.

6-مراسم ختم درسه روز اول پس ازمرگ متمرکزشودوازبرگزاری مراسم پرهزینه درشب هفت وچهلم خودداری گرددتااین مراسمات به کابوسی برای بازماندگان تبدیل نشود.

7-آمبولانس های خصوصی وبهشت زهراهابصورت غیرمعقول ازخانواده های متوفی پول می گیرندوازاحساسات مردم سوءاستفاده می کنند.

8-برای جلوگیری ازریخت وپاش وکارآمدکردن مدیریت مجلس ختم،مدیریت هزینه وهدایت مراسم صرفا"توسط 5-4نفرازمعتمدین آشنابه اصول مدیریت تشریفات صورت گیرد.  6/3/92

/ 0 نظر / 15 بازدید