تفاوت مدیریت وسیاستمداری

اغلب مردم حتی برخی تحصیل کردگان چنین می پندارندکه مدیران اجرایی مثل وزیر؛شهردار؛استاندارو...بهترین سیاستمدارنیزهستند.اماتفاوت فاحشی میان مدیریت وسیاستمداری وجوددارد.یک مدیرکارهارادرست انجام می دهدولی سیاستمدارکاردرست راتشخیص می دهدوازقدرت پیش بینی زیادی برخوردارمی باشد.

سیاستمداری مدیریت برمدیران اجرایی وتخصصی است.امامدیران اجرایی پس ازطی مراحل مختلف میتوانندسیاستمدارشوند.این تفکیک بقدری اهمیت داردکه سرنوشت وجهت گیری ملتهارامشخص می کند.دوگل درفرانسه؛رجب طیب اردوغان درترکیه ونلسون ماندلادرآفریقای جنوبی به دنبال قدرت رفتندتاکاربزرگی راانجام دهندونهایتا"برای ملت خودآزادی؛دمکراسی؛اعتبارجهانی؛ثروت وحیثیت  به ارمغان آوردند.این سیاستمداران درمقاطعی خاص ظهورکرده اندتامسیروجهت گیری کشورهای خودرابنفع همه ملت باهرگرایشی هدایت نمایند.برخی سیاستمداران بی سیاست نیزچون دل بسته مقام بودندوبدنبال قدرت رفتندبرای ملت خوداستبداد؛عقب ماندگی؛فقر؛بیکاری وبدنامی جهانی به یادگارگذاشتند.بدترین وبی فایده ترین افراددرعرصه سیاست؛آنانی هستندکه مجموعه عملکردآنهابرای حفظ سمت ومقام خوداست.صدام حسین درعراق؛رابرت موگابه دربرمه؛فیدل کاسترودرکوبا؛قذافی درلیبی؛کیم ایل سونگ درکره شمالی،خاندان سعودی درعربستان و...صرفا"برای خودقدرت خواسته اندوبرای حفظ رژیم خودبه سرکوب شهروندان وفقرملت تن داده اند.

مهمترین ویژگی یک سیاستمدارآن است که هویتی برای کشورخودتعریف ونقاشی کندکه ثروت زا؛رفاه گستروملت پسندباشدتامجبورنشودهویت خودرابازوروچماق به مردم تحمیل نماید.مردم مالزی تحت رهبری آقای ماهاتیرمحمدثروتمند شده اندوبه دمکراسی رسیده اند؛ضمن اینکه دین وآداب ورسوم خودرانیزازدست نداده اند.

چوئن لاین؛نخست وزیرومعمارچین نوین وقدرتمندامروز؛نیازهای غریزی خودبه سمت وقدرت راکنارگذاشت وهمه چینی هاوجهانیان رامتوجه مائو(رهبرسابق چین)کردوبامائوزدایی وانجام اصلاحات؛چین راازایده آلیسم افراطی نجات داد.سیاستمداران تواناتاریخ انقضای مصرف خودرابخوبی تشخیص می دهندوخودرابرملت تحمیل نمی نمایند.داسیلوادربرزیل؛ماهاتیرمحمددرمالزی                علیرغم داشتن محبوبیت مردمی ازقدرت کناررفتندوامورات مملکت رابه سیاستمداران جوان بانگرش جدیدسپردند.اماولادیمیرپوتین درروسیه؛علی عبدالله صالح دریمن؛فیدل کاسترودرکوبادرقدرت ماندندکه حاصل قدرت آنهافقروعقب ماندگی بود.

رهبران سابق شوروی؛رهبرکوبا؛اردن؛کره شمالی؛عربستان؛بحرین و... تادم مرگ درقدرت ماندندوبدبختی رابرای ملت خودفراهم نمودند.

حاکمان دائم العمردرسودان؛مراکش؛بحرین؛سوریه؛قزاقستان وقطر برای ملت خودفقر؛استبداد؛بیکاری وعوام گرایی به ارمغان آوردندوبرای فریب افکارعمومی فقرنوازی کردند.

سیاستمداران خوش نام خودرابرمردم تحمیل نمی کنندوبرای مردم خودآزادی؛صمیمیت؛یکپارچگی؛رفاه وامنیت  بوجودمی آورندوپس از2دوره یعنی 8سال ازقدرت کنارمی روند.

درسیاست تصویربمراتب مهمترازواقعیت است همینکه سیاستمداری ببیندموردانتقاداست ومحبوبیت ملی اوبه سراشیبی افتاده است بایدبابرگزاری انتخابات آزادکناررودوحکومت رابه منتخب مردم بسپارد؛البته برای سنجش مقبولیت سیاستمدارآزادی های مدنی ورسانه ای ضروری است.

سیاستمداران حرفه ای ازدشمنان؛دوستان وازدوستان؛وفاداران می سازند.

وقتی که خانم شیناواتراسیاستمدارجوان تایلندی درانتخابات تیرماه1390 تایلندبه پیروزی رسیدبابرگزاری کنفرانس خبری مشترک بارهبران احزاب شکست خورده اعلام کردبامخالفان گفتگومی کندوآنان رادردولت مشارکت خواهدداد؛اوبرعلیه مخالفان خودپرونده سازی نکردبلکه مخالفان راسرمایه کشورخودمی دانست.

برای سیاستمدارگفتگو ومذاکره باهمه گروههای مخالف وموافق یک اصل تغییرناپذیراست.

15/5/90دکترعباس حاتمی09122865368

 

/ 0 نظر / 7 بازدید