صنعت گردشگری

ازنظرسازمان جهانی گردشگری؛گردشگرکسی است که ازشهرمحل زندگی خودواردشهردیگری می شودوحداقل24ساعت درشهرمقصداقامت می گزیندکه به آن گردشگرداخلی گویند.اگرمسافرت ازکشوری به کشوری دیگرباشدبه آن گردشگرخارجی گویند؛پیله وران وکسانیکه برای تغییرویزابه کشورسفرمی کنندگردشگرمحسوب نمی شوند.طبق گزارش سازمان جهانی گردشگری ایران ازنظرجاذبه های گردشگری درسال2009رتبه دهم درجهان داشت؛کشورهای چین؛یونان؛مصر؛فرانسه؛آمریکا؛ایتالیاواسپانیادررتبه هابی بعدی قرارداشتند.طبق همان گزارش درسال 2009درآمدصنعت گردشگری درجهان 800میلیارددلاروتعدادگردشگران نیزبه 800میلیون نفررسیده است یعنی هرگردشگربطورمتوسط یک هزاردلارخرج میکند.آمریکاباکسب 52میلیارددلارازنظردرآمدمقام اول بوده ودرآمدترکیه18میلیارددلار؛مالزی15؛تایلند10؛مصر8وایران کمترازیک میلیارددلاربوده است.

ورودهرگردشگربطورمتوسط2شغل درکشورمقصدایجادمی کند.توریسم باآشناکردن ملتهابا یکدیگرضدجنگ وخشونت است وازارزشهای اجتماعی دمکراسی محسوب می شود.روانشناسان وجامعه شناسان برای ایجادتنوع درزندگی جهت کاهش فشارعصبی ناشی اززندگی شهری ونیزتقویت رابطه ملتهاگردشکری رامفید می دانند.

براساس آمارسازمان گردشگری ایران درسال1388حدودیک میلیون نفرگردشگرخارجی به ایران سفرکرده اندکه بخشی ازآنان ایرانیان مقیم خارج ازکشوریاخانواده آنان بوده است که برای دیدن بستگان خودبه ایران سفرمی کنندوحدود5میلیون ایرانی نیزدرهمان سال به خارج ازکشور عزیمت نموده اند.

طبق گزارش اداره گردشگری ترکیه درتابستان 90روزانه5000نفرایرانی به آنتالیاسفرکرده اند.

گردشگران به مقصدآمریکاواروپااکثرا"علمی وتجاری هستندولی گردشگران به مقصدترکیه؛تایلندوهنداغلب جهت تفریح وشادی به آن کشورهاسفرمی نمایند.پیش بینی می شوددرسالهای آینده صنعت گردشگری رونق یابدوکشورهای ویتنام؛برزیل؛کامبوج وفیلی پین نیزبه جمع کشورهای ممتازدرجذب توریست بپیوندند.

عواملی که درجذب توریست موثراست

1-پایین بودن هزینه های خدمات عمومی مثل هتل؛موادغذایی؛حمل ونقل؛مثلا"درتایلنداین خدمات خیلی پایین ومشتری پسنداست.

2-پذیرش تنوع فرهنگی توسط شهروندان کشورمقصدووجودآزادیهای اجتماعی.پذیرش تنوع فرهنگی بمنزله ارج نهادن به ارزشهای مشترک انسانی بدون درنظرگرفتن نژادوملیت است.

3-داشتن جاذبه های توریستی مثل آثارباستانی؛مراکزخریدباقیمت مناسب(قدرت پول ملی کشورمقصد)؛سواحل دریا؛نمایشگاههای بین المللی؛مراکزعلمی برای متخصصان؛اماکن شادی مثل باشگاههای خنده درهند؛کارناول های شادی دربرزیل؛پارک آبی ومناظرطبیعی درتایلند.

4-سرمایه گذاری بخش خصوصی درصنعت توریسم وآزادی اقتصاد.

5-آشنایی شهروندان بازبانهای خارجی بویژه زبان انگلیسی وسلیقه های ملل مختلف(آشنایی شهروندان باسوادبین المللی).

6-تسهیل قوانین کنسولی؛ گمرکی وفرودگاهی(مثل حذف روادید).

7-معرفی جاذبه های توریستی ازطریق رسانه ها و رفتارشهروندان مثلا"درسنگاپورکسی به زمین آشغال
نمی ریزدیادرتایلندخودروهاازبوق زدن خودداری می کنندودرخیابانهاگداوجودندارد.

8-وجهه واعتباربین المللی کشورمقصددرنزدافکارعمومی جهانیان.

9-نظام سیاسی باثبات ودمکراتیک مثلا"مصرجاذبه توریستی بالایی داردولی نظام سیاسی آن غیردمکراتیک است که باعث ناامنی سیاسی؛اجتماعی واقتصادی می گرددوگردشگران رادلسردمی نماید .

16/5/90دکترعباس حاتمی09122865368

 

           

/ 0 نظر / 11 بازدید