نقدگریزی

نقد گریزی

نقد  بمعنی بررسی یک موضوع از زوایای مختلف است،نقدفرآیندارتباط بی خشونت وزبان زندگی است.اولین شرط تولیدعلم،نقدگذشته وحال است تاسوالات جدیدایجادشودوفرضیه شکل گیرد.پیشرفت وتوسعه آلمان،سنگاپوروژاپن مدیون شهروندان نقادونهادینه شدن فرهنگ نقددرتمام سطوح جامعه است.علیرغم اینکه نقادی ونقدپذیری باعث پشرفت جامعه می شودولی برخی افرادبه دلایل زیرازانتقادفرارمی کنندونقد گریزهستند:1

- افرادنقدگریز،ذهنیت خودراحقیقت می پندارندوهرکس مخالف دیدگاه آنان باشد،آنرامخالف حقیقت تلقی می کنند.اگرموضوع علمی باشدفردمنتقدرابی سواد،اگرموضوع نقدزیبایی باشدآنرابی سلیقه می نامندومجموعه ای از"بی ها"مثل بی توجه،بی هویت،بی ظرفیت،بی فرهنگ،بی غیرت و...درست می کنند.این لغت هاباعث کاهش توانایی درشنیدن شده ومحدودیت درک ایجادمی کنند.وقتی انسان ناقص بودن خودرانفی کند،هرنقدی رااهانت وحمله به خودتلقی می کندوازهرابزاری برای دفاع ازخوداستفاده می نماید،حتی اقدام به تحریف تاریخ،سابقه،موقعیت خانواده و...می زند.

2-برخی ضرب المثلهای رایج درجامعه نیازبه بازنگری دارندمثلا"بایک گل بهارنمی شود"،یعنی ماناامیدهستیم و به توانایی فردی خود کمتراعتقادداریم ،درصورتیکه بهتراست بگوییم"تایک گل نیایدبهارنمی شود"،یعنی آن یک گل من وشماهستیم.بعبارتی خودمان حلقه معیوب دوروبرمان رابشکنیم ونگاه ماحل مسئله باشد.توجه ما،رشدخودمان باشدنه کوتاه کردن دیگران.

برخی آموزه های غلط مثل "حرف بزرگترراقبول کن یا2پیرآهن بیشترازشماپاره کردم" مانع ازنقدوتحلیل درخانواده هامی شود.بزرگترهاقابل احترام هستندولی برای پذیرش نظرات بایدبه استدلال ومنطق توجه کرد،بالابودن سن بتنهایی دلیل بردانایی نیست.

3- گاهی رسانه هاویاوقایع سیاسی انسانهارامشهورمی کنندولی این شهرت دلیل برپختگی آنان نیست،مثلا"مصاحبه بایک رسانه مشهوریازندانی شدن یک مبارزمدنی به دلیل دفاع ازحقوق مردم.

4-وقتی انسانهابصورت جهشی به مقامی رسیدند،سعی می کنندبه آن جایگاه بچسبندزیرامی داننداگرکناررونددیگربه آن مقام بادآورده نمی رسندلذاهرنوع انتقادراتزلزل موقعیت خودتلقی می کنندوآنراسرکوب می نمایند.یعنی هویت آنهاازجایگاه بیرونی(اتصال به مقامات ارشد)است نه درونی(توانمندی وتخصص).

گاهی برخی افرادرابزرگ می کنندتادرجوارآن برای خود موقعیت بسازند.

بطورکلی نقدگریزی ازضعف درونی(ناتوانی وبی عرضگی)وبیرونی(پارتی بازی)افرادسرچشمه می گیردونقدپذیری دلیل برتوانمندی وبزرگی افراداست.26/9/89

دکترعباس حاتمی 09122865368

 

 

 

/ 0 نظر / 144 بازدید