کودک آزاری

طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی هرگونه آسیب یاتهدیدسلامت جسم،روان،سعادت،رفاه ونیزهرنوع کوتاهی وغفلتی که موجب آزارجسمی،ذهنی،عاطفی،جنسی وروانی کودک(افرادزیر18سال)شده وبه رشدوسلامت اش ضرررساند،به کودک آزاری تعبیرمی شود.بدرفتاری باکودکان معمولا"به چهارطریق صورت می گیرد:

1-کودک آزاری جسمی:آسیبی که مواردی چون کتک زدن،داغ کردن،هل دادن،تنبیه بدنی یاجراحات مناطق جنگی به کودکان واردمیکنند.فرستادن کودک به مناطق جنگی کودک آزاری خشن است.

2-کودک آزاری عاطفی:بدرفتاری عاطفی مثل طردکردن،محرومیت ازمهرمادری یاپدری(جلوگیری ازملاقات فرزندباوالدمطلقه)،رفتارهای خشونت آمیزدرخانواده(بی ثباتی خانوادگی)،سرزنش،انتظارات نامناسب،مسخره کردن،ترساندن(ترساندن ازحیوانات وحشی،جهنم،هیولا،پزشک و...)،دروغ گفتن،بزرگ کردن اشتباهات وکوچک شمردن موفقیتها،مقایسه های نامرتبط،تحقیرکردن(کم عقل جلوه دادن کودک).

3-کودک آزاری جنسی:مثل وادارکردن کودک به نشان دادن دستگاه تناسلی،نشان دادن دستگاه تناسلی بزرگسال به کودک،تماس جنسی باکودک،وادارکردن کودک به روسپیگری،قراردادن کودک درمعرض فیلم ها،تصاویراینترنتی ومجلات جنسی.

4-غفلت:مثل ارتباط اندک والدین باکودک،موافقت باازدواج زودهنگام کودک،تنهاگذاشتن کودک درمنزل،عدم تامین نیازهای اساسی مانندتغذیه،بهداشت،پوشاک،نظافت،تربیت،آموزش،ابرازعشق وعلاقه است.ترک تحصیل کودکان دراثرغفلت والدین صورت می گیرد،بکارگرفتن کودک توسط والدین یاغیر(کودکان کار)نیزازکودک آزاری شایع هستند.

علت کودک آزاری

1-علل روانشناختی: فرادکودک آزارازنظرشخصیتی پریشان بوده که ممکنست روان پرش(سایکوز)یااختلالات جامعه ستیزی داشته باشند.افرادیکه درکودکی قربانی کودک آزاری بوده انددراثرعقده حقارت برای انتقام گیری به کودک آزارتبدیل می شوند.معتادین به موادمخدروالکل نیزبه ازدست دادن تعادل روانی به کودکان آزارمی رسانند.

2-علل جامعه شناختی:مشکلات اجتماعی مثل فشارهای شغلی،فقراقتصادی،اختلافات خانوادگی،تک والدبودن کودک،اعتقادبه تنبیه بعنوان عامل تربیتی وقانونی بودن تنبیه بدنی ازعوامل جامعه شناختی کودک آزاری است.

3-علل تعاملی:تعامل ویژگیهای کودک(مثل بیماری یانارس بودن کودک)،محیط اجتماعی(پذیرش اجتماعی تنبیه کودک)وخصوصیات فردی آزاردهنده(مثل پدرسالاری)ازعوامل مهم کودک آزاری است.

طبق آمارهاکودک آزاری توسط پدران(37%)،مادران(19%)،معلم (6%)،مشترک پدرومادر(13%)،نامادری(%10)،ناپدری(4%)،مشترک ناپدری ونامادری(3%)وبقیه توسط

 سایروابستگان (عمه،خاله،دایی وکارفرمایان)انجام می گیرد.اکثرکودک آزاریهادرمحیط خانواده انجام می شود.

عوارض کودک آزاری

1-سرکوب اعتمادبنفس:کودکان قربانی بدلیل ازدست دادن اعتمادبنفس افت تحصیلی وگاهی ترک تحصیل دارند.آنان انگیزه پیشرفت ومهارت آموزی راازدست می دهندوخود به کودک آزاران آینده تبدیل می شوند.

2-افزایش آسیبهای اجتماعی:فرارازخانه،بی اعتمادی به والدین یاآزاردهندگان،انزوای اجتماعی،احساس تنهایی،عفونتهای مقاربتی،سرکوب احساسات،گرایش به موادمخدریااعتیاداینترنتی ازدیگرعوارض کودک آزاری است.

راهکارکاهش کودک آزاری

1-بازنگری درقوانین:طبق قانون ایران والدین مجازبه تنبیه فرزندان خودهستنددرحالیکه دربسیاری ازکشورهامنجمله انگلستان تنبیه کودک جرم است.درآلمان درصورت تکرارتنبیه کودک توسط والدین، آنان راباکمک پزشک عقیم می کنند.

2-کاهش تعدادکودک درخانوارهابمنظورافزایش کیفیت وامکانات تربیتی می شود،کاهش زادوولددرخانواده های فقیربه کاهش کودک آزاری کمک می کند.

3-آموزش وآگاه سازی:بسیاری ازکودک آزاران نسبت به رفتارخودآگاه نیستندوبه بصورت کلیشه ای آنراازگذشته گان خودبه ارث برده اند.ازطریق آموزش دررسانه ها،مدارس ،مساجدومطبوعات میتوان دانش وآگاهی جامعه رابالابرد.درروستاهاومناطق دورافتاده کشور،کودک آزاری شایعترازشهرهای بزرگ است که توجه ویژه برنامه ریزان بخصوص ازنظرآموزشی رامی طلبد.

7/8/91

                                                     

/ 1 نظر / 11 بازدید
ناصری

سلام وقت به خیر .....درد بسیار است و درمان کم ...دانش آموزانی داریم که به کتک خوردن عادت کردند...خانه ازپای بست ویران است....