مفهوم آزادی

آزادی یکی ازلوازم زندگی وتکامل همه موجودات زنده است.انسان بعنوان یک موجودخردگراواندیشمندبیش ازسایرموجودات زنده به آزادی نیازدارد.

تعریف:آزادی بمعنی رهایی ازبردگی ودرعلوم سیاسی به نجات ازاستثمارخارجی واستبدادداخلی اطلاق می شود.دردین اسلام نیزبرآزادی انسان ازقیدوبنددیگران تا"کیدگردیده است،حتی خداوندانسان رادرعقایدخودآزادگذارده است(لااکراه فی الدین).دراصل 56قانون اساسی ایران نیزبرآزادی مردم درتعیین سرنوشت خودتا"کیدشده است.

آزادی دردنیای امروزی ابعادگسترده دارد،که شامل:

1-آزادی اندیشه:بمعنی آزادی بیان وآزادی انتشارافکاروعقایدازطریق رسانه ها،آزادی پرسش کردن.

2-آزادی اقتصادی:حق مالکیت خصوصی،آزادی کسب وکار،حق انتخاب شغل.

3-آزادی سیاسی:آزادی درتعیین سرنوشت،آزادی انتخابات،آزادی برای تشکیل حزب و اجتماعات مسالمت آمیز.

4-آزادی اخلاقی:رهایی ازجبردیگران وانتخاب به دلخواه خود،فقدان مانع درتحقق آرزوهای مشروع،آزادی درانتخاب سبک زندگی و....

حدودآزادی

انسانهاتاجایی که منع آزادی دیگران نشوندآزادهستند،بعبارتی انسان آزاداست مسیرزندگی خودراانتخاب کندبه شرطی که زیانی به دیگران نرساند.آزادی حقوق اولیه همه انسانهاست وهیچکس نمی تواندآنرامحدودکند.

آزادی ازنظراشو(فیلسوف)

1-آزادی از...:مثلا"آزادی ازدست استثمارخارجی که درقرن بیستم رایج بودوآزادی ازدست استبدادداخلی که دردهه 90میلادی دراروپای شرقی وسال 2011درتونس،مصر،لیبی وسایرکشورهای عربی اتفاق افتاد.این نوع آزادی درانقلاب های شوروی،کوباوالجزایرمنجربه ظهوردیکتاتوری جدیدشد،ولی برای رهایی ازدست دیکتاتورها آموزش شهروندان وتبیین ارزشهای دمکراسی به همه لایه های اجتماعی ضروری است.آزادی یک گروه نباید باعث نفی آزادی سایرگروههاباشد،آزادی برای همه انسانهامحترم است.

2-آزادی برای...:مثلا"آزادی برای رسیدن به هدف خاص.مثال والدین میخواهندفرزندش مهندس باشدولی فرزندمیخواهدپزشک شود،این فرزندبرای رسیدن به هدف خاص خودازدستورات والدین آزادمی شود.این نوع آزادی کمی لطیف تراست مثل آزادی نقاش وشاعردرآثارهنری خود،ولی کامل نیست.

3-آزادی فراسویی:این نوع آزادی نه برای رسیدن به چیزی است ونه آزادی ازقیدوبندچیزی،بلکه فقط برای آزاداندیشی؛ تکامل،ترقی وبهروزی همه انسانهاست.این آزادی مخالف هیچ کس وهیچ سلیقه ای نیست.این نوع آزادی سالک می آفریندوانسان روحانی وواقعا"مذهبی ببارمی آوردزیرابرای تکامل بشراست.این آزادی بهترین نوع آزادی است وبه انسان فرصت تفکر؛کشف وحق انتخاب می دهد.این نوع آزادی درژاپن؛سوئیس؛نروژ؛سوئدوکاناداواسترالیا به عنوان حقوق اساسی شهروندان وجودداردوعامل اصلی پیشرفت کشورهای فوق است.12/4/90دکترعباس حاتمی09122865368

/ 0 نظر / 13 بازدید