راهکارساده برای سعادتمندی عروس وداماد

1-قبل ازعروسی درخصوص مسائل مختلف زندگی مثل مدیریت مشارکتی درخانواده،اشتغال زن،مشارکت درمالکیت براموال،علائق جنسی و...به توافق برسید.

2-اگرزن وشوهرباهم اختلافی دارند،هرگزپای خانواده شان رابه این منازعه بازنکنند،سرزنش کردن وتوهین به پدرومادرهمسر،بی انصافی است وتنهاکینه هارابیشترمی کند؛معیارهای زندگی باکیفیت راازابتدای زندگی خودبیاموزید.

3-مادرشوهرهم زمانی عروس بوده اند،به عروس تان سخت نگیرید،اومیخواهدباسلیقه خودزندگی کند،به تفاوت نسل هااحترام بگذارید. 

4-عروس ودامادعاقلی باشید،فرزندان خودرابه پدربزرگهاومادربزرگهانزدیک کنیدوآنان رادربرابرخانواده همسرتان قرارندهید.برای اینکه اززندگی لذت ببریددرمورد بچه دارشدن تصمیم منطقی بگیرید.

5-درباره خانواده همسرخودشایعه سازی نکنید،درصورت بروزاختلا ف درخانواده بامشاوران متخصص مشورت نمائید.

6-اگرعروس وداماددرخصوص مهارت زندگی آموزش ببینندودرصورت بروزاختلاف به متخصصان مشاوره خانواده مراجعه نمایندبسیاری ازمشکلات زندگی آنهاحل می شود.کشاندن مشکلات زندگی به خانواده هاباعث افزایش مشکلات زندگی می شود،معمولا"پدرومادرهابدلیل علاقه شدیدبه فرزندخودنمی توانندداوربی طرف باشند.

7-نقاط ضعف خانواده همسرتان رابزرگ نکنیدوبه رخ اونکشید.

8-هرگزانتظارنداشته باشیدکه همسرتان مثل شماباشد،زن ومردازنظرشخصیتی تفاوتهایی دارندکه باعث بروزرفتارهای متفاوت ازآنهامی شود.مهم اینست که سلیقه هاودیدگاههای مشترک راتقویت نمائیدودرمورداختلافات بامشاوران صحبت نمائید.

9-توازنی بین روابط باخانواده خودوخانواده همسرتان برقرارکنید،این طورنباشدکه روابط دوستانه باخانواده خودرابه خانواده همسرتان ترجیح دهید.همه پدرومادرهافرزندان خودرادوست دارند.

10-پدرومادرها بدانندکه جوانان امروزی نسل انترنت هستند،آنان انتظارات وارزشهای جدیدی دارند،بایدطرفین به ارزشهای یکدیگراحترام بگذارندوازتحمیل نظرات خودبه دیگران خودداری کنند.

11-شمابایدمسیرخوشبختی رایادبگیریدوانتظارنداشته باشیدکه همسرت شماراخوشبخت کند.

12-عروسهاومادرشوهرهاهردودامادرادوست دارندومتا"سفانه برخی عروسهاومادرشوهرهابجای همکاری،باهم رقابت می کنندونسبت بیکدیگرحسادت می ورزند.

13-ظالمانه ترین کاراین است که عروس ودامادپدرومادرخودوهمسررافراموش کنند.19/6/91

/ 0 نظر / 14 بازدید