فسادفکری

تعریف فکر:فعالیت ذهنی برای تولیدمفاهیم وواژه هااست،وقتی انسان بامسئله ای مواجه است وخواستارحل آن است دراین هنگام درذهن اوتلاش باتولیدکلمات برای حل مسئله آغازمی شودکه این تلاش ذهنی برای پاسخ به سوالات رافکرگویند،ذهن انباردارذخیره اطلاعات درسلولهای مغزی(DNA) است.اطلاعات ذخیره شده درذهن راباوریااعتقادگویند،باتوجه به اینکه تولیدفکربااستفاده ازاعتقادات یاباورهای ذخیره شده درذهن انجام می شود لذاهرچقدراعتقادات یاباورهاعلمی تر،منطقی تروبروزترباشدبه همان میزان افکارتولیدشده نیزمنطقی تروعقلانی ترخواهدبود.ازمجموع افکارتولیدشده تصمیمات حاصل می شودبعبارتی تصمیم گیری هانتیجه افکارتولیدشده هستندکه شخصیت انسان رامی سازند.

 شخصیت   -        تصمیم  -       فکر   -     باور  -     ذهن

منطق:ازریشه نطق است یعنی درست فکرکردن،نطق صحیح،علم تنظیم فرآیندفکرکردن.

باور:یعنی اعتقاد،پذیرش،فرهنگ وایمان فردکه باشواهدعینی(رفتاروعملکرد)اوتاییدشود.

آزادی فکرودرست فکرکردن اولویت اول وزیربنای توسعه فردی است یعنی افرادباپروسه درستی شروع بفکرکردن درباره خود،خانواده وجامعه کنند.

تعریف فسادفکری:حالتی که فکرتولیدشده درخدمت سلامت فردوجامعه نباشد.اگرفکرتولیدشده معیوب وفاسد(تباه کننده)باشد تصمیمات نیزمعیوب وفسادانگیزمی شوندمثلا"افکارهیتلرنژادآلمانی رابرترمی دانست،افکارودرنتیجه تصمیمات پینوشه دیکتاتورشیلی حکومت به هرقیمتی بود،افکارمعمرقذافی این بودکه مخالفان اوهمانندموش هستند،افکارحاکمان عربستان ناآگاه نگهداشتن مردم بویژ زنان است،درقرون وسطی رهبران کلیساافکارنواندیشی راشرک می دانستندودچارتحجریاسنگ اندیشی شده بودند.

نمونه هایی ازافکارفاسدکننده فردوجامعه:افکاردگم وغیرقابل انعطاف،افکارگذشته نگر،افکاربرتری طلب،افکارانحصارطلب،فکرنکردن وتنبلی فکری،سنگ اندیشی(تحجر)،افکاراستدلال گریزو...

علت فسادفکری:آموزش غلط ومحیط زندگی غیرپویا،وجودالگوهای فساددرجامعه.

افلاتون ازشاگردان بقراط اولین متن فلسفی درباره عدالت وپرهیزازفسادفکری رانوشت ومعتقدبود،تحقق عدالت منوط به حکم داناوبدورازتفکرفاسداست.

وقتی که باورهاواعتقادات افرادعلمی وعقلانی نباشدحاصل آن تولیدفکرفاسدومضرخواهدبودواینجاست که بنیان ناکارآمدی درتصمیم گیری هاوافکارمنحرف،خرافه وبزهکاری حادث می شود.

/31/1/92www.global91.blogfa.com

/ 0 نظر / 12 بازدید