خیانت پیامدناگوار در میان خانواده ها

خیانت بمعنی عدم انجام تعهد،سوءاستفاده ازاعتمادوفرارازمسئولیت پذیری،3نوع خیانت شایع درخانواده هاعبارتنداز:

1-خیانت عاطفی یااحساسی:یعنی ارتباط عاطفی واحساسی باافرادی غیرازهمسروسپری کردن اوقات فراغت بادوستان.

2-خیانت جنسی:ارتباط جنسی زن یامردمتاهل بافردی غیرازهمسرخودوخارج ازچارچوب ازدواج.

3-خیانت اینترنتی:گفتگو،تبادل تصاویرومشخصات خصوصی فردمتاهل بافرددیگرازطریق اینترنت.

اگرچه آماردقیقی ازاین آسیب اجتماعی بدلیل نبودپژوهش جامع دردست نیست ولی بررسی های اجمالی حاکی ازرشداین پدیده درسالهای اخیراست.
فراگیری خیانت یکی دیگر از آسیبهای خانواده های امروزی است که می تواند یکی از پیامدهای طلاق عاطفی باشد . براساس پژوهش های اجمالی صورت گرفته 90 درصد زنان به دلیل کمبود های عاطفی وانتقام ازتحقیردر زندگی مشترک به سمت روابط فرازناشوئی می روند. از طرف دیگر انگیزه بیش از 96 درصد مردان در برقراری این روابط مسائل جنسی است. پس از ازدواج افراد از همسران خود انتظار دارند در طول زندگی مشترک، از نظر عاطفی و جنسی وفادار بمانند و برقراری روابط فرازناشوئی را خیانت می دانند.

علت خیانت

1-بی تعهدی نسبت به همسربدلیل طلاق عاطفی.

2-نبودتفریح وسرگرمی های شاددرجامعه،اگرارتباط جنسی عمده تفریح وسرگرمی مردم باشددراینصورت تنوع طلبی جنسی رواج می یابد.

3-ناآگاهی زوجین ازعلائق جنسی یکدیگروعدم ارضای همسر.

4-تنگناهای اقتصادی ازیکسوباعث افزایش تن فروشی باهدف کسب درآمدمی شودوازطرف دیگربرخی افرادبرای فرارازفشارعصبی ناشی ازفقربه هنجارشکنی روی می آورندتابه تصور خوداززندگی لذت ببرند.

5-عدم جذابیت همسر،ناهمسانی شدیدبین زن وشوهر.

6-زنانی که تحت ستم واجباربامردزندگی کنند بدلیل انتقام ازتحقیرهای مردبه خیانت روی می آورند.
بااین تفسیر نمی توان تنها هجوم فرهنگ ماهواره یااینترنت را در گسترش خیانت در میان خانواده های ایرانی موثر دانست ،بلکه رنگ باختن توصیه های مذهبی،آزارهای دوران کودکی،ضعف نظام اجتماعی و تنوع طلبی جنسی عوامل دیگری در رشد این پدیده میان زنان و مردان متاهل است.

راهکارپیشگیری ازخیانت

1-حذف ازدواج اجباری ومنع زندگی اجباری،وقتی زوجین نمی توانندباهم زندگی کنندواززندگی مشترک لذت نمی برندبهتراست ازیکدیگرجداشوندتاازآسیبهای بعدی درامان بمانند.بسیاری ازهمسرکشی ها وپرونده های جنایی خانوادگی بدلیل زندگی اجباری وعدم تسهیل طلاق فیزیکی است،درخیلی ازهمسرکشی هازن بامرددیگرهمدست می شودتاشوهرخودرابکشد.

2-ایجادجذابیت موردنظرهمسروتوجه به بهداشت وزیبایی.

3-پرهیزازتحقیرورفتارهای استبدادی درخانواده،عشق وعلاقه درآزادی شکل می گیردنه دراستبداد.

3-تامین نیازهای مالی وعاطفی زنان.

4-تسهیل طلاق فیزیکی وخودداری ازتحمیل سلیقه برهمسر.

5-تقویت مشاوره های خانوادگی وبرخوردروانشناختی باپدیده خیانت.

6-رعایت عدالت دربرخوردبازن ومردخائن،اگردرجامعه به خیانت مردکمتراهمیت داده شودوزن بخاطرمسائل اقتصادی وعاطفه مادری مجبوربه ادامه زندگی بامردخائن باشددراینصورت زنان احساس بی عدالتی می کنند.درجوامع مردسالارخشونت شدیدبازن خائن بیشترازمردخائن است وگاهی بدون توجه به جنبه های روانی واجتماعی خیانت،زن خائن راموردضرب وشتم قرارمی دهند.

28/8/91 

/ 0 نظر / 51 بازدید