اثرات نذری وقربانی

نذری یعنی انجام کارخیربرای رضای خدا؛یکی ازآیین های باستانی ایرانیان نذروقربانی کردن بود که همچنان به قوت خودباقی مانده است.نذری دادن درایران تاریخ طولانی دارد؛دردوره هخامنشی(2500سال پیش)درآمدموقوفات صرف هزینه های روحانیون ؛آتشکده هاوپرستشگاههامی شد.درزمان ساسانیان(بعدازهخامنشی)برای رضای خداوتاییدرهبران زرتشتی نذری مرسوم بودو درآمدحاصل ازموقوفات توسط پاپ زرتشتی برای امورات مذهبی هزینه می گردید.

دردوره قاجاریه نذری برای برحذرماندن ازارواح خبیث؛درفرهنگ مردم رواج یافت مثل توسل به درخت مقدس درهندیاجهت تحقق آرزوی بشرکه دسترسی به آن راغیرممکن می دانستند؛مثلا" درآن زمان بهداشت نیز خوب نبودواکثرا"درزمان اپیدمی بیماریهاباروضه خوانی ونذزی دادن دعامی کردند.زنان برای جلب محبت شوهرخودگوسفندقربانی می کردندونمازمی خواندند.دردوره اسلام نیزفرهنگ نذری منسجم ترشدوحتی اروپائیان نیزازآن الگومی گرفتندوهنگام بروزبیماری یاگرفتاریهابه آن متوسل می شدند.

مزایا

1-پایدارکردن همبستگی اجتماعی یا سازمان اجتماعی.

2-کمک دادن به فقراونیازمندان.

3-احساس رضایت نذردهنده.

نکات قابل توجه:

1-نذری وقربانی دادن باهدف کمک به نیازمندان اقدام پسندیده است ولی اگربرای توجیه یا پاک کردن گناهان خودویاکسب موقعیت اجتماعی باشدباعث پیدایش ریاکاری وظاهرسازی می گردد.اگرنذری دادن برای کسب موقعیت اجتماعی باریاکاری باشدباعث رواج ارزشهای ضداخلاقی شده ومردم برای ریاکاری ازیکدیگرسبقت می گیرند.

2-اگرنذری وقربانی دادن ازروی صداقت نباشدوتنهابرای راحتی وجدان خودانجام گیرداین وجدان به خواب می رودتامشکلات اساسی مثل ریشه های فقر رانبیند.

3-اگربراساس جوگیری اجتماعی وچشم هم چشمی باشدمحبت ازبین می رودوفاصله ظاهروباطن انسان بیشترمی شود.

پشنهاد:لازمست روانشناسان؛جامعه شناسان؛روحانیون وصاحب نظران علوم اجتماعی این موضوعات راتجزیه وتحلیل کرده واین سنت گرانبهاراتقویت نمایند.تشکیل نهادهای خیریه وآموزش مردم به کارآمدی این سنت خوب کمک می کند.

15/4/90دکترعباس حاتمی09122865368

/ 0 نظر / 46 بازدید