سخنان زیبا

حرفهایی که هرچقدر هم که گقته شوند، باز کم است

-      به زندگی خصوصی فرزندانت احترام بگذار.

-      وقتی کسی مشغول تعریف کردن حادثة مهمی است که برایش رخ داده، با تعریف قصه ای دیگر از او پیشی نگیر و صحنه را به او واگذار.

-      پیش از جواب دادن به کسی که تو را از کوره به در کرده، یک ساعت به خودت فرصت بده تا آرام شوی، اگر موضوع خیلی مهم است به خودت یک شب تا صبح وقت بده.

-      از افراد منفی الگونگیرولی بااوبحث کن.

 به   مسائل مذهبی و اعتقادی دیگران احترام بگذارولی سعی نکن  نظرت را تحمیل کنی.

-      برای دفاع در مقابل انتقادی که از تو می شود وقت تلف نکن.

-      از اینکه به دیگران بگویی چه طور کاری را انجام دهند پرهیز کن، در عوض به آنها بگو چه کاری باید انجام گیرد. خواهی دید که آنها با راه حلهای خلاقانه شان تو را شگفت زده خواهند نمود.

-      بهترین دوست همسروفرزندت باش.

-      مانند مثبت ترین و پرشور ترین کسی باش که می شناسی.

-      نگران نباش که مبادا نتوانی بهترین چیزها را به فرزندت بدهی، بهترین آنچه را می توانی به آنها بده.

-      کیفیت یک ملت را از روی رفتار مردمی که در آن زنگی می کنند، بسنجید.تعدادمردم مهم نیست،تعدادانسانهای فرهیخته وکارآفرین منشاءتحول وپیشرفت هستند.

-      به همة موجودات زنده اعم ازانسان وحیوان احترام بگذار.

-      اتومبیلی که امانت گرفتی، با باک پر پس بده.

-      مواظب سرعت وجهت زندگیت باش.

-      به جز مواردی که به مرگ و زندگی مربوط است، همیشه خودت را رها کن. هیچ چیز آنقدر که در ابتدا به نظر می رسید، مهم نیست.

-      اجازه نده تلفن مزاحم لحظات مهم شود. تلفن برای استفاده توست نه استفادة تلفن کننده.

-      وقتی کسی تورا بغل می کند، اجازه بده خودش هم رهایت کند پس پیشدستی نکن.

-      هرگز بابت کاری که تمام نشده، پولی نپرداز.

-      درهرشرایطیخانواده را به سفر تعطیلات خارجی یاداخلی ببر، خاطراتش قیمت ندارد.

-      هرگز توان خودت را در تغییر دادن خویش، دست کم نگیر.

-      هرگز توان خودت را در تغییر دادن دیگران، دست بالا نگیر.

-      خودت را به راحتی زیر دست و پا نیانداز، یاد بگیر که کوتاه و مؤدبانه " نه" بگویی.

- یک فرزندبس است،دوفرزندسخت است،بیشاز2فرزندمصیبت است!24/5/91

/ 0 نظر / 9 بازدید