شبکه های اجتماعی مجازی

شبکه اجتماعی ایستگاههایامجموعه ای ازایستگاههایی مجازی درفضای اینترنت هستندکه درآن کاربران می توانندافکاروفعالیتهای علمی یاهنری خودراباافرادگوناگونی ازهرنقطه دنیابه اشتراک بگذارند؛افرادیکه به عضویت شبکه های اجتماعی درمی آینداصطلاحا"شبکه وند"یانت وندمی گویندکه معادل شهروندسابق است؛بااختراع وب کم واسکیپ ارتباط درشبکه ها ی اجتماعی امروزی حالت حقیقی به خودگرفته است.بارشدجهانی سریع شبکه های اجتماعی پیش بینی می شودتاسال2015حدود40%مردم دنیابه عضویت شبکه های اجتماعی درآیند،تمام کشورهای پیشرفته جهان شهروندان خودرابرای عضویت درشبکه های اجتماعی تشویق می نمایندزیرابکمک این شبکه هاتجارت نیزمی کنند،محروم شدن شهروندان ازاین شبکه هاباعث عقب ماندن ازدنیای امروزمی شود.شبکه های اجتماعی آنقدرمهم شده اندکه دربرخی دانشگاههای معتبردنیارشته های مرتبط باشبکه های مجازی مثل جامعه شناسی،علوم رفتاری یاروانشناسی شبکه های اجتماعی مجازی تدریس می شودومتخصص تربیت می گردد.مهمترین شبکه های اجتماعی درحال حاضرعبارتنداز:

1-فیس بوک:درسال2004(1383)توسط دانشجوی آمریکایی طراحی گردید.درسال2010حدود600میلیون نفرودراواخر2011بیش از800میلیون نفرواواسط2012بیش از950میلیون نفرعضوداشته وبه40زبان قابل استفاده است.

2-یوتیوب:درسال2005(1384)بعنوان ایستگاهی جهانی برای تبادل قطعات ویدئویی راه اندازی شد.درسال2011بیش ازیک میلیون میلیاردویدئودراین شبکه تماشاشده است.

3-توئیتر:دراواخر2011حدود240میلیون نفردرآن عضویت داشتند.این شبکه ازاسفندماه1390به زبان فارسی نیزقابل استفاده است.

4-گوگل پلاس:درماه ژوئن(تیر)2011راه اندازی شده ودرمدت 5/1ماه40میلیون نفرمشترک داشته است.

5-وب سایت:دراواخر2011بیش از550میلیون دردنیاثبت شده که نسبت به سال2010بیش از300درصدرشدداشته است.

6-وبلاگ:درپایان سال2011حدود200میلیون وبلاگ درجهان ثبت شده بود.

7-مجموع اطلاعات ذخیره شده تاپایان سال2011دراین شبکه هامعادل مطالب50000میلیاردکتاب300صفحه ای بوده است.

19/5/91

/ 0 نظر / 15 بازدید