مصرف لوازم آرایشی

اگرچه آماردقیقی درباره میزان مصرف لوازم آرایشی درکشورنداریم ولی طبق گزارش رسانه هادرسال89حدود3میلیارددلارلوازم آرایشی واردکشورشده ومصرف گردیده است.صرفنظرازاینکه مصرف لوازم آرایشی خوب یابدباشد؛همانندسیگارکشیدن معلول یکسری عوامل مثل فشارزندگی وتعارضات فرهنگی است.مهمترین عوامل آرایش وجلوه گری که اغلب درخانمهااتفاق می افتدعبارتنداز:

1-نمایش زیبایی:برخی زنان برای نمایش زیبایی خود؛آرایش می کنندزیرازیبایی راهنروسرمایه خودمی دانندوچون تنها صورت آنهابازاست برای نمایش خودآرایش می کنند.

2-بیکاری:خانمهای بیکاربرای مشغول کردن خودبیش ازخانمهای شاغل آرایش می کنند.

3-همسریابی:درجوامعی که تعدادخانمهابیش ازآقایان باشدتوازن زن ومردبهم میخوردوزنان برای پیداکردن همسر؛دست به آرایش وخونمایی می زنند.مهاجرت پسران به خارج ازکشوروجنگ باعث بهم خوردن توازن دختروپسرمی شود.

4-جبران شکست:برخی خانمهادرزندگی خوددچارشکست؛خشونت ومحدودیت شدیدمی شوندوبرای جبران آن دست به آرایش تند می زنند.

5-کمبوداعتمادبنفس:کمبوداعتمادبنفس واحساس حقارت ازعوامل درونی جلوه گری است.کسانی که خودراشهرونددرجه 2تلقی کننددراثرکمبوداعتمادبنفس خودنمایی می کنند.

6-نبودآموزش:هیچگونه آموزش علمی برای معرفی لوازم آرایشی استانداردورعایت نرم های آرایشی وجودندارد.بسیاری ازمحصولات آرایشی مضروبرخی سرطان زاهستند.معمولا"فلسفه آرایش برای سنین کهنسالی است ولی درایران بدلیل نبودآموزش حتی کودکان نیزآرایش می کنند.

راهکارهای کاهش مصرف لوازم آرایشی درایران

باتوجه به اینکه محصولات آرایشی موجوددربازاراکثرا"غیراستانداردهستندوعوارض ناگواری ازجمله خاصیت سرطانزایی وآلرژن دارندبااقدامات ذیل میتوان مصرف این موادراکاهش داد:

1-تصویب واجرای قانون ضدخشونت وتبعیض:خانمهایی که احساس تبعیض جنسی؛حقوقی یامذهبی کنندویادرجامعه وخانواده انواع خشونت راتجربه نمایند؛عکس العمل آنان هنجارشکنی خواهدبود.

2-ریشه کنی بیکاری خانمها؛آموزش شهروندان توسط رسانه ها.

3-افزایش مشارکت:افزایش مشارکت سیاسی؛اقتصادی واجتماعی زنان.

4-افزایش برنامه های شادی بخش درجامعه مثل تاسیس کانال تلویزیونی موسیقی؛برگزاری جشنواره ها؛گسترش صنعت توریسم.

دکترعباس حاتمی09122865368

/ 0 نظر / 10 بازدید