مقایسه سیستم خانواده سنتی با جدید

   امروز در عصر مدرنیسم زندگی می کنیم که عصر نوآوری و فروپاشی مرزهای اطلاعاتی نامیده شده است. شتاب تحولات و پیشرفت تکنولوژی تاثیرات عمیق و شگرف خود را در معادلات سیاسی ،  اقتصادی،اجتماعی،آموزشی،تربیتی و دیگر جنبه های زندگی ما برجای گذاشته است.

تغییرات و دگرگونیهای اساسی دنیای جدید کارکرد نهادهای تربیتی از جمله خانواده و مدرسه را با چالش ها و دشواری های جدی مواجه ساخته است.برای غلبه براین آسیبها و چالشها بایستی توانایی جدیدی کسب کنیم که فرهنگ ،اندیشه و روشهای تربیتی خود را متناسب با شرایط جدید رشد و تعالی بخشیم تا بتوانیم به درستی از محصولات پیشرفته جامعه مدرن استفاده کنیم و آسیبها یا آفتهای ناشی از تغییرات را کاهش دهیم.در این رویکرد اولین گام ،شناخت ویژگیها و قابلیتهای خانواده ای گذشته و جدید می باشد تا با درک تفاوتهای هریک بتوانیم موقعیت خود را شناسایی و روشهای نوین در تربیت فرزندان را برگزینیم . خانواده هایی که توانسته اند از روشهای تربیتی و مدیریتی جدید استفاده کنند درجه آسیب پذیری آنها بسیار پایین است. 

ویژگی خانواده جدید

ویژگی خانواده سنتی

معادله شخص سالاری شکسته شده وبراساس حق سالاری،عقل گرایی و جمع گرایی است.

خانواده براساس مرد سالاری یابزرگ سالاری اداره می شد.

زن در تمام عرصه های سیاسی،اجتماعی و اقتصادی حقوق برابر  و مساوی با مردها دارد

زن کمتر حق انتخاب آزادانه داشت و فعالیت اجتماعی آن محدودبود.

تربیت فرزندان از طریق گفتگو،در حین کار و بازی براساس استدلال ومنطق است.

تربیت فرزندان بیشتر براساس تلقین،تقلیدو اطاعت بی چون و چرا بود.

فرزندان تخصص های مختلف کسب و شغل دلخواه خود را انتخاب میکنند.

فرزندان غالبا شغل و حرفه پدران خود را ادامه می دادند.

 

جوانان در تمام عرصه های سیاسی،اجتماعی و فرهنگی حق شرکت آزادانه دارند و میتوانند گذشته را نقد کنند.

 

جوانان کمتر حق حضور و شرکت آزادانه در عرصه های گوناگون جامعه را داشتند.

 

نسل جوان و نوجوان احترام بزرگترها را دارند ولی حق دارند از الگوهای جدیدنیز پیروی کنند.بزرگترها نیز تغییر پذیر و نوگراهستند.

نسل جوان و نوجوانان مطیع بزرگترها بودند و بزرگترها سنت ها را حفظ می کردند.

 

اموال،دارایی ودرآمد خانواده بصورت عادلانه مابین اعضای خانواده توزیع می شود.

اموال،دارایی ودرآمد خانواده در انحصار مرد بود

مدرسه برای آموختن خواندن و نوشتن  ومحل پرسشگری،نقد،تحلیل و تشکیک است.

مدرسه برای آموختن خواندن و نوشتن بود.

آموزش و یادگیری مختص سن و جنس نیست،والدین نیز درحال آموزش اند تا از دانش روز دنیا برخوردار شوند.

فقط جوانان ونوجوانان به مدرسه یا دانشگاه می رفتند.

دانش ،اطلاعات ونگرش اعضای خانواده مهمترین ثروت و دارایی خانواه محسوب می شود.

ملک ،زمین و عوامل فیزیکی مهمترین دارایی خانواده ها  بشمار می رفت.

والدین فرزندانی موفق تر از خود تربیت می کنند.والدین نقش مربی حرفه ای دارند.

والدین فرزندانی در حد خود تربیت می کردند.والدین مربی غیرحرفه ای بودند.

یادگیری دوطرفه ازجانب والدین وفرزندان به یکدیگر است.

تعلیم وتربیت یکطرفه ازجانب والدین بود.

بحث وگفتگودرخانواده هاکارشناسی ودرموردمسائل بزرگتر مثل شاخصهای توسعه اجتماعی وجهانی شدن است.

بحث وگفتگودرخانواده هاغیرکارشناسی ودرموردهمسایه هاومسائل پیرامون بود.

2/11/89                                                                        

/ 0 نظر / 11 بازدید