مدیریت شکست

شکست حالتی است که یک برنامه یاخدمات نتوانداهداف وانتظارات ازپیش تعیین شده رابرآورده کند.شکست دردنیای پیچیده امروزی امری عادی است وبرای همه انسانها یاخانواده هااتفاق می افتد.آنچه مهم است نحوه مدیریت شکست وکنترل عواقب آن است که باآموزش امکانپذیرمی باشد .

شکستهاممکنست بالقوه یابالفعل باشند،شکست بالفعل اتفاق افتاده است ولی شکست بالقوه هنوزبه وقوع نپیوسته ،اما زمینه وقوع آن وجوددارد،مثلا"خشونت خانگی زمینه سازاعتیادوطلاق هستند.

شکست میتوانددرمرحله جمع آوری اطلاعات،طراحی،استفاده ازفرصتها،اولویت بندی اهداف ،اندازه گیری نتایج و...اتفاق بیفتد.

علت شکستها:تعریف غلط،،سوء تفاهم،فراموشکاری،شناسایی غلط،خودسرانه عمل کردن،تاخیردرتصمیم گیری،ترس،خودمحوری،عوامل انسانی مهمترین علت شکستها هستند.

ماهیت مدیریت شکست: 1-شکستهامصیبت نیستندبلکه لازمه زندگی اند2-شکست اگربدرستی مدیریت شودبه عامل رشدوتعالی تبدیل می شود3-شکستهاموقتی ونسبی هستند.

روشهای مدیریت شکست:شناسایی وتعریف دقیق اهداف وانتظارات،اولویت بندی صحیح اهداف،پیداکردن ریشه هاوزمینه های بالفعل وبالقوه مسائل،بررسی راه حلهای مختلف،اندازه گیری نتایج ومقایسه آن بااستانداردها،رفع موانع بالقوه وبالفعل.

هزینه های شکست:هزینه های کشف شکست درمرحله بالقوه بسیارپایین است .هزینه های شکست درمرحله خدمات یامحصول نهایی بیشترمی شود.  

مزایای غلبه برشکست

1-غلبه مدیریت شده برشکست به انسان نیرو می دهدواعتمادبنفس رابالامی برد.

2-ذهن رابیدارمی کند،فرصتی برای یادگیری وتجربه اندوزی فراهم می نماید.غلبه انسان برمشکلات خودبصورت ابزاری درمی آیدکه برای پیروزی برشکست بعدی ازآن استفاده کنند.20%یادگیریهاازطریق سعی وخطایاموفقیت وشکست صورت می گیرد،پایدارترین یادگیریهانیزازراه شکست حاصل می شوند.

3-انسان راهمیشه درحالت آماده باش نگه میداردتابفکرکشف ناشناخته هاوبالقوه های شکست باشد.3/12/90 دکترعباس حاتمیhatami_abbas@yahoo.com

/ 0 نظر / 62 بازدید