خشونت خانگی

خشونت خانگی بمعنی تجاوزیک عضوخانواده علیه عضویااعضای دیگرهمان خانواده.

8گروه شایع خشونت خانگی عبارتنداز:خشونتهای زبانی،روانی یاعاطفی،فیزیکی یاجسمی،حقوقی،جنسی،اقتصادی،فکری،آموزشی ومخاطرات است.خانه خطرناکترین مکان برای بروزخشونتهای خانگی است زیراازدسترس عموم دوراست.

عوامل اصلی خشونت خانگی

1-فقرمالی جهت جبران ضعفها2-تبعیض های حقوقی ،تاریخی وفرهنگی که مانع برابری زن ومرددرهمه سطوح زندگی می شود3-قدرت طلبی شخص سوءاستفاده کننده برای کنترل واعمال قدرت برطرف مقابل4-ارزشهای حاکم برجامعه که باعث ترویج خشونت می شوند (مثل خشونت کلامی دررسانه ها، ادبیات مسئولان دولتی،مشاهده صحنه های خشونت آمیزدرخیابانها ومحیط کاریامشاهده آثارهنری) .

5-پایین بودن اختیارات ازدواج وطلاق زوجین نیززمینه سازخشونت خواهندبود.

6-پذیرش سنتی تنبیه بدنی فرزندومشخص نبودن حدودآن زمینه سازخشونت برعلیه کودکان است.

7-تعصب نسبت به حضورزن درجامعه(به بهانه ای غیرتی بودن یاآبروداری).

8- این دیدگاه که زن درمقابل دریافت نفقه بایدتمکین کندولی اجباری برای تمکین خواست زن نیست.

آماروخشونتهای خانگی

طبق گزارش سازمان بهزیستی درسال 1384روزانه 44موردخشونت خانگی درتهران گزارش شده ولی بسیاری ازخشونتها گزارش نمی شوند.طبق گزارش سال 2010 پزشکان بدون مرز50%قربانیان خشونتهای خانگی کودکان ،40%زنان و10%مردان هستند.درایران درسال 1388حدود28%قتلهاخانگی بوده وتوسط نزدیکان صورت گرفته است،درآمریکااین نسبت 14%بوده است.

درانگلیس تنها35%خشونتهای خانگی درسال 2009 به پلیس گزارش شده بود.

پرخشونت ترین دوره برای زنان :1-1سال اول ازدواج2-دوره تنگناهای مالی3-2سال اول تولدفرزند4-دوره بارداری.

اشکال خشونت خانگی

1-اجازه گرفتن ازهمسربرای کارهای روزمره(نه اطلاع دادن)2-متهم به کارهایی که انجام نداده اید3-اهانت به همسر4-پذیرش تصمیمات همسرازروی ترس وناچاری5-محدودشدن روابط بادوستان بخاطرترس ازهمسر6-مشاجره برسردوزنی یاچندهمسری،درخانواده های چندهمسری خشونت پنهان نیزشایع است زیرافشارروحی ناشی از رقابت زنان درنزدیکی به مرد ونیزعدم تامین نیازهای جنسی زنان باعث افزایش فشارروحی درخانواده می شود.

عوارض خشونت خانگی

احساس بیزاری،دل شکستگی،ترک تحصل ،فرارازمنزل،بی انگیزگی وخصومت ازعوارض این آسیب اجتماعی است.

راهکارکاهش خشونت خانگی درجامعه

1-آموزش عمومی همه شهروندان درتمام سطوح سنی وجغرافیایی،حذف خشونت کلامی ازرسانه ها.

2-تصویب قوانین کارآمدوعادلانه،ریشه کنی فقر.

3-زنانی که استقلال مالی وتحصیلات عالی دارندکمترقربانی خشونت خانگی می شوند.14/1/1390

دکترعباس حاتمی09122865368

/ 0 نظر / 14 بازدید