اینترنت

اینترنت به مجموعه ای از شبکه های بهم پیوسته کامپیوتری گفته می شود که بوسیله تلفن فیبرنوری سیمهای زیردریایی یاکانالهای ماهواره ای درسراسردنیا به یکدیگرمتصل هستندواطلاعات راانتقال می دهند.اینترنت رسانه عصرفوران دانش واطلاعات است که ساختارآن بی پایان،آزاد،عملی،بازوغیرقابل محدودکردن است.

اینترنت درسال 1968توسط ارتش آمریکابااتصال چهارکامپیوتردرنقاط مختلف آن کشوراختراع گردیدتادرصورت حمله اتمی اطلاعات آن دوام بیاورد، ازسال 1991توسط شرکتهای خصوصی جهانی شدودرسال 1995اتصال به انترنت جزءارکان اساسی برای موسسات تحقیقاتی گردید.امروزه استفاده ازانترنت بخشی ازشاخص های باسوادی ومهارتهای زندگی(توسعه منابع انسانی)می باشدودرکشورهای پیشرفته دسترسی به آن ازحقوق اساسی ملتهابحساب می آید.

درپایان سال2011پنج میلیون ترابایت اطلاعات معادل یک کتابخانه با50هزارمیلیاردکتاب 300صفحه ای یایک میلیاردفیلم ضبط شده DVD دراینترنت وجودداشت،بنابراین اینترنت یک دانشگاه بین المللی بوده و90%گردش اطلاعات رابرعهده دارد.

کاربرداینترنت دردنیای امروز:

1-دسترسی سریع وآسان به جدیدترین اخبارواطلاعات علمی وتاریخی درتمام دنیابدون سانسور.

2-بدلیل فراگیری اینترنت میتوان درزمینه های آموزشی(آموزش ازراه دور)،پرداخت قبوض آب وبرق،مشاهده فیلم سینمایی ،کسب وکار(تجارت الکترونیک)،تبلیغات تجاری،گفتگوی اینترنتی و...ازآن استفاده کرد.تجارت الکترونیک25-8درصدهزینه هاراکاهش می دهد.

3-استفاده ازاینترنت باعث کاهش رفت وآمدشهری می شودودرکاهش آلودگی هواوصرفه جویی وقت بسیارموثراست(کارازراه دوریادورکاری)،ضمنا"ابزاراتصال به انترنت نیزارزان است.

4-اتصال 24ساعته وتمامی ایام هفته به شبکه.

5-چون انترنت یک شبکه جهانی است باعث شکستن مرزهای جغرافیایی ومبادله فرهنگی ،علمی واجتماعی درجهان می شودوبانزدیک کردن ملت هابه یکدیگربه صلح درجهان کمک می کند.درواقع انترنت ضدانحصاربوده وواکسنآگاهی است؛آگاهی نیزواکسن فقروعقب ماندگی است.

معایب استفاده ازاینترنت

استفاده ازاینترنت علیرغم اینکه هزاران محاسن داردولی چندین معایب نیز داردکه لازمست این نواقص باتمرین وآموزش برطرف گردند:

1-چون خوانندگان اینترنت درفرصت کمتربه اطلاعات زیادی دسترسی دارند،معمولا"عادت می کنندتامطالب رادرزمان کمتروسطحی ترمطالعه کنندوازعمق نگری غافل می شوند.

2-دنیای اینترنت مجازی وغیرواقعی است وکاربران راازرودررویی باواقعیات دورمی کندبنابراین بایدواقعیتهای اجتماعی راباواقعیتهای مجازی مقایسه کردوبعدا"نتیجه گرفت.

3-اینترنت شکاف نسلی رابیشترکرده است ،برای کاهش این شکاف "آموزشسوادتکنولوژیکی"به همه شهروندان ضروری است.منظورازسوادتکنولوژیکی طرزاستفاده ازتکنوژیهای عمومی مثل موبایل هوشمند،لپ تاب،آی پدو...توسط همه شهروندان است.آمریکادرسال2011باآموزش این نوع سوادشکاف نسلی را به زیر10%رسانده بودولی درکشورهای درحال توسعه این شکاف به بیش از50%می رسد.

کاربران اینترنت

امروزه استفاده ازانترنت یک ارزش فرهنگی واجتماعی مهم است ،زیرا باعث آشنایی بافرهنگهاوتکنولوژیهای مدرن دردنیامی شود.هم اکنون4میلیاردنفرکاربرانترنت دردنیاوجوددارد،درژاپن 90%مردم ازانترنت استفاده می کنند،درایران تعدادکاربران انترنت رضایت بخش نیست.مرکزآمارایران درسال 1387حدود34%جمعیت شهری و 8%جمعیت روستایی راکاربرانترنت معرفی کرده است که کمترازمتوسط جهانی است.این نسبت درسال 89به 43% ،سال1390به 50درصدوتااواسط خرداد1391به 54%رسیده است؛به عبارتی درایران سالیانه بیش از3میلیون نفربه کاربران اینترنت افزوده می شود.کشاورزان ایرانی هیچ شناختی ازانترنت ومزایای آن ندارندونفوذانترنت درروستاهابسیارکم است.درسال2010کره جنوبی پرسرعت ترین وکوباکم سرعت ترین انترنت راداشتند(موسسه آکامای).به گفتهspeedtest.netرتبه ایران درسال2010 ازنظرمتوسط سرعت انترنت ازمیان 185کشور176،رتبه افغانستان 145بود.طبق این گزارش قیمت انترنت درایران 11برابرگرانترازترکیه و33برابردرژاپن است.ازنظرقطعی انترنت نیزایران رتبه اول رادردنیاداشت.امروزه دسترسی به اینترنت پرسرعت ملاک است.

راهکارهای گسترش انترنت درایران

1-فراهم کردن انترنت پرسرعت درتمام نقاط کشورتوسط شرکت مخابرات.

2-اجبارکردن آموزش اینترنت درتمام مدارس ابتدائی ،درسربازخانه ها،حوزه های علمیه ودوائردولتی وخصوصی.

3-کاهش دادن هزینه های استفاده ازانترنت، بویژه درمناطق محروم رایگان کردن اینترنت.

4-توزیع دستگاه کامپیوتریانوت بوک یاآی پدارزان قیمت درمدارس مناطق محروم کشور.

5-حذف کاغذازمکاتبات اداری.

6-راه اندازی فروشگاههای انترنتی وگسترش آموزش مجازی(آموزش ازراه دور). 10/5/91

/ 0 نظر / 17 بازدید