نمونه سوالات درس اصول مدیریت وآزمایشگاه

 آزمون پایان ترم اصول مدیریت،دوره کارشناسی علوم آزمایشگاهی 

  زمان25دقیقه

1-استانداردمدیریت کیفیت آزمایشگاه(15189) درچه تاریخی تاسیس گردید.(هرتست5/0نمره)

الف:2003            ب- 1910        ج-1994           د:1924

2-بمعنی"اجزاءبهم پیوسته،هماهنگ وهم هدف"است.

الف:استراتژی      ب-سازمان       ج-سیستم     د:هرسه مورد

3-کدام مدیریت دردسته مدیران عالی قرارمی گیرد.

الف:وزیران       ب-رئیس دانشگاه     ج-رئیس بیمارستان      د-مدیران کل

4-بمعنی عملیات برای تبدیل ورودی به خروجی است.

الف:سازماندهی    ب-ساختار     ج-فرآیند       د-الف وب  

5-ازموانع ارتباطات صحیح(فیلترارتباطی)است.

الف-افکارقالبی     ب-نتیجه گیری عجولانه       ج-اضطراب شدید     د-هرسه

6-حداکثررضایت مشتری دریک سازمان مشتری گراست.

  الف-%30        ب-45 %       ج-%60           د-%80

7-کدام عبارت صحیح نیست.

الف-برنامه ریزی همان استراتژی است.

ب-استراتژی به عوامل محیطی وآینده توجه ویژه دارد.

ج-آزمایشگاه یک محیط فنی است ومی توانددرقالب سازمان باشد.      د-هرسه

8-بمعنی تعارض نوع اشتیاق-اجتناب است.

الف-انتخاب یکی از2رستوران     ب-انتخاب بین زندگی سخت وطلاق     ج-هردو       د-هیچکدام

9-حداقل مساحت آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی چندمتراست.

الف-100      ب-80        ج-130     د-120

10-ازگروه افرادمشکل آفرین درسازمان نیست.

الف-کم روها      ب-همه چیزدانها        ج-اززیرکاردرروها      د-استدلال پذیرها

11-تعریف خلاقیت است.

الف-ایجاداشتغال    ب-تولیدفکرجدید     ج-اخلاق مدار     د-هیچکدام

12-بمعنی تحولات سریع وبنیادی درتمام ارکان سازمان است.

الف-کایزن       ب-مهندسی مجدد     ج-ایزو       د-الف وب

13- حق بیمه کارمندآزمایشگاه درسال 1391 به تومان است.

الف-000/130        ب-000/330       ج- 000/390         د-هیچکدام

14-ازالزامات ایزو9000می باشد.

الف-کنترل کیفیت آماری     ب-فرآیندگرایی       ج-هردو          د-بهسازی نیرو

15-مسئول اصلی درقبال جواب آزمایشات باکدام است.

الف-سوپروایزر       ب-مسئول فنی         ج-موسس            د-هرسه

16-به پدرعلم مدیریت کیفیت مشهوراست.

الف-ماکس وبر      ب-دمینگ         ج-پیتردراکر           د-فایول

17-ازمشخصات آزمایشگاه هوشمنداست.

الف-تجویزالکترونیکی آزمایش               ب-پاسخ الکترونیکی نتایج آزمایش

ج-سفارش الکترونیک موادمصرفی          د-هرسه

18-مفهوم بهره وری نیست.

الف-عقلانی کردن فعالیتها                 ب-کم مصرف کردن

ج-مصرف هوشمندانه                                 د-هرسه

 

19-کنترل کیفیت آماری ازاصول کدام فلسفه مدیریتی است.

            ب-ایزو9000          ج-کایزن              د-هرسهTQMالف-

20-ازمزایای هوش هیجانی بالاست.

الف-افزایش قدرت تصمیم گیری              ب-تفکردرحین بحران

ج- خودشناختی                                 د-هرسه

21-پسماندسرسوزن وتیغ بیستوری راجمع آوری می کند.

          ب-کیسه زرد          ج-کیسه مشکی        د-ب وجSaftyBoxالف-

22-کدام فلسفه مدیریتی دردنیای امروزی کاربردبیشتری دارد.

الف-ایزو         ب-کایزن         ج-وظیفه گرایی         د-مدیریت برباهوشها

23-کدام عبارت درست است.

الف-خانمهابطورمتوسط درساعت4-2هزارکلمه برزبان می آورند.

ب-حافظه کوتاه مدت آقایان قویترازخانمهاست.

ج-خانمهاوآقایان ازلحاظ جسمی یکسان هستند              د-هرسه

24-ازنشانه های توسعه فردی نیست.

الف-آینده نگری        ب-گذشته نگری            ج-تفکرانتقادی         د-هرسه

25-واژه های زیرراتعریف کنید(1نمره):

الف:سازمان:

 

 

ب-خط مشی:

 

26-مدیریت رفتارسازمانی راتوضیح دهید(1نمره):

  

 

27-منظورازمدیریت پسماند درآزمایشگاه رابطورمختصرشرح دهید(1نمره):

 

  

 

 

/ 0 نظر / 113 بازدید