موسیقی درمانی

هنربعنوان یکی ازوسایل اولیه ای سازگاری بشردرخدمت نیازهای کمال جویی،زیباطلبی وآرامبخش بشر است .موسیقی شکلی ازهنراست که زبان مشترک همه انسانهاست واحساس،عاطفه،ادراک وشناخت انسان رابدون نیازبه تکلم وزبان منتقل می نماید.امروزه دارودرمانی بدلیل عوارض بالاوهزینه های زیادفقط درمواردخاص توصیه می شود.درجوامع پیشرفته بجای دارودرمانی ازروشهایی مثل موسیقی درمانی،ورزش درمانی،تغذیه درمانی،توریست درمانی،هنردرمانی وکاردرمانی استفاده می کنند.موسیقی نه تنهاکاربرددرمانی داردبلکه درصنایع کشاورزی ودامپروری(افزایش تولیدشیردردامها،تسریع رشدگیاهان) نیزبکارمی رود،دربرخی کشورهامثل ترکیه وهندوستان ازموسیقی برای جذب توریست واشتغالزایی استفاده می کنند.موسیقی درمانی یعنی بکارگرفتن موسیقی برای بدست آوردن سلامت روحی وجسمی،کاهش دردناشی ازترشح اندروفین دربیماران سرطانی است.

موسیقی درمانی 2کاربردعمده دارد:

1-آرامبخشی:اغلب مردم هنگام شنیدن موسیقی،واکنش اتونومیک نشان می دهند.امواج موسیقی برهیپوتالاموس مغزتاثیرگذاشته وباعث افزایش ترشح هورمون اندروفین می شود.اندروفین(مرفین ضعیف) دربدن موجب نشاط،سرخوشی شده ودردراکاهش می دهد.امواج موسیقی ترشح دوپامین وسروتونین رامتعادل می کنندوباعث بهبودوضعیت خواب وشرایط روحی می گردد.

2-بهبودعملکردقلب وریه:امواج موسیقی ازطریق آزادسازی میانجی هاباعث تنظیم عملکردقلب وریه می شودودردرمان اختلالات حرکتی(امواج موسیقی باعث بهبودهماهنگی میان قسمتهای مختلف مغزمی شود) نیزموثراست.

تاریخچه:دریونان قدیم،ارتباط نزدیکی بین موسیقی وشفاوجودداشت،درایران نیزازریتم طبلهادرمراسم شفابخش ودرمانگراستفاده می کردند،فارابی موسیقی رابرای جلوگیری ازتاخیررشدکودکان توصیه می کردند،حضرت رسول(ص) می فرمایندخداوندزیباست وزیبایی رادوست دارد.درآمریکادرطی سالهای جنگ جهانی دوم،موسیقی درمانی دربیمارستانهابرای سربازان نقص عضواستفاده شد.ازاواخرقرن بیستم دربیمارستانهای روانی برای درمان افسردگی استفاده می شود.درگذشته ازموسیقی برای درمان اختلالات خواب بخصوص به خواب بردن نوزادان استفاده می کردند. 23/9/89

 

 

دکترعباس حاتمی09122865368   

 

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید