راهکارمتعادل سازی جمعیت

برای متعادل کردن آهنگ رشدجمعیت بایدبرای طبقه محروم وفقیرجامعه محدودیتهای شدیدکنترل جمعیت اعمال گرددزیرااین خانواده هاتوانایی تربیت وآموزش فرزندان خودراندارندولی طبقه متوسط جامعه(اکثرکارکنان دولت،دانشگاهیان،هنرمندان)که معمولا"علاقه ای به بچه داری ندارندیاتنهایک بچه دارنددرصورت ایجادتسهیلات ازطرف دولت ظرفیت زادوولدتا2بچه رادارند،برای این منظورابتدادولت اقدامات زیرراانجام دهدتارشدجمعیت متعادل گردد:

1-حاملگی هیکل خانمهارابهم زده و زیبایی آنهارامخدوش می کند،برای تشویق خانمهابه زادوولدبیشتر،درهمه شهرهاوروستاهای کشورباشگاههای بدنسازی وزیبایی اندام ایجادشودوبصورت رایگان دراختیارزنان قرارگیرد.

2-مهدکودک های رایگان ازساعت7صبح لغایت7شب درتمام نقاط کشورتوسط دولت ایجادشود،درحال حاضرهزینه مهدکودک هابسیاربالاست وسیستم تربیتی درآنهاکهنه وناکارآمداست.

3-سربازی اجباری لغوشودتاخانواده هاعلاقه زیادی به فرزندآوری پسرداشته باشند.

4-حقوق زنان درهمه جهات مساوی باحقوق مردان باشد،تبعیض جنسیتی مانع بزرگ درفرزندآوری است زیراخانواده هابه آینده فرزندان خوداطمینان ندارند.اگر دختران احساس کنندکه نمی تواننددر77رشته دانشگاهی تحصیل کنند،انگیزه ای برای حاملگی نخواهندداشت؟

5-حدود25%مردم دچاربیماریهای روانی هستندوحوصله بچه داری راندارند،برای حل این مشکل باشگاههای خنده،شادی،حرکات موزون و...بوجودآورید،صنعت موسیقی وگردشگری رارونق دهید،برای سفرهای سیاحتی ایرانیان به خارج ازکشوردلار1226تومانی به ازای هرنفر1500دلاراختصاص دهید.

6-جشن تکلیف کودکان رادرمدارس تعطیل کنیدزیراجشن تکلیف برای کودک9ساله باعث بلوغ زودرس جنسی درکودک شده وکودک راناسازگاروخشن می کندکه نتیجه آن سخت ترشدن تربیت کودک و پرهیزخانواده هااززادوولداست.

7-بیکاری وفقرراکاملا"ریشه کن کنیدودانشگاههای پولی رابرچینید.طبق قانون اساسی تحصیل رایگان است.

8-ازمهاجرت نخبگان به خارج ازکشورجلوگیری نمائید،زیراخانواده هاباهزارزحمت بچه بزرگ می کنندودوست ندارندبچه های آنهادرغربت باشد.

9-هزینه زایمان درمراکزدرمانی  خصوصی رایگان شودزیرادرمراکزدولتی خدمات رسانی ضعیف است ودرمراکزدرمانی خصوصی هزینه زایمان به5میلیون تومان می رسد.

10-گشت ارشادرادرخیابانهاطوری بکارگیریدکه مردم احساس کنندفرزندان آنهادرخیابانهاامنیت وآرامش دارند.

11-بمقدارکافی هواپیمای ایمن وقطارسریع السیرباسرعت 400کیلومتردرساعت فراهم کنیدتاجوانان مردم دراثرحوادث تلف نشوند.

12-زلزله مرداد91 آذربایجان نشان دادکه کارآیی نیروهای امدادی ضعیف وبسیاری ازساختمانهافاقداستحکام لازم هستندزیراچندساعت بعدازوقوع زلزله نیروهای امدادی به مناطق رسیده بودندکه دیگرخبری اززنده ماندن زیرآوارنبود،دراین شرایط مردم انگیزه ای برای زادوولد نخواهندداشت زیرامعتقد ندجان انسان بی ارزش شده است.مقاوم سازی ابنیه ساختمانهاوبهبودشرایط زندگی مردم به زادوولدمتعادل کمک می کند.

13-اتوبانهاوجاده هارادرست کنیددرسال بیش از22000هزارنفردراثرتصادفات می میرند،مردم که دیوانه نیستندبچه ای رابزرگ کنندکه براحتی دراثرسهل انگاری یاکمبودامکانات بمیرند؟

14-حدود20زوجین درایران نابارورهستند(یکی اززوجین)واستانداردجهانی این شاخص14%(درانگلیس7%)می باشد،اگرزوجین بخوبی درمان شوندوتحت پوشش بیمه قرارگیرندآمارزادوولدبیشترمی شود.

15-سالیانه حدود40هزارنوزادمعلول متولدمی شود،برای جلوگیری ازاین فرسایش نسلی،آزمایشات ژنتیک رااجباری کنیدوبیمه های اجتماعی راکارآمدنمائید.

16-هزینه مردن نیزدرایران بسیاربالاست،خریدیک قطعه قبردربهشت زهراوهزینه کفن ودفن کمرشکن است،وقتی دولت زمینه لازم جهت رفاه مردم ایجادکردمردم تصمیم به زادوولدمتعادل می گیرند.

20 /6/91

/ 0 نظر / 10 بازدید