دوره پست مدرنیسم

تاریخ بشری رامیتوان به چنددوره تقسیم کرد،هردوره ویژگیهای اجتماعی،سیاسی،فلسفی وعلمی خودرادارد.دوره کنونی به عصرپست مدرنیسم(بعدازمدرنیسم) مشهوراست،تشریح خصوصیات این دوره وتفاوت آن بادوره مدرنیسم(تجد د):

الف:عصرمدرنیسم(نوگرایی):مدرنیته بمعنی تازگی یاامروزی است که بعدازدوره رنسانس(قرون وسطی)درحوالی قرن هیجدهم میلادی دراروپاآغازشدوپایه گذارتمدن غرب گردید.این دوره راعصرصنعتی شدن نیزگویندومشخصه های آن عبارتنداز:رشدفرهنگ پرسشگری ،عقلانیت،عصراستدلال،توسعه علمی،نقدپذیری،آینده نگری،قانون گرایی،شک کردن به گذشته ها،اعتقادبه رای واستقلال انسان؛مطلق بودن اخلاق،تبدیل شدن جهان به دهکده جهانی.

ب-عصرپست مدرنیسم:ازاواخرقرن بیستم باپیدایش انترنت آغازشده وهم اینک نیز جریان دارد.مشخصه های اصلی این دوره عبارتنداز:

ازبین رفتن مرزهای اطلاعاتی(بوجودآمدن سالن جهانی)،واقعیت یک ساختاراجتماعی است که ساخته می شودنه اینکه پیدامی شود،ردادعاهای شناسایی حقیقت(حقیقت ساخته می شود)،خودداری ازجستجوی اصالت وتلاش برای ساختن آن،اعتقادبه ابرانسان بودن واستفاده بیشترازظرفیت مغزآدمی ،نقدکردن بنیانها؛نسبی بودن اخلاق،رشدصنعت مجازی(انترنت چمدانی؛شبکه های اجتماعی،هوش مصنوعی)؛تقویت ارزشهای مشترک جهانی.

دوره پست مدرنیسم درحال گذاربه عصرژنتیک است وآینده نیزعصرنانوتکنولوژی خواهدبود.

پست مدرنیته

مدرنیته

دیدگاههاومباحث بنیانی

تا"کیدبرمنابع دیجیتال وچندرسانه ای

استفاده ازمنابع چاپی،دیداری،شنیداری

منابع اطلاعاتی

نسبت گرایی وبازتعریف مفاهیم

قطعیت ونظام مندی مفاهیم

دیداجتماعی

چیزی که ساخته یااتخاذمی شود

چیزی که کشف می شود

واقعیت

توجه به مدیریت دانش پذیر

توجه به مدیریت منابع اطلاعات

مدیریت

توجه به هماهنگی بین افرادوگرایش به نظریه سیستمی

توجه به تخصص ومهارتهای افراد

مدیریت منابع انسانی

پیشقدم درتغییرات سریع وبنیانی

تغییرات جزئی وبطئی

مدیریت تغییر

 

09122865368دکترعباس حاتمی 30/4/90

 

/ 0 نظر / 13 بازدید